تجارت شاخص کاردان

کاردان | صندوق ها - بورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در سهام )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در سهام

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 146,990 11.37
قیمت پایانی: 145,810 12.08

آخرین معامله

1399/10/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 164,970 پایانی 145,810 20,040.00
بیشترین 147,990 کمترین 142,850
حجم 103,698 دفعات 198
حد قیمت 154,020 - 188,240 ارزش 15.1 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/14
حقیقی حقوقی
151 تعداد خریدار 2
186,478 حجم خرید 212,609
226 تعداد فروشنده 2
325,464 حجم فروش 73,623
138,986 تغییر مالکیت 138,986

عرضه و تقاضا

1399/10/14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد249 خرید163,350 فروش164,360 تعداد300 دستور1
دستور1 تعداد61 خرید163,220 فروش164,380 تعداد4,815 دستور2
دستور2 تعداد150 خرید163,210 فروش165,000 تعداد500 دستور1
دستور1 تعداد304 خرید163,160 فروش165,790 تعداد2,000 دستور1
دستور3 تعداد374 خرید163,000 فروش165,990 تعداد350 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 17.49 %
6 ماهه 17.16 %
9 ماهه 146.18 %
1 ساله 254.7 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 167,760 درصد تغییر : 1.15 حجم : 434,719 دفعات : 705
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 165,850 درصد تغییر : 3.09 حجم : 399,087 دفعات : 566
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 171,130 درصد تغییر : 1.18 حجم : 329,488 دفعات : 532
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 173,180 درصد تغییر : 2.69 حجم : 245,929 دفعات : 529
تاریخ : 1399/10/08 پایانی : 177,970 درصد تغییر : 1.01 حجم : 371,187 دفعات : 748
تاریخ : 1399/10/07 پایانی : 176,190 درصد تغییر : 1.11 حجم : 436,688 دفعات : 797
تاریخ : 1399/10/06 پایانی : 178,170 درصد تغییر : 2.50 حجم : 301,251 دفعات : 765
تاریخ : 1399/10/03 پایانی : 182,740 درصد تغییر : 0.49 حجم : 309,498 دفعات : 779
تاریخ : 1399/10/02 پایانی : 183,640 درصد تغییر : 0.45 حجم : 471,621 دفعات : 864
تاریخ : 1399/10/01 پایانی : 182,810 درصد تغییر : 0.24 حجم : 430,001 دفعات : 914
تاریخ : 1399/09/30 پایانی : 183,250 درصد تغییر : 0.46 حجم : 380,845 دفعات : 993
تاریخ : 1399/09/29 پایانی : 184,090 درصد تغییر : 4.61 حجم : 460,144 دفعات : 1,037
تاریخ : 1399/09/26 پایانی : 175,970 درصد تغییر : 3.50 حجم : 692,933 دفعات : 1,320
تاریخ : 1399/09/25 پایانی : 170,020 درصد تغییر : 8.12 حجم : 619,855 دفعات : 1,162
تاریخ : 1399/09/24 پایانی : 185,050 درصد تغییر : 2.71 حجم : 450,322 دفعات : 912
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : طلا آخرین : 1,934 81,600 حجم : 1.578 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : عیار آخرین : 356.00 29,130 حجم : 1.175 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : زر آخرین : 3,907 47,113 حجم : 1.888 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : گوهر آخرین : 333.00 58,496 حجم : 715,556 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : سرو آخرین : 5,610 63,300 حجم : 1.28 میلیون ارزش بازار : 24.972 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : کاریس آخرین : 182,762 12,570 حجم : 710,595 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : اطلس آخرین : 21,636 214,300 حجم : 446,574 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : آگاس آخرین : 3,797 72,770 حجم : 6.395 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : آساس آخرین : 12,964 173,500 حجم : 466,362 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : فیروزه آخرین : 29,470 131,210 حجم : 62,717 ارزش بازار : 6.453 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها