پالایشی یکم

پالایش | صندوق ها - بورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در سهام )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در سهام

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 74,850 1.66
قیمت پایانی: 73,710 3.15

آخرین معامله

1399/10/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 74,500 پایانی 73,710 2,400.00
بیشترین 75,970 کمترین 71,200
حجم 50.78 میلیون دفعات 35,998
حد قیمت 72,980 - 89,180 ارزش 3.743 هزار میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/14
حقیقی حقوقی
14,795 تعداد خریدار 9
20.267 میلیون حجم خرید 87,727
18,525 تعداد فروشنده 3
20.332 میلیون حجم فروش 22,210
65,517 تغییر مالکیت 65,517

عرضه و تقاضا

1399/10/14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد573 خرید74,740 فروش74,740 تعداد2,094 دستور7
دستور1 تعداد100 خرید74,730 فروش74,750 تعداد3,302 دستور7
دستور11 تعداد5,928 خرید74,720 فروش74,760 تعداد2,004 دستور5
دستور3 تعداد715 خرید74,710 فروش74,770 تعداد2,074 دستور2
دستور39 تعداد11,909 خرید74,700 فروش74,780 تعداد8,836 دستور9

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 33.08 %
6 ماهه 33.08 %
9 ماهه 33.08 %
1 ساله 33.08 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 75,560 درصد تغییر : 0.72 حجم : 29.46 میلیون دفعات : 42,213
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 76,110 درصد تغییر : 6.13 حجم : 20.35 میلیون دفعات : 41,777
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 81,080 درصد تغییر : 3.14 حجم : 23.34 میلیون دفعات : 43,569
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 83,710 درصد تغییر : 3.91 حجم : 24.57 میلیون دفعات : 41,901
تاریخ : 1399/10/08 پایانی : 87,120 درصد تغییر : 6.00 حجم : 43.17 میلیون دفعات : 64,943
تاریخ : 1399/10/07 پایانی : 82,190 درصد تغییر : 1.31 حجم : 29.3 میلیون دفعات : 50,816
تاریخ : 1399/10/06 پایانی : 83,280 درصد تغییر : 6.03 حجم : 20.3 میلیون دفعات : 60,335
تاریخ : 1399/10/03 پایانی : 88,620 درصد تغییر : 0.53 حجم : 19.78 میلیون دفعات : 42,295
تاریخ : 1399/10/02 پایانی : 89,090 درصد تغییر : 0.47 حجم : 33.58 میلیون دفعات : 59,822
تاریخ : 1399/10/01 پایانی : 89,510 درصد تغییر : 1.86 حجم : 24.84 میلیون دفعات : 53,582
تاریخ : 1399/09/30 پایانی : 91,210 درصد تغییر : 3.75 حجم : 21.67 میلیون دفعات : 58,183
تاریخ : 1399/09/29 پایانی : 94,760 درصد تغییر : 0.01 حجم : 22.96 میلیون دفعات : 48,180
تاریخ : 1399/09/26 پایانی : 94,750 درصد تغییر : 2.30 حجم : 27.49 میلیون دفعات : 59,901
تاریخ : 1399/09/25 پایانی : 96,980 درصد تغییر : 14.74 حجم : 41.71 میلیون دفعات : 101,151
تاریخ : 1399/09/24 پایانی : 113,740 درصد تغییر : 0.00 حجم : 36.892 میلیون دفعات : 185,583
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : طلا آخرین : 1,934 81,600 حجم : 1.578 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : عیار آخرین : 356.00 29,130 حجم : 1.175 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : زر آخرین : 3,907 47,113 حجم : 1.888 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : گوهر آخرین : 333.00 58,496 حجم : 715,556 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : سرو آخرین : 2,830 66,080 حجم : 2.07 میلیون ارزش بازار : 26.036 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : کاریس آخرین : 182,762 12,570 حجم : 710,595 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : اطلس آخرین : 21,636 214,300 حجم : 446,574 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : کاردان آخرین : 8,500 174,350 حجم : 113,906 ارزش بازار : 17.282 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : آگاس آخرین : 3,797 72,770 حجم : 6.395 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : آساس آخرین : 12,964 173,500 حجم : 466,362 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها