پالایشی یکم

پالایش | صندوق ها - بورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در سهام )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در سهام

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 180,300 0.45
قیمت پایانی: 180,440 0.53

آخرین معامله

1402/01/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 180,720 پایانی 180,440 950.00
بیشترین 181,880 کمترین 178,200
حجم 12.221 میلیون دفعات 16,551
حد قیمت 161,550 - 197,430 ارزش 2.205 هزار میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 1,000,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1402/01/09
حقیقی حقوقی
3,612 تعداد خریدار 12
8.218 میلیون حجم خرید 4.002 میلیون
7,611 تعداد فروشنده 9
11.452 میلیون حجم فروش 768,716
3.233 میلیون تغییر مالکیت 3.233 میلیون

عرضه و تقاضا

1402/01/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور6 تعداد22,067 خرید180,900 فروش180,900 تعداد50,313 دستور19
دستور1 تعداد65 خرید180,400 فروش180,910 تعداد1,220 دستور2
دستور7 تعداد6,821 خرید180,300 فروش180,940 تعداد300 دستور1
دستور2 تعداد110 خرید180,290 فروش180,950 تعداد473 دستور3
دستور2 تعداد215 خرید180,260 فروش180,970 تعداد9,135 دستور2

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 88.39 %
6 ماهه 140.91 %
9 ماهه 142.14 %
1 ساله 148.23 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/01/09 پایانی : 180,440 درصد تغییر : 0.53 حجم : 12.221 میلیون دفعات : 16,551
تاریخ : 1402/01/08 پایانی : 179,490 درصد تغییر : 0.85 حجم : 11.767 میلیون دفعات : 15,822
تاریخ : 1402/01/07 پایانی : 177,970 درصد تغییر : 1.56 حجم : 14.553 میلیون دفعات : 17,016
تاریخ : 1402/01/06 پایانی : 175,230 درصد تغییر : 16.63 حجم : 21.853 میلیون دفعات : 22,640
تاریخ : 1402/01/05 پایانی : 150,250 درصد تغییر : 0.00 حجم : 20.308 میلیون دفعات : 16,449
تاریخ : 1402/01/05 پایانی : 150,250 درصد تغییر : 9.36 حجم : 20.308 میلیون دفعات : 16,449
تاریخ : 1401/12/28 پایانی : 165,760 درصد تغییر : 2.99 حجم : 15.903 میلیون دفعات : 17,342
تاریخ : 1401/12/27 پایانی : 160,950 درصد تغییر : 7.12 حجم : 21.012 میلیون دفعات : 21,233
تاریخ : 1401/12/24 پایانی : 150,250 درصد تغییر : 3.24 حجم : 20.308 میلیون دفعات : 16,449
تاریخ : 1401/12/23 پایانی : 145,540 درصد تغییر : 1.58 حجم : 21.037 میلیون دفعات : 26,258
تاریخ : 1401/12/22 پایانی : 143,280 درصد تغییر : 2.45 حجم : 17.367 میلیون دفعات : 19,137
تاریخ : 1401/12/21 پایانی : 139,850 درصد تغییر : 2.22 حجم : 10.679 میلیون دفعات : 11,345
تاریخ : 1401/12/20 پایانی : 143,020 درصد تغییر : 4.29 حجم : 24.689 میلیون دفعات : 20,471
تاریخ : 1401/12/16 پایانی : 137,140 درصد تغییر : 3.10 حجم : 28.145 میلیون دفعات : 18,301
تاریخ : 1401/12/15 پایانی : 133,020 درصد تغییر : 3.05 حجم : 13.606 میلیون دفعات : 12,595
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : طلا آخرین : 8,446 216,060 حجم : 5.538 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/01/09
نماد : عیار آخرین : 3,096 81,050 حجم : 7.608 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/01/09
نماد : زر آخرین : 6,256 139,939 حجم : 671,936 ارزش بازار : - تاریخ : 1402/01/09
نماد : گوهر آخرین : 5,514 147,999 حجم : 5.69 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/01/09
نماد : سرو آخرین : 1,940 117,470 حجم : 1.847 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/01/09
نماد : کاریس آخرین : 558.00 21,475 حجم : 13.043 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/01/09
نماد : اطلس آخرین : 9,636 412,601 حجم : 1.003 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/01/09
نماد : کاردان آخرین : 5,410 321,010 حجم : 95,336 ارزش بازار : - تاریخ : 1402/01/09
نماد : آگاس آخرین : 2,437 124,980 حجم : 10.392 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/01/09
نماد : آساس آخرین : 8,580 301,750 حجم : 489,923 ارزش بازار : - تاریخ : 1402/01/09
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها