پالایشی یکم

پالایش | صندوق ها - بورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در سهام )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در سهام

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 136,710 5.21
قیمت پایانی: 129,940 0.00

آخرین معامله

1403/05/02
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 139,000 پایانی 129,940 0.00
بیشترین 141,500 کمترین 136,600
حجم 1.312 میلیون دفعات 1,938
حد قیمت 118,130 - 144,370 ارزش 170.45 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 1,000,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1403/05/02
حقیقی حقوقی
787 تعداد خریدار 3
1.166 میلیون حجم خرید 144,462
513 تعداد فروشنده 3
1.127 میلیون حجم فروش 182,964
38,502 تغییر مالکیت 38,502

عرضه و تقاضا

1403/05/02
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد469 خرید129,840 فروش129,850 تعداد1,672 دستور3
دستور6 تعداد206 خرید129,830 فروش129,900 تعداد29,726 دستور5
دستور2 تعداد219 خرید129,820 فروش129,920 تعداد800 دستور2
دستور7 تعداد324 خرید129,810 فروش129,930 تعداد35,457 دستور4
دستور9 تعداد13,754 خرید129,800 فروش129,950 تعداد300 دستور4

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 7.16 %
6 ماهه 0.1 %
9 ماهه 32.38 %
1 ساله 14.57 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1403/05/02 پایانی : 129,940 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.312 میلیون دفعات : 1,938
تاریخ : 1403/05/01 پایانی : 129,940 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.312 میلیون دفعات : 1,938
تاریخ : 1403/04/31 پایانی : 129,940 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.312 میلیون دفعات : 1,938
تاریخ : 1403/04/30 پایانی : 129,940 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.312 میلیون دفعات : 1,938
تاریخ : 1403/04/27 پایانی : 129,940 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.312 میلیون دفعات : 1,938
تاریخ : 1403/04/24 پایانی : 129,940 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.312 میلیون دفعات : 1,938
تاریخ : 1403/04/23 پایانی : 129,940 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.312 میلیون دفعات : 1,938
تاریخ : 1403/04/20 پایانی : 129,940 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.312 میلیون دفعات : 1,938
تاریخ : 1403/04/19 پایانی : 129,940 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.312 میلیون دفعات : 1,938
تاریخ : 1403/04/18 پایانی : 129,940 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.312 میلیون دفعات : 1,938
تاریخ : 1403/04/17 پایانی : 129,940 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.312 میلیون دفعات : 1,938
تاریخ : 1403/04/16 پایانی : 129,940 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.312 میلیون دفعات : 1,938
تاریخ : 1403/04/13 پایانی : 129,940 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.312 میلیون دفعات : 1,938
تاریخ : 1403/04/12 پایانی : 129,940 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.312 میلیون دفعات : 1,938
تاریخ : 1403/04/11 پایانی : 129,940 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.312 میلیون دفعات : 1,938
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کاردان آخرین : 245,650 89,100 حجم : 2,187 ارزش بازار : - تاریخ : 1403/05/02
نماد : اطلس آخرین : 1,515 42,905 حجم : 91,047 ارزش بازار : - تاریخ : 1403/05/02
نماد : کاریس آخرین : 1,688 23,989 حجم : 540,411 ارزش بازار : - تاریخ : 1403/05/02
نماد : الماس آخرین : 7,402 181,460 حجم : 3,806 ارزش بازار : - تاریخ : 1403/05/02
نماد : آگاس آخرین : 9,729 136,120 حجم : 1.477 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1403/05/02
نماد : آساس آخرین : 1,108 38,590 حجم : 424,535 ارزش بازار : - تاریخ : 1403/05/02
نماد : فیروزه آخرین : 2,730 30,030 حجم : 100 ارزش بازار : - تاریخ : 1403/05/02
نماد : سپاس آخرین : 1.00 11,376 حجم : 448 ارزش بازار : - تاریخ : 1402/08/02
نماد : آتیمس آخرین : 21,599 317,000 حجم : 1,059 ارزش بازار : - تاریخ : 1403/05/02
نماد : طلا آخرین : 41,369 264,809 حجم : 6.328 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1403/05/02
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها