پادا

پادا | صندوق ها - فرابورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در سهام )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در سهام

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 96,000 0.61
قیمت پایانی: 94,290 2.38

آخرین معامله

1401/07/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 99,000 پایانی 94,290 2,303.00
بیشترین 99,000 کمترین 93,884
حجم 11,782 دفعات 12
حد قیمت 84,861 - 103,719 ارزش 1.11 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 1,000,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/07/09
حقیقی حقوقی
3 تعداد خریدار 1
866 حجم خرید 10,916
4 تعداد فروشنده 2
10,816 حجم فروش 966
9,950 تغییر مالکیت 9,950

عرضه و تقاضا

1401/07/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش104,920 تعداد49 دستور1
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 15.37 %
6 ماهه 6.05 %
9 ماهه 11.6 %
1 ساله 19.25 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/07/09 پایانی : 94,290 درصد تغییر : 2.38 حجم : 11,782 دفعات : 12
تاریخ : 1401/07/06 پایانی : 96,593 درصد تغییر : 0.54 حجم : 10,300 دفعات : 8
تاریخ : 1401/07/04 پایانی : 97,117 درصد تغییر : 0.90 حجم : 300 دفعات : 6
تاریخ : 1401/07/02 پایانی : 96,255 درصد تغییر : 0.01 حجم : 59,310 دفعات : 6
تاریخ : 1401/06/30 پایانی : 96,242 درصد تغییر : 2.84 حجم : 195,360 دفعات : 23
تاریخ : 1401/06/29 پایانی : 99,050 درصد تغییر : 0.75 حجم : 300 دفعات : 6
تاریخ : 1401/06/28 پایانی : 99,800 درصد تغییر : 0.52 حجم : 300 دفعات : 6
تاریخ : 1401/06/27 پایانی : 100,322 درصد تغییر : 1.20 حجم : 355 دفعات : 8
تاریخ : 1401/06/23 پایانی : 101,543 درصد تغییر : 0.31 حجم : 300 دفعات : 6
تاریخ : 1401/06/22 پایانی : 101,230 درصد تغییر : 0.44 حجم : 252 دفعات : 3
تاریخ : 1401/06/21 پایانی : 100,786 درصد تغییر : 1.05 حجم : 350 دفعات : 7
تاریخ : 1401/06/20 پایانی : 99,737 درصد تغییر : 1.11 حجم : 660 دفعات : 7
تاریخ : 1401/06/19 پایانی : 100,852 درصد تغییر : 1.71 حجم : 47,820 دفعات : 38
تاریخ : 1401/06/16 پایانی : 102,603 درصد تغییر : 1.63 حجم : 30,581 دفعات : 40
تاریخ : 1401/06/15 پایانی : 104,300 درصد تغییر : 0.49 حجم : 250 دفعات : 5
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : طلا آخرین : 5,384 105,130 حجم : 16.027 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : عیار آخرین : 2,048 37,750 حجم : 4.191 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : زر آخرین : 3,334 64,790 حجم : 362,116 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : گوهر آخرین : 3,323 73,998 حجم : 2.942 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : سرو آخرین : 2,510 70,720 حجم : 243,357 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : کاریس آخرین : 341.00 13,361 حجم : 1.215 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : اطلس آخرین : 5,969 246,068 حجم : 154,417 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : کاردان آخرین : 5,900 190,630 حجم : 18,090 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : آگاس آخرین : 2,263 77,836 حجم : 1.102 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : آساس آخرین : 4,611 189,300 حجم : 8,643 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها