جسورانه فیروزه 10% تادیه

ونچر | صندوق ها - فرابورس
صندوق ( صندوق )
گروه:

صندوق

زیر گروه:

صندوق

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1.029 میلیون 414.50
قیمت پایانی: 200,000 0.00

آخرین معامله

1403/01/26
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1.035 میلیون پایانی 200,000 0.00
بیشترین 1.035 میلیون کمترین 1.029 میلیون
حجم - دفعات -
حد قیمت 1 - 260,002 ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1403/01/26
حقیقی حقوقی
1 تعداد خریدار -
2,000 حجم خرید -
1 تعداد فروشنده -
2,000 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1403/01/26
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1403/01/26 پایانی : 200,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1403/01/25 پایانی : 200,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/12/22 پایانی : 200,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/12/09 پایانی : 200,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/11/11 پایانی : 200,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/11/07 پایانی : 200,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/10/18 پایانی : 200,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/10/17 پایانی : 200,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/09/29 پایانی : 200,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/09/13 پایانی : 200,000 درصد تغییر : 62.26 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/12 پایانی : 530,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/10 پایانی : 530,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/09 پایانی : 530,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/08 پایانی : 530,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/05 پایانی : 530,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : خاتم آخرین : 1,729 21,304 حجم : 173,790 ارزش بازار : - تاریخ : 1403/03/30
نماد : سپر آخرین : 2,006 23,526 حجم : 9.811 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1403/03/30
نماد : پارتین آخرین : - 170,000 حجم : 8,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/16
نماد : پرند آخرین : - 11,938 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1402/12/15
نماد : پویا آخرین : - 200,000 حجم : 293,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/09
نماد : ثروت آخرین : 831,400 1.181 میلیون حجم : 161,630 ارزش بازار : - تاریخ : 1403/03/30
نماد : عقیق آخرین : 63,540 10,480 حجم : 78,045 ارزش بازار : - تاریخ : 1403/03/30
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها