هم وزن

هم وزن | صندوق ها - فرابورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در سهام )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در سهام

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 8,700 1.11
قیمت پایانی: 8,709 1.01

آخرین معامله

10:32
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 8,711 پایانی 8,709 89.00
بیشترین 8,840 کمترین 8,700
حجم 634,274 دفعات 43
حد قیمت 7,919 - 9,677 ارزش 5.52 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 1,000,000

معاملات حقیقی و حقوقی

10:32
حقیقی حقوقی
19 تعداد خریدار 1
169,158 حجم خرید 438,033
18 تعداد فروشنده 1
606,541 حجم فروش 650
437,383 تغییر مالکیت 437,383

عرضه و تقاضا

10:32
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد103,768 خرید8,700 فروش8,759 تعداد575 دستور1
دستور1 تعداد576 خرید8,681 فروش8,760 تعداد7,500 دستور1
دستور1 تعداد2,000 خرید8,680 فروش8,828 تعداد4,000 دستور1
دستور1 تعداد274 خرید8,641 فروش8,839 تعداد256,381 دستور3
دستور1 تعداد1,000 خرید8,611 فروش8,840 تعداد201,867 دستور2

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 10.57 %
6 ماهه 12.02 %
9 ماهه 12.02 %
1 ساله 12.02 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/07/09 پایانی : 8,798 درصد تغییر : 2.97 حجم : 728,222 دفعات : 125
تاریخ : 1401/07/06 پایانی : 9,067 درصد تغییر : 2.41 حجم : 999,587 دفعات : 97
تاریخ : 1401/07/04 پایانی : 8,854 درصد تغییر : 1.29 حجم : 1.111 میلیون دفعات : 143
تاریخ : 1401/07/02 پایانی : 8,970 درصد تغییر : 0.51 حجم : 744,988 دفعات : 95
تاریخ : 1401/06/30 پایانی : 9,016 درصد تغییر : 1.06 حجم : 1.379 میلیون دفعات : 77
تاریخ : 1401/06/29 پایانی : 9,113 درصد تغییر : 0.72 حجم : 697,796 دفعات : 57
تاریخ : 1401/06/28 پایانی : 9,179 درصد تغییر : 0.30 حجم : 612,605 دفعات : 53
تاریخ : 1401/06/27 پایانی : 9,207 درصد تغییر : 1.00 حجم : 1.37 میلیون دفعات : 55
تاریخ : 1401/06/23 پایانی : 9,300 درصد تغییر : 0.00 حجم : 447,735 دفعات : 57
تاریخ : 1401/06/22 پایانی : 9,300 درصد تغییر : 0.53 حجم : 739,024 دفعات : 102
تاریخ : 1401/06/21 پایانی : 9,251 درصد تغییر : 0.22 حجم : 518,253 دفعات : 54
تاریخ : 1401/06/20 پایانی : 9,271 درصد تغییر : 0.16 حجم : 381,069 دفعات : 49
تاریخ : 1401/06/19 پایانی : 9,286 درصد تغییر : 1.93 حجم : 831,453 دفعات : 83
تاریخ : 1401/06/16 پایانی : 9,469 درصد تغییر : 0.11 حجم : 214,875 دفعات : 62
تاریخ : 1401/06/15 پایانی : 9,479 درصد تغییر : 0.05 حجم : 542,002 دفعات : 69
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : طلا آخرین : 5,384 105,130 حجم : 16.027 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : عیار آخرین : 2,048 37,750 حجم : 4.191 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : زر آخرین : 3,334 64,790 حجم : 362,116 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : گوهر آخرین : 3,323 73,998 حجم : 2.942 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : سرو آخرین : 530.00 70,710 حجم : 111,937 ارزش بازار : - تاریخ : 10:30
نماد : کاریس آخرین : 81.00 13,390 حجم : 207,925 ارزش بازار : - تاریخ : 10:30
نماد : اطلس آخرین : 1,044 246,000 حجم : 38,327 ارزش بازار : - تاریخ : 10:30
نماد : کاردان آخرین : 1,990 189,980 حجم : 20,945 ارزش بازار : - تاریخ : 10:27
نماد : آگاس آخرین : 262.00 77,804 حجم : 236,769 ارزش بازار : - تاریخ : 10:29
نماد : آساس آخرین : 3,284 187,100 حجم : 1,154 ارزش بازار : - تاریخ : 10:26
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها