نهال

نهال | صندوق ها - بورس کالا
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در سهام )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در سهام

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 17,306 1.49
قیمت پایانی: 17,302 1.51

آخرین معامله

09:05
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 17,302 پایانی 17,302 266.00
بیشترین 17,306 کمترین 17,302
حجم 3,927 دفعات 9
حد قیمت 15,812 - 19,324 ارزش 67.95 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

09:05
حقیقی حقوقی
7 تعداد خریدار -
3,927 حجم خرید -
3 تعداد فروشنده -
3,927 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

09:05
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد2,000 خرید17,335 فروش17,595 تعداد5,168 دستور1
دستور1 تعداد444 خرید17,330 فروش17,599 تعداد568 دستور1
دستور1 تعداد444 خرید17,314 فروش17,650 تعداد320 دستور1
دستور1 تعداد1,000 خرید17,307 فروش17,660 تعداد3,333 دستور1
دستور3 تعداد19,784 خرید17,306 فروش17,666 تعداد1,985 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 17.88 %
6 ماهه 12.4 %
9 ماهه 15.13 %
1 ساله 54.5 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/07/09 پایانی : 17,568 درصد تغییر : 2.09 حجم : 218,430 دفعات : 133
تاریخ : 1401/07/06 پایانی : 17,943 درصد تغییر : 1.52 حجم : 568,542 دفعات : 219
تاریخ : 1401/07/04 پایانی : 17,675 درصد تغییر : 0.90 حجم : 204,307 دفعات : 129
تاریخ : 1401/07/02 پایانی : 17,517 درصد تغییر : 3.49 حجم : 456,877 دفعات : 260
تاریخ : 1401/06/30 پایانی : 18,151 درصد تغییر : 4.92 حجم : 764,807 دفعات : 375
تاریخ : 1401/06/29 پایانی : 19,091 درصد تغییر : 0.88 حجم : 566,465 دفعات : 303
تاریخ : 1401/06/28 پایانی : 18,924 درصد تغییر : 3.23 حجم : 1.366 میلیون دفعات : 580
تاریخ : 1401/06/27 پایانی : 18,332 درصد تغییر : 1.40 حجم : 609,498 دفعات : 243
تاریخ : 1401/06/23 پایانی : 18,079 درصد تغییر : 0.37 حجم : 161,802 دفعات : 112
تاریخ : 1401/06/22 پایانی : 18,146 درصد تغییر : 4.38 حجم : 599,188 دفعات : 280
تاریخ : 1401/06/21 پایانی : 18,977 درصد تغییر : 1.88 حجم : 138,511 دفعات : 126
تاریخ : 1401/06/20 پایانی : 19,341 درصد تغییر : 1.70 حجم : 655,567 دفعات : 175
تاریخ : 1401/06/19 پایانی : 19,675 درصد تغییر : 1.17 حجم : 284,326 دفعات : 94
تاریخ : 1401/06/16 پایانی : 19,447 درصد تغییر : 0.23 حجم : 225,856 دفعات : 113
تاریخ : 1401/06/15 پایانی : 19,491 درصد تغییر : 0.74 حجم : 305,157 دفعات : 137
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : طلا آخرین : 5,384 105,130 حجم : 16.027 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : عیار آخرین : 2,048 37,750 حجم : 4.191 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : زر آخرین : 3,334 64,790 حجم : 362,116 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : گوهر آخرین : 3,323 73,998 حجم : 2.942 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : سرو آخرین : 420.00 70,820 حجم : 29,772 ارزش بازار : - تاریخ : 09:10
نماد : کاریس آخرین : 103.00 13,368 حجم : 55,300 ارزش بازار : - تاریخ : 09:09
نماد : اطلس آخرین : 2,043 245,001 حجم : 6,433 ارزش بازار : - تاریخ : 09:09
نماد : کاردان آخرین : 3,020 194,990 حجم : 1,149 ارزش بازار : - تاریخ : 09:06
نماد : آگاس آخرین : 34.00 78,100 حجم : 33,829 ارزش بازار : - تاریخ : 09:10
نماد : آساس آخرین : 4,611 189,300 حجم : 8,643 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها