ص.س. مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی

مدیر | صندوق ها - فرابورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در سهام )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در سهام

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,150 6.50
قیمت پایانی: 10,856 0.00

آخرین معامله

1399/10/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 9,840 پایانی 10,856 0.00
بیشترین 10,300 کمترین 9,840
حجم 22.062 میلیون دفعات 3,967
حد قیمت 9,255 - 11,311 ارزش 239.51 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/14
حقیقی حقوقی
667 تعداد خریدار 4
6.784 میلیون حجم خرید 750,241
591 تعداد فروشنده 1
6.83 میلیون حجم فروش 704,678
45,563 تغییر مالکیت 45,563

عرضه و تقاضا

1399/10/14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور6 تعداد20,052 خرید9,820 فروش9,823 تعداد8,179 دستور1
دستور4 تعداد8,551 خرید9,800 فروش9,824 تعداد1,000 دستور1
دستور8 تعداد8,000 خرید9,780 فروش9,832 تعداد1,000 دستور1
دستور1 تعداد1,000 خرید9,760 فروش9,860 تعداد28,720 دستور1
دستور2 تعداد11,000 خرید9,750 فروش9,911 تعداد500 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 26.51 %
6 ماهه 0.85 %
9 ماهه 0.85 %
1 ساله 0.85 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 10,856 درصد تغییر : 0.00 حجم : 22.062 میلیون دفعات : 3,967
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 10,856 درصد تغییر : 0.00 حجم : 22.062 میلیون دفعات : 3,967
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 10,856 درصد تغییر : 0.00 حجم : 22.062 میلیون دفعات : 3,967
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 10,856 درصد تغییر : 0.00 حجم : 22.062 میلیون دفعات : 3,967
تاریخ : 1399/10/08 پایانی : 10,856 درصد تغییر : 0.00 حجم : 22.062 میلیون دفعات : 3,967
تاریخ : 1399/10/07 پایانی : 10,856 درصد تغییر : 0.00 حجم : 22.062 میلیون دفعات : 3,967
تاریخ : 1399/10/06 پایانی : 10,856 درصد تغییر : 0.00 حجم : 22.062 میلیون دفعات : 3,967
تاریخ : 1399/10/03 پایانی : 10,856 درصد تغییر : 0.00 حجم : 22.062 میلیون دفعات : 3,967
تاریخ : 1399/10/02 پایانی : 10,856 درصد تغییر : 0.00 حجم : 22.062 میلیون دفعات : 3,967
تاریخ : 1399/10/01 پایانی : 10,856 درصد تغییر : 0.00 حجم : 22.062 میلیون دفعات : 3,967
تاریخ : 1399/09/30 پایانی : 10,856 درصد تغییر : 0.00 حجم : 22.062 میلیون دفعات : 3,967
تاریخ : 1399/09/29 پایانی : 10,856 درصد تغییر : 0.00 حجم : 22.062 میلیون دفعات : 3,967
تاریخ : 1399/09/26 پایانی : 10,856 درصد تغییر : 0.00 حجم : 22.062 میلیون دفعات : 3,967
تاریخ : 1399/09/25 پایانی : 10,856 درصد تغییر : 0.00 حجم : 22.062 میلیون دفعات : 3,967
تاریخ : 1399/09/24 پایانی : 10,856 درصد تغییر : 0.00 حجم : 22.062 میلیون دفعات : 3,967
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : طلا آخرین : 1,934 81,600 حجم : 1.578 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : عیار آخرین : 356.00 29,130 حجم : 1.175 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : زر آخرین : 3,907 47,113 حجم : 1.888 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : گوهر آخرین : 333.00 58,496 حجم : 715,556 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : سرو آخرین : 5,730 63,180 حجم : 1.96 میلیون ارزش بازار : 25.08 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : کاریس آخرین : 182,762 12,570 حجم : 710,595 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : اطلس آخرین : 21,636 214,300 حجم : 446,574 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : کاردان آخرین : 18,960 146,890 حجم : 220,612 ارزش بازار : 14.653 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : آگاس آخرین : 3,797 72,770 حجم : 6.395 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : آساس آخرین : 12,964 173,500 حجم : 466,362 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها