مثقال

مثقال | صندوق ها - بورس کالا
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در سهام )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در سهام

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 11,836 5.30
قیمت پایانی: 11,735 4.40

آخرین معامله

1401/07/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 11,645 پایانی 11,735 495.00
بیشترین 11,855 کمترین 11,645
حجم 5.289 میلیون دفعات 715
حد قیمت 10,562 - 12,908 ارزش 62.06 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/07/09
حقیقی حقوقی
170 تعداد خریدار 1
3.289 میلیون حجم خرید 2 میلیون
181 تعداد فروشنده 1
1.904 میلیون حجم فروش 3.385 میلیون
1.385 میلیون تغییر مالکیت 1.385 میلیون

عرضه و تقاضا

1401/07/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد4,640 خرید10,600 فروش11,856 تعداد455 دستور1
دستور1 تعداد500 خرید10,310 فروش11,890 تعداد1,400 دستور2
دستور1 تعداد501 خرید10,051 فروش11,990 تعداد1,420 دستور2
دستور1 تعداد600 خرید9,851 فروش12,000 تعداد1,000 دستور1
دستور1 تعداد5,000 خرید9,672 فروش12,100 تعداد5,321 دستور6

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 3.02 %
6 ماهه 21.39 %
9 ماهه 18.21 %
1 ساله 17.35 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/07/09 پایانی : 11,735 درصد تغییر : 4.40 حجم : 5.289 میلیون دفعات : 715
تاریخ : 1401/07/06 پایانی : 11,240 درصد تغییر : 1.89 حجم : 948,040 دفعات : 275
تاریخ : 1401/07/04 پایانی : 11,456 درصد تغییر : 1.95 حجم : 1.258 میلیون دفعات : 289
تاریخ : 1401/07/02 پایانی : 11,237 درصد تغییر : 0.77 حجم : 1.775 میلیون دفعات : 380
تاریخ : 1401/06/30 پایانی : 11,151 درصد تغییر : 0.41 حجم : 1.409 میلیون دفعات : 252
تاریخ : 1401/06/29 پایانی : 11,197 درصد تغییر : 0.56 حجم : 1.111 میلیون دفعات : 224
تاریخ : 1401/06/28 پایانی : 11,135 درصد تغییر : 1.68 حجم : 848,761 دفعات : 288
تاریخ : 1401/06/27 پایانی : 11,325 درصد تغییر : 0.11 حجم : 1.321 میلیون دفعات : 316
تاریخ : 1401/06/23 پایانی : 11,337 درصد تغییر : 0.74 حجم : 2.257 میلیون دفعات : 670
تاریخ : 1401/06/22 پایانی : 11,421 درصد تغییر : 3.40 حجم : 1.525 میلیون دفعات : 378
تاریخ : 1401/06/21 پایانی : 11,046 درصد تغییر : 2.10 حجم : 1.211 میلیون دفعات : 342
تاریخ : 1401/06/20 پایانی : 10,819 درصد تغییر : 0.68 حجم : 517,996 دفعات : 248
تاریخ : 1401/06/19 پایانی : 10,746 درصد تغییر : 1.39 حجم : 799,326 دفعات : 207
تاریخ : 1401/06/16 پایانی : 10,599 درصد تغییر : 0.86 حجم : 666,357 دفعات : 201
تاریخ : 1401/06/15 پایانی : 10,691 درصد تغییر : 0.27 حجم : 818,536 دفعات : 221
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : طلا آخرین : 5,384 105,130 حجم : 16.027 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : عیار آخرین : 2,048 37,750 حجم : 4.191 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : زر آخرین : 3,334 64,790 حجم : 362,116 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : گوهر آخرین : 3,323 73,998 حجم : 2.942 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : سرو آخرین : 2,510 70,720 حجم : 243,357 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : کاریس آخرین : 341.00 13,361 حجم : 1.215 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : اطلس آخرین : 5,969 246,068 حجم : 154,417 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : کاردان آخرین : 5,900 190,630 حجم : 18,090 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : آگاس آخرین : 2,263 77,836 حجم : 1.102 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : آساس آخرین : 4,611 189,300 حجم : 8,643 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها