شاخص 30 شرکت بزرگ فیروزه

فیروزه | صندوق ها - بورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در سهام )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در سهام

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 130,000 19.09
قیمت پایانی: 129,550 19.37

آخرین معامله

1399/10/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 156,070 پایانی 129,550 31,130.00
بیشترین 131,500 کمترین 128,000
حجم 114,600 دفعات 264
حد قیمت 150,930 - 184,450 ارزش 14.8 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/14
حقیقی حقوقی
139 تعداد خریدار 1
90,590 حجم خرید 110,000
164 تعداد فروشنده 2
130,590 حجم فروش 70,000
40,000 تغییر مالکیت 40,000

عرضه و تقاضا

1399/10/14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد181 خرید157,110 فروش158,000 تعداد249 دستور1
دستور1 تعداد34 خرید157,100 فروش159,100 تعداد2,550 دستور1
دستور1 تعداد200 خرید157,010 فروش159,350 تعداد35 دستور1
دستور2 تعداد175 خرید157,000 فروش159,500 تعداد340 دستور1
دستور2 تعداد5,200 خرید156,950 فروش160,990 تعداد562 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 19.39 %
6 ماهه 11.97 %
9 ماهه 162.84 %
1 ساله 289.01 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 163,500 درصد تغییر : 1.76 حجم : 191,548 دفعات : 469
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 160,680 درصد تغییر : 4.18 حجم : 200,590 دفعات : 417
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 167,690 درصد تغییر : 1.65 حجم : 198,231 دفعات : 417
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 170,500 درصد تغییر : 1.19 حجم : 132,471 دفعات : 322
تاریخ : 1399/10/08 پایانی : 172,560 درصد تغییر : 1.21 حجم : 266,916 دفعات : 543
تاریخ : 1399/10/07 پایانی : 170,500 درصد تغییر : 1.62 حجم : 196,422 دفعات : 606
تاریخ : 1399/10/06 پایانی : 173,310 درصد تغییر : 2.76 حجم : 143,287 دفعات : 441
تاریخ : 1399/10/03 پایانی : 178,220 درصد تغییر : 0.63 حجم : 340,392 دفعات : 483
تاریخ : 1399/10/02 پایانی : 177,100 درصد تغییر : 0.69 حجم : 318,092 دفعات : 739
تاریخ : 1399/10/01 پایانی : 178,330 درصد تغییر : 0.17 حجم : 292,820 دفعات : 572
تاریخ : 1399/09/30 پایانی : 178,630 درصد تغییر : 0.63 حجم : 205,309 دفعات : 562
تاریخ : 1399/09/29 پایانی : 179,760 درصد تغییر : 3.83 حجم : 278,886 دفعات : 575
تاریخ : 1399/09/26 پایانی : 173,130 درصد تغییر : 3.52 حجم : 313,285 دفعات : 667
تاریخ : 1399/09/25 پایانی : 167,240 درصد تغییر : 8.07 حجم : 450,309 دفعات : 777
تاریخ : 1399/09/24 پایانی : 181,920 درصد تغییر : 2.91 حجم : 220,108 دفعات : 619
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : طلا آخرین : 1,934 81,600 حجم : 1.578 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : عیار آخرین : 356.00 29,130 حجم : 1.175 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : زر آخرین : 3,907 47,113 حجم : 1.888 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : گوهر آخرین : 333.00 58,496 حجم : 715,556 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : سرو آخرین : 5,580 63,330 حجم : 1.98 میلیون ارزش بازار : 25.084 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : کاریس آخرین : 182,762 12,570 حجم : 710,595 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : اطلس آخرین : 21,636 214,300 حجم : 446,574 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : کاردان آخرین : 18,880 146,970 حجم : 221,190 ارزش بازار : 14.653 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : آگاس آخرین : 3,797 72,770 حجم : 6.395 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : آساس آخرین : 12,964 173,500 حجم : 466,362 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها