ص س پشتوانه طلای مفید

عیار | صندوق ها - بورس کالا
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در سهام )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در سهام

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 37,750 5.74
قیمت پایانی: 37,392 4.73

آخرین معامله

1401/07/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 37,220 پایانی 37,392 1,690.00
بیشترین 37,800 کمترین 36,910
حجم 4.191 میلیون دفعات 1,180
حد قیمت 33,653 - 41,131 ارزش 156.72 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/07/09
حقیقی حقوقی
379 تعداد خریدار 3
4.133 میلیون حجم خرید 58,469
377 تعداد فروشنده 2
2.409 میلیون حجم فروش 1.782 میلیون
1.724 میلیون تغییر مالکیت 1.724 میلیون

عرضه و تقاضا

1401/07/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد555 خرید37,210 فروش37,800 تعداد700 دستور1
دستور2 تعداد687 خرید37,200 فروش37,960 تعداد300 دستور1
دستور1 تعداد560 خرید36,810 فروش38,000 تعداد8,430 دستور3
دستور1 تعداد240 خرید35,257 فروش38,010 تعداد400 دستور1
دستور1 تعداد145 خرید35,035 فروش38,148 تعداد300 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 4.06 %
6 ماهه 19.77 %
9 ماهه 14.72 %
1 ساله 22.69 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/07/09 پایانی : 37,392 درصد تغییر : 4.73 حجم : 4.191 میلیون دفعات : 1,180
تاریخ : 1401/07/06 پایانی : 35,702 درصد تغییر : 0.53 حجم : 692,190 دفعات : 489
تاریخ : 1401/07/04 پایانی : 35,891 درصد تغییر : 0.49 حجم : 3.098 میلیون دفعات : 377
تاریخ : 1401/07/02 پایانی : 35,717 درصد تغییر : 0.94 حجم : 425,598 دفعات : 332
تاریخ : 1401/06/30 پایانی : 35,384 درصد تغییر : 0.80 حجم : 348,302 دفعات : 299
تاریخ : 1401/06/29 پایانی : 35,670 درصد تغییر : 0.36 حجم : 586,701 دفعات : 293
تاریخ : 1401/06/28 پایانی : 35,543 درصد تغییر : 1.74 حجم : 764,944 دفعات : 559
تاریخ : 1401/06/27 پایانی : 36,172 درصد تغییر : 0.25 حجم : 1.671 میلیون دفعات : 607
تاریخ : 1401/06/23 پایانی : 36,081 درصد تغییر : 1.36 حجم : 2.076 میلیون دفعات : 1,027
تاریخ : 1401/06/22 پایانی : 36,580 درصد تغییر : 2.45 حجم : 5.609 میلیون دفعات : 1,114
تاریخ : 1401/06/21 پایانی : 35,704 درصد تغییر : 2.18 حجم : 5.644 میلیون دفعات : 1,022
تاریخ : 1401/06/20 پایانی : 34,944 درصد تغییر : 0.76 حجم : 1.802 میلیون دفعات : 524
تاریخ : 1401/06/19 پایانی : 34,680 درصد تغییر : 1.55 حجم : 783,081 دفعات : 475
تاریخ : 1401/06/16 پایانی : 34,150 درصد تغییر : 1.09 حجم : 1.891 میلیون دفعات : 415
تاریخ : 1401/06/15 پایانی : 34,527 درصد تغییر : 0.15 حجم : 1.471 میلیون دفعات : 387
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : طلا آخرین : 5,384 105,130 حجم : 16.027 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : زر آخرین : 3,334 64,790 حجم : 362,116 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : گوهر آخرین : 3,323 73,998 حجم : 2.942 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : سرو آخرین : 470.00 70,770 حجم : 124,609 ارزش بازار : - تاریخ : 10:49
نماد : کاریس آخرین : 131.00 13,340 حجم : 230,157 ارزش بازار : - تاریخ : 10:47
نماد : اطلس آخرین : 1,227 245,817 حجم : 41,018 ارزش بازار : - تاریخ : 10:49
نماد : کاردان آخرین : 3,470 188,500 حجم : 23,743 ارزش بازار : - تاریخ : 10:40
نماد : آگاس آخرین : 1.00 78,065 حجم : 383,633 ارزش بازار : - تاریخ : 10:50
نماد : آساس آخرین : 3,184 187,200 حجم : 1,603 ارزش بازار : - تاریخ : 10:49
نماد : فیروزه آخرین : 870.00 167,000 حجم : 1,796 ارزش بازار : - تاریخ : 10:08
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها