ص س پشتوانه طلای مفید

عیار | صندوق ها - بورس کالا
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در سهام )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در سهام

وضعیت:

ممنوع

آخرین قیمت: 29,130 1.21
قیمت پایانی: 29,486 0.00

آخرین معامله

1399/10/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 28,550 پایانی 29,486 0.00
بیشترین 29,200 کمترین 28,550
حجم 1.175 میلیون دفعات 1,268
حد قیمت 25,611 - 31,301 ارزش 34.65 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/14
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/10/14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد750 خرید28,520 فروش28,580 تعداد5,304 دستور3
دستور1 تعداد514 خرید28,510 فروش28,587 تعداد5,428 دستور3
دستور2 تعداد9,680 خرید28,500 فروش28,588 تعداد831 دستور1
دستور1 تعداد10,000 خرید28,450 فروش28,594 تعداد200 دستور1
دستور1 تعداد1,000 خرید28,420 فروش28,600 تعداد12,991 دستور3

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 25.99 %
6 ماهه 1.26 %
9 ماهه 35.11 %
1 ساله 133.74 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 29,486 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.175 میلیون دفعات : 1,268
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 29,486 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.175 میلیون دفعات : 1,268
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 29,486 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.175 میلیون دفعات : 1,268
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 29,486 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.175 میلیون دفعات : 1,268
تاریخ : 1399/10/08 پایانی : 29,486 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.175 میلیون دفعات : 1,268
تاریخ : 1399/10/07 پایانی : 29,486 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.175 میلیون دفعات : 1,268
تاریخ : 1399/10/06 پایانی : 29,486 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.175 میلیون دفعات : 1,268
تاریخ : 1399/10/03 پایانی : 29,486 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.175 میلیون دفعات : 1,268
تاریخ : 1399/10/02 پایانی : 29,486 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.175 میلیون دفعات : 1,268
تاریخ : 1399/10/01 پایانی : 29,486 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.175 میلیون دفعات : 1,268
تاریخ : 1399/09/30 پایانی : 29,486 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.175 میلیون دفعات : 1,268
تاریخ : 1399/09/29 پایانی : 29,486 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.175 میلیون دفعات : 1,268
تاریخ : 1399/09/26 پایانی : 29,486 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.175 میلیون دفعات : 1,268
تاریخ : 1399/09/25 پایانی : 29,486 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.175 میلیون دفعات : 1,268
تاریخ : 1399/09/24 پایانی : 29,486 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.175 میلیون دفعات : 1,268
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : طلا آخرین : 1,934 81,600 حجم : 1.578 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : زر آخرین : 3,907 47,113 حجم : 1.888 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : گوهر آخرین : 333.00 58,496 حجم : 715,556 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : سرو آخرین : 5,150 63,760 حجم : 2.12 میلیون ارزش بازار : 25.108 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : کاریس آخرین : 182,762 12,570 حجم : 710,595 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : اطلس آخرین : 21,636 214,300 حجم : 446,574 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : کاردان آخرین : 18,850 147,000 حجم : 263,924 ارزش بازار : 14.66 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : آگاس آخرین : 3,797 72,770 حجم : 6.395 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : آساس آخرین : 12,964 173,500 حجم : 466,362 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : فیروزه آخرین : 30,250 130,430 حجم : 176,580 ارزش بازار : 6.493 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها