ص. س. سپر سرمایه بیدار

سپر | صندوق ها - بورس
صندوق ( صندوق )
گروه:

صندوق

زیر گروه:

صندوق

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 15,593 0.04
قیمت پایانی: 15,593 0.04

آخرین معامله

10:50
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 15,595 پایانی 15,593 7.00
بیشترین 15,595 کمترین 15,593
حجم 3.659 میلیون دفعات 167
حد قیمت 14,028 - 17,144 ارزش 57.06 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

10:50
حقیقی حقوقی
56 تعداد خریدار 1
2.482 میلیون حجم خرید 1.176 میلیون
53 تعداد فروشنده 2
910,339 حجم فروش 2.748 میلیون
1.571 میلیون تغییر مالکیت 1.571 میلیون

عرضه و تقاضا

10:50
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور217 تعداد21,698,500 خرید15,593 فروش15,594 تعداد302,088 دستور5
دستور21 تعداد2,100,000 خرید15,592 فروش15,595 تعداد572,023 دستور12
دستور10 تعداد1,000,000 خرید15,591 فروش15,596 تعداد11,100,000 دستور111
دستور10 تعداد1,000,000 خرید15,590 فروش16,593 تعداد361 دستور1
دستور4 تعداد400,000 خرید15,589 فروش17,000 تعداد12,470 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.1 %
6 ماهه 10.52 %
9 ماهه 15.63 %
1 ساله 21.35 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/07/09 پایانی : 15,586 درصد تغییر : 0.17 حجم : 12.972 میلیون دفعات : 439
تاریخ : 1401/07/06 پایانی : 15,559 درصد تغییر : 0.11 حجم : 11.362 میلیون دفعات : 517
تاریخ : 1401/07/04 پایانی : 15,542 درصد تغییر : 0.11 حجم : 10.361 میلیون دفعات : 465
تاریخ : 1401/07/02 پایانی : 15,525 درصد تغییر : 0.10 حجم : 21.445 میلیون دفعات : 780
تاریخ : 1401/06/30 پایانی : 15,509 درصد تغییر : 0.08 حجم : 9.22 میلیون دفعات : 465
تاریخ : 1401/06/29 پایانی : 15,496 درصد تغییر : 0.06 حجم : 9.831 میلیون دفعات : 450
تاریخ : 1401/06/28 پایانی : 15,487 درصد تغییر : 0.10 حجم : 9.103 میلیون دفعات : 396
تاریخ : 1401/06/27 پایانی : 15,471 درصد تغییر : 0.13 حجم : 15.689 میلیون دفعات : 568
تاریخ : 1401/06/23 پایانی : 15,451 درصد تغییر : 0.10 حجم : 16.586 میلیون دفعات : 595
تاریخ : 1401/06/22 پایانی : 15,436 درصد تغییر : 0.06 حجم : 16.487 میلیون دفعات : 584
تاریخ : 1401/06/21 پایانی : 15,427 درصد تغییر : 0.07 حجم : 13.33 میلیون دفعات : 486
تاریخ : 1401/06/20 پایانی : 15,417 درصد تغییر : 0.06 حجم : 22.97 میلیون دفعات : 682
تاریخ : 1401/06/19 پایانی : 15,408 درصد تغییر : 0.08 حجم : 8.111 میلیون دفعات : 441
تاریخ : 1401/06/16 پایانی : 15,395 درصد تغییر : 0.12 حجم : 13.711 میلیون دفعات : 516
تاریخ : 1401/06/15 پایانی : 15,376 درصد تغییر : 0.07 حجم : 44.976 میلیون دفعات : 1,092
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : خاتم آخرین : 8.00 14,499 حجم : 1.904 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 10:48
نماد : ونچر آخرین : 13,990 213,990 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : پارتین آخرین : - 170,000 حجم : 8,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/16
نماد : پرند آخرین : - 6,041 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/02
نماد : پویا آخرین : - 200,000 حجم : 293,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/09
نماد : ثروت آخرین : - 350,000 حجم : 161,630 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/30
نماد : عقیق آخرین : 290.00 42,800 حجم : 30,822 ارزش بازار : - تاریخ : 10:38
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها