ص. س. سپر سرمایه بیدار

سپر | صندوق ها - بورس
صندوق ( صندوق )
گروه:

صندوق

زیر گروه:

صندوق

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 11,784 6.26
قیمت پایانی: 11,784 6.26

آخرین معامله

1399/10/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 11,041 پایانی 11,784 694.00
بیشترین 11,785 کمترین 11,784
حجم 324,334 دفعات 39
حد قیمت 10,008 - 12,230 ارزش 3.8 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/14
حقیقی حقوقی
29 تعداد خریدار 1
353,528 حجم خرید 43,540
35 تعداد فروشنده 1
271,920 حجم فروش 125,148
81,608 تغییر مالکیت 81,608

عرضه و تقاضا

1399/10/14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد1,100 خرید11,095 فروش11,098 تعداد24,852 دستور1
دستور3 تعداد24,150 خرید11,082 فروش11,100 تعداد8,542 دستور3
دستور2 تعداد55,114 خرید11,081 فروش11,110 تعداد107,800 دستور2
دستور2 تعداد18,627 خرید11,080 فروش11,120 تعداد100,000 دستور1
دستور2 تعداد25,000 خرید11,061 فروش11,126 تعداد21,019 دستور2

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 10.9 %
6 ماهه 10.9 %
9 ماهه 10.9 %
1 ساله 10.9 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 11,039 درصد تغییر : 0.46 حجم : 1.48 میلیون دفعات : 148
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 11,090 درصد تغییر : 0.26 حجم : 397,068 دفعات : 83
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 11,119 درصد تغییر : 0.23 حجم : 2.08 میلیون دفعات : 195
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 11,093 درصد تغییر : 0.16 حجم : 676,985 دفعات : 102
تاریخ : 1399/10/08 پایانی : 11,075 درصد تغییر : 0.15 حجم : 1.46 میلیون دفعات : 156
تاریخ : 1399/10/07 پایانی : 11,058 درصد تغییر : 0.15 حجم : 831,797 دفعات : 115
تاریخ : 1399/10/06 پایانی : 11,042 درصد تغییر : 0.57 حجم : 1.08 میلیون دفعات : 129
تاریخ : 1399/10/03 پایانی : 10,980 درصد تغییر : 0.92 حجم : 1.27 میلیون دفعات : 140
تاریخ : 1399/10/02 پایانی : 10,880 درصد تغییر : 0.74 حجم : 897,805 دفعات : 110
تاریخ : 1399/10/01 پایانی : 10,800 درصد تغییر : 1.55 حجم : 489,693 دفعات : 79
تاریخ : 1399/09/30 پایانی : 10,635 درصد تغییر : 0.79 حجم : 557,970 دفعات : 71
تاریخ : 1399/09/29 پایانی : 10,552 درصد تغییر : 0.18 حجم : 8.13 میلیون دفعات : 197
تاریخ : 1399/09/26 پایانی : 10,533 درصد تغییر : 0.06 حجم : 1.44 میلیون دفعات : 86
تاریخ : 1399/09/25 پایانی : 10,527 درصد تغییر : 0.58 حجم : 1.15 میلیون دفعات : 79
تاریخ : 1399/09/24 پایانی : 10,588 درصد تغییر : 0.39 حجم : 1.39 میلیون دفعات : 121
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : خاتم آخرین : - 10,000 حجم : 17.527 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/13
نماد : ونچر آخرین : 13,990 213,990 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : پارتین آخرین : - 170,000 حجم : 8,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/16
نماد : پرند آخرین : - 6,041 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/2
نماد : پویا آخرین : - 200,000 حجم : 293,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/9
نماد : ثروت آخرین : - 350,000 حجم : 161,630 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/30
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها