پاداش سهامداری توسعه یکم

سپاس | صندوق ها - بورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در سهام )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در سهام

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,041 1.11
قیمت پایانی: 10,039 1.13

آخرین معامله

1399/10/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,155 پایانی 10,039 115.00
بیشترین 10,042 کمترین 10,038
حجم 4.06 میلیون دفعات 127
حد قیمت 9,122 - 11,148 ارزش 40.8 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/14
حقیقی حقوقی
48 تعداد خریدار -
7.958 میلیون حجم خرید -
47 تعداد فروشنده 1
3.958 میلیون حجم فروش 4 میلیون
4 میلیون تغییر مالکیت 4 میلیون

عرضه و تقاضا

1399/10/14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد37,590 خرید10,156 فروش10,158 تعداد1,110 دستور2
دستور2 تعداد122,648 خرید10,155 فروش10,161 تعداد500 دستور1
دستور7 تعداد700,000 خرید10,153 فروش10,162 تعداد2,005,000 دستور21
دستور4 تعداد4,350 خرید10,152 فروش10,165 تعداد1,000,000 دستور10
دستور1 تعداد952 خرید10,151 فروش10,170 تعداد27,600 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.06 %
6 ماهه 0.26 %
9 ماهه 0.01 %
1 ساله 0.04 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 10,162 درصد تغییر : 0.08 حجم : 1.25 میلیون دفعات : 105
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 10,154 درصد تغییر : 0.19 حجم : 7.96 میلیون دفعات : 270
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 10,135 درصد تغییر : 0.05 حجم : 2.38 میلیون دفعات : 121
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 10,130 درصد تغییر : 0.03 حجم : 1.28 میلیون دفعات : 82
تاریخ : 1399/10/08 پایانی : 10,127 درصد تغییر : 0.07 حجم : 1.27 میلیون دفعات : 88
تاریخ : 1399/10/07 پایانی : 10,120 درصد تغییر : 0.08 حجم : 1.37 میلیون دفعات : 62
تاریخ : 1399/10/06 پایانی : 10,112 درصد تغییر : 0.21 حجم : 1.84 میلیون دفعات : 108
تاریخ : 1399/10/03 پایانی : 10,091 درصد تغییر : 0.01 حجم : 3.57 میلیون دفعات : 142
تاریخ : 1399/10/02 پایانی : 10,090 درصد تغییر : 0.01 حجم : 11.53 میلیون دفعات : 295
تاریخ : 1399/10/01 پایانی : 10,089 درصد تغییر : 0.11 حجم : 5.7 میلیون دفعات : 182
تاریخ : 1399/09/30 پایانی : 10,078 درصد تغییر : 0.14 حجم : 3.32 میلیون دفعات : 143
تاریخ : 1399/09/29 پایانی : 10,064 درصد تغییر : 0.06 حجم : 8.96 میلیون دفعات : 238
تاریخ : 1399/09/26 پایانی : 10,058 درصد تغییر : 0.09 حجم : 1.36 میلیون دفعات : 114
تاریخ : 1399/09/25 پایانی : 10,049 درصد تغییر : 0.11 حجم : 4.46 میلیون دفعات : 199
تاریخ : 1399/09/24 پایانی : 10,038 درصد تغییر : 0.08 حجم : 5.67 میلیون دفعات : 184
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : طلا آخرین : 1,934 81,600 حجم : 1.578 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : عیار آخرین : 356.00 29,130 حجم : 1.175 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : زر آخرین : 3,907 47,113 حجم : 1.888 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : گوهر آخرین : 333.00 58,496 حجم : 715,556 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : سرو آخرین : 6,730 62,180 حجم : 1.68 میلیون ارزش بازار : 25.26 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : کاریس آخرین : 182,762 12,570 حجم : 710,595 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : اطلس آخرین : 21,636 214,300 حجم : 446,574 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : کاردان آخرین : 22,750 143,100 حجم : 769,757 ارزش بازار : 14.484 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : آگاس آخرین : 3,797 72,770 حجم : 6.395 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : آساس آخرین : 12,964 173,500 حجم : 466,362 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها