پاداش سهامداری توسعه یکم

سپاس | صندوق ها - بورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در سهام )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در سهام

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,142 0.05
قیمت پایانی: 10,143 0.06

آخرین معامله

09:49
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,141 پایانی 10,143 6.00
بیشترین 10,143 کمترین 10,141
حجم 247,418 دفعات 7
حد قیمت 9,124 - 11,150 ارزش 2.51 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

09:49
حقیقی حقوقی
1 تعداد خریدار 1
204,000 حجم خرید 30,500
2 تعداد فروشنده 1
30,500 حجم فروش 204,000
173,500 تغییر مالکیت 173,500

عرضه و تقاضا

09:49
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد19,976,302 خرید10,141 فروش10,142 تعداد200,082 دستور3
دستور2 تعداد20,001,000 خرید10,140 فروش10,143 تعداد9,797,000 دستور2
دستور1 تعداد20,000,000 خرید10,139 فروش10,144 تعداد10,000,000 دستور1
دستور1 تعداد20,000,000 خرید10,138 فروش10,145 تعداد10,000,000 دستور1
دستور1 تعداد20,000,000 خرید10,137 فروش10,146 تعداد10,000,000 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.11 %
6 ماهه 0.06 %
9 ماهه 0.08 %
1 ساله 0.07 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/07/09 پایانی : 10,137 درصد تغییر : 0.17 حجم : 2.01 میلیون دفعات : 57
تاریخ : 1401/07/06 پایانی : 10,120 درصد تغییر : 0.10 حجم : 906,222 دفعات : 32
تاریخ : 1401/07/04 پایانی : 10,110 درصد تغییر : 0.11 حجم : 814,265 دفعات : 41
تاریخ : 1401/07/02 پایانی : 10,099 درصد تغییر : 0.17 حجم : 7.382 میلیون دفعات : 103
تاریخ : 1401/06/30 پایانی : 10,082 درصد تغییر : 0.04 حجم : 8.204 میلیون دفعات : 30
تاریخ : 1401/06/29 پایانی : 10,078 درصد تغییر : 0.07 حجم : 2.846 میلیون دفعات : 67
تاریخ : 1401/06/28 پایانی : 10,071 درصد تغییر : 0.06 حجم : 20.416 میلیون دفعات : 179
تاریخ : 1401/06/27 پایانی : 10,065 درصد تغییر : 0.19 حجم : 17.88 میلیون دفعات : 180
تاریخ : 1401/06/23 پایانی : 10,046 درصد تغییر : 0.08 حجم : 20.458 میلیون دفعات : 184
تاریخ : 1401/06/22 پایانی : 10,038 درصد تغییر : 0.05 حجم : 6.133 میلیون دفعات : 85
تاریخ : 1401/06/21 پایانی : 10,033 درصد تغییر : 0.04 حجم : 4.893 میلیون دفعات : 36
تاریخ : 1401/06/20 پایانی : 10,029 درصد تغییر : 0.07 حجم : 1.464 میلیون دفعات : 52
تاریخ : 1401/06/19 پایانی : 10,022 درصد تغییر : 0.16 حجم : 2.901 میلیون دفعات : 98
تاریخ : 1401/06/16 پایانی : 10,006 درصد تغییر : 1.59 حجم : 3.571 میلیون دفعات : 90
تاریخ : 1401/06/15 پایانی : 10,168 درصد تغییر : 0.03 حجم : 2.187 میلیون دفعات : 46
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : طلا آخرین : 5,384 105,130 حجم : 16.027 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : عیار آخرین : 2,048 37,750 حجم : 4.191 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : زر آخرین : 3,334 64,790 حجم : 362,116 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : گوهر آخرین : 3,323 73,998 حجم : 2.942 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : سرو آخرین : 420.00 70,820 حجم : 84,540 ارزش بازار : - تاریخ : 09:50
نماد : کاریس آخرین : 105.00 13,366 حجم : 80,760 ارزش بازار : - تاریخ : 09:47
نماد : اطلس آخرین : 1,028 246,016 حجم : 14,600 ارزش بازار : - تاریخ : 09:48
نماد : کاردان آخرین : 3,820 188,150 حجم : 18,342 ارزش بازار : - تاریخ : 09:48
نماد : آگاس آخرین : 127.00 77,939 حجم : 134,759 ارزش بازار : - تاریخ : 09:49
نماد : آساس آخرین : 3,344 187,040 حجم : 608 ارزش بازار : - تاریخ : 09:45
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها