سرو سودمند مدبران

سرو | صندوق ها - بورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در سهام )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در سهام

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 63,760 7.47
قیمت پایانی: 62,770 8.91

آخرین معامله

1399/10/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 67,310 پایانی 62,770 6,140.00
بیشترین 63,870 کمترین 61,500
حجم 2.12 میلیون دفعات 1,720
حد قیمت 65,380 - 79,900 ارزش 133.2 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/14
حقیقی حقوقی
1,239 تعداد خریدار 6
3.193 میلیون حجم خرید 877,402
839 تعداد فروشنده 2
4.068 میلیون حجم فروش 2,939
874,463 تغییر مالکیت 874,463

عرضه و تقاضا

1399/10/14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد400 خرید69,000 فروش69,270 تعداد2,044 دستور1
دستور2 تعداد1,885 خرید68,950 فروش69,290 تعداد8,621 دستور1
دستور4 تعداد2,698 خرید68,940 فروش69,320 تعداد1,925 دستور1
دستور2 تعداد1,426 خرید68,900 فروش69,340 تعداد400 دستور1
دستور1 تعداد100 خرید68,890 فروش69,400 تعداد4,000 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.96 %
6 ماهه 9.47 %
9 ماهه 188.24 %
1 ساله 396.04 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 70,640 درصد تغییر : 2.51 حجم : 2.67 میلیون دفعات : 2,775
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 68,910 درصد تغییر : 5.14 حجم : 4.07 میلیون دفعات : 3,248
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 72,640 درصد تغییر : 1.06 حجم : 1.75 میلیون دفعات : 2,293
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 73,420 درصد تغییر : 1.81 حجم : 2.01 میلیون دفعات : 2,296
تاریخ : 1399/10/08 پایانی : 74,770 درصد تغییر : 1.03 حجم : 2.57 میلیون دفعات : 2,052
تاریخ : 1399/10/07 پایانی : 74,010 درصد تغییر : 0.59 حجم : 2.95 میلیون دفعات : 2,455
تاریخ : 1399/10/06 پایانی : 74,450 درصد تغییر : 0.68 حجم : 2 میلیون دفعات : 2,589
تاریخ : 1399/10/03 پایانی : 74,960 درصد تغییر : 0.96 حجم : 2.41 میلیون دفعات : 2,516
تاریخ : 1399/10/02 پایانی : 74,250 درصد تغییر : 0.83 حجم : 3.65 میلیون دفعات : 2,709
تاریخ : 1399/10/01 پایانی : 73,640 درصد تغییر : 0.40 حجم : 2.91 میلیون دفعات : 2,582
تاریخ : 1399/09/30 پایانی : 73,350 درصد تغییر : 0.10 حجم : 4.55 میلیون دفعات : 3,336
تاریخ : 1399/09/29 پایانی : 73,280 درصد تغییر : 6.05 حجم : 4.15 میلیون دفعات : 3,100
تاریخ : 1399/09/26 پایانی : 69,100 درصد تغییر : 4.71 حجم : 4.8 میلیون دفعات : 3,322
تاریخ : 1399/09/25 پایانی : 65,990 درصد تغییر : 7.62 حجم : 6.13 میلیون دفعات : 6,365
تاریخ : 1399/09/24 پایانی : 71,430 درصد تغییر : 2.54 حجم : 1.91 میلیون دفعات : 2,682
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : طلا آخرین : 1,934 81,600 حجم : 1.578 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : عیار آخرین : 356.00 29,130 حجم : 1.175 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : زر آخرین : 3,907 47,113 حجم : 1.888 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : گوهر آخرین : 333.00 58,496 حجم : 715,556 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : کاریس آخرین : 182,762 12,570 حجم : 710,595 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : اطلس آخرین : 21,636 214,300 حجم : 446,574 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : کاردان آخرین : 18,850 147,000 حجم : 263,924 ارزش بازار : 14.66 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : آگاس آخرین : 3,797 72,770 حجم : 6.395 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : آساس آخرین : 12,964 173,500 حجم : 466,362 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : فیروزه آخرین : 30,250 130,430 حجم : 176,580 ارزش بازار : 6.493 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها