سحرخیز

سحرخیز | صندوق ها - بورس کالا
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در سهام )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در سهام

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 18,347 2.72
قیمت پایانی: 18,361 2.65

آخرین معامله

1401/07/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 18,700 پایانی 18,361 499.00
بیشترین 18,700 کمترین 18,175
حجم 1.146 میلیون دفعات 517
حد قیمت 16,525 - 20,197 ارزش 21.03 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/07/09
حقیقی حقوقی
181 تعداد خریدار -
1.146 میلیون حجم خرید -
127 تعداد فروشنده -
1.146 میلیون حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1401/07/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد1,000 خرید18,347 فروش18,347 تعداد1,366 دستور1
دستور6 تعداد9,810 خرید18,000 فروش18,420 تعداد1,077 دستور1
دستور1 تعداد283 خرید17,995 فروش18,550 تعداد1,249 دستور1
دستور1 تعداد3,000 خرید17,401 فروش18,676 تعداد2,000 دستور1
دستور1 تعداد3,001 خرید17,400 فروش18,730 تعداد272 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 10.51 %
6 ماهه 20.23 %
9 ماهه 2.53 %
1 ساله 72.73 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/07/09 پایانی : 18,361 درصد تغییر : 2.65 حجم : 1.146 میلیون دفعات : 517
تاریخ : 1401/07/06 پایانی : 18,860 درصد تغییر : 1.35 حجم : 1.377 میلیون دفعات : 548
تاریخ : 1401/07/04 پایانی : 18,608 درصد تغییر : 0.76 حجم : 1.148 میلیون دفعات : 424
تاریخ : 1401/07/02 پایانی : 18,467 درصد تغییر : 4.12 حجم : 1.833 میلیون دفعات : 802
تاریخ : 1401/06/30 پایانی : 19,260 درصد تغییر : 3.92 حجم : 1.553 میلیون دفعات : 699
تاریخ : 1401/06/29 پایانی : 20,046 درصد تغییر : 0.63 حجم : 2.355 میلیون دفعات : 1,185
تاریخ : 1401/06/28 پایانی : 20,174 درصد تغییر : 3.81 حجم : 5.157 میلیون دفعات : 1,942
تاریخ : 1401/06/27 پایانی : 19,434 درصد تغییر : 2.06 حجم : 1.278 میلیون دفعات : 530
تاریخ : 1401/06/23 پایانی : 19,042 درصد تغییر : 0.04 حجم : 1.064 میلیون دفعات : 575
تاریخ : 1401/06/22 پایانی : 19,050 درصد تغییر : 3.23 حجم : 1.859 میلیون دفعات : 812
تاریخ : 1401/06/21 پایانی : 19,686 درصد تغییر : 1.24 حجم : 816,112 دفعات : 361
تاریخ : 1401/06/20 پایانی : 19,933 درصد تغییر : 0.82 حجم : 719,682 دفعات : 389
تاریخ : 1401/06/19 پایانی : 20,098 درصد تغییر : 0.83 حجم : 827,420 دفعات : 415
تاریخ : 1401/06/16 پایانی : 19,932 درصد تغییر : 0.34 حجم : 1.273 میلیون دفعات : 515
تاریخ : 1401/06/15 پایانی : 20,000 درصد تغییر : 0.17 حجم : 543,941 دفعات : 234
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : طلا آخرین : 5,384 105,130 حجم : 16.027 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : عیار آخرین : 2,048 37,750 حجم : 4.191 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : زر آخرین : 3,334 64,790 حجم : 362,116 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : گوهر آخرین : 3,323 73,998 حجم : 2.942 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : سرو آخرین : 2,510 70,720 حجم : 243,357 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : کاریس آخرین : 341.00 13,361 حجم : 1.215 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : اطلس آخرین : 5,969 246,068 حجم : 154,417 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : کاردان آخرین : 5,900 190,630 حجم : 18,090 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : آگاس آخرین : 2,263 77,836 حجم : 1.102 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : آساس آخرین : 4,611 189,300 حجم : 8,643 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها