زرفام

زرفام | صندوق ها - بورس کالا
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در سهام )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در سهام

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 10,546 6.27
قیمت پایانی: 10,413 4.93

آخرین معامله

1401/07/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,050 پایانی 10,413 489.00
بیشترین 10,555 کمترین 10,050
حجم 1.983 میلیون دفعات 410
حد قیمت 9,372 - 11,454 ارزش 20.65 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/07/09
حقیقی حقوقی
50 تعداد خریدار 1
1.938 میلیون حجم خرید 45,340
150 تعداد فروشنده 1
1.028 میلیون حجم فروش 955,168
909,828 تغییر مالکیت 909,828

عرضه و تقاضا

1401/07/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد123 خرید9,720 فروش10,620 تعداد30,000 دستور1
دستور1 تعداد1,000 خرید9,601 فروش10,800 تعداد10,831 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش10,916 تعداد1,000 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش10,930 تعداد3,000 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش11,000 تعداد200 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.79 %
6 ماهه 4.13 %
9 ماهه 4.13 %
1 ساله 4.13 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/07/09 پایانی : 10,413 درصد تغییر : 4.93 حجم : 1.983 میلیون دفعات : 410
تاریخ : 1401/07/06 پایانی : 9,924 درصد تغییر : 0.60 حجم : 255,375 دفعات : 78
تاریخ : 1401/07/04 پایانی : 9,984 درصد تغییر : 0.77 حجم : 1.244 میلیون دفعات : 97
تاریخ : 1401/07/02 پایانی : 9,908 درصد تغییر : 0.66 حجم : 342,433 دفعات : 78
تاریخ : 1401/06/30 پایانی : 9,843 درصد تغییر : 0.33 حجم : 115,577 دفعات : 50
تاریخ : 1401/06/29 پایانی : 9,876 درصد تغییر : 0.15 حجم : 96,568 دفعات : 49
تاریخ : 1401/06/28 پایانی : 9,861 درصد تغییر : 1.53 حجم : 111,604 دفعات : 65
تاریخ : 1401/06/27 پایانی : 10,014 درصد تغییر : 0.79 حجم : 452,674 دفعات : 116
تاریخ : 1401/06/23 پایانی : 10,094 درصد تغییر : 0.04 حجم : 863,656 دفعات : 195
تاریخ : 1401/06/22 پایانی : 10,090 درصد تغییر : 2.05 حجم : 807,782 دفعات : 198
تاریخ : 1401/06/21 پایانی : 9,887 درصد تغییر : 2.58 حجم : 551,407 دفعات : 172
تاریخ : 1401/06/20 پایانی : 9,638 درصد تغییر : 0.30 حجم : 168,191 دفعات : 54
تاریخ : 1401/06/19 پایانی : 9,609 درصد تغییر : 2.64 حجم : 734,628 دفعات : 130
تاریخ : 1401/06/16 پایانی : 9,362 درصد تغییر : 0.71 حجم : 268,565 دفعات : 44
تاریخ : 1401/06/15 پایانی : 9,429 درصد تغییر : 0.36 حجم : 290,166 دفعات : 69
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : طلا آخرین : 5,384 105,130 حجم : 16.027 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : عیار آخرین : 2,048 37,750 حجم : 4.191 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : زر آخرین : 3,334 64,790 حجم : 362,116 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : گوهر آخرین : 3,323 73,998 حجم : 2.942 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : سرو آخرین : 470.00 70,770 حجم : 124,609 ارزش بازار : - تاریخ : 10:49
نماد : کاریس آخرین : 131.00 13,340 حجم : 230,157 ارزش بازار : - تاریخ : 10:47
نماد : اطلس آخرین : 1,227 245,817 حجم : 41,018 ارزش بازار : - تاریخ : 10:49
نماد : کاردان آخرین : 3,470 188,500 حجم : 23,743 ارزش بازار : - تاریخ : 10:40
نماد : آگاس آخرین : 1.00 78,065 حجم : 383,633 ارزش بازار : - تاریخ : 10:50
نماد : آساس آخرین : 3,184 187,200 حجم : 1,603 ارزش بازار : - تاریخ : 10:49
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها