زرافشان امید ایرانیان

زر | صندوق ها - بورس کالا
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در سهام )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در سهام

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 64,790 5.43
قیمت پایانی: 63,977 4.10

آخرین معامله

1401/07/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 63,000 پایانی 63,977 2,521.00
بیشترین 64,790 کمترین 62,521
حجم 362,116 دفعات 519
حد قیمت 57,580 - 70,374 ارزش 23.17 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 10,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/07/09
حقیقی حقوقی
160 تعداد خریدار -
362,116 حجم خرید -
155 تعداد فروشنده 2
292,116 حجم فروش 70,000
70,000 تغییر مالکیت 70,000

عرضه و تقاضا

1401/07/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد2,500 خرید63,800 فروش65,000 تعداد2,733 دستور5
دستور1 تعداد300 خرید60,850 فروش65,300 تعداد820 دستور1
دستور2 تعداد235 خرید60,840 فروش65,500 تعداد1,100 دستور2
دستور1 تعداد90 خرید60,600 فروش66,000 تعداد2,408 دستور4
دستور1 تعداد150 خرید60,530 فروش66,500 تعداد2,000 دستور2

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 2.95 %
6 ماهه 20.38 %
9 ماهه 13.86 %
1 ساله 22.14 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/07/09 پایانی : 63,977 درصد تغییر : 4.10 حجم : 362,116 دفعات : 519
تاریخ : 1401/07/06 پایانی : 61,456 درصد تغییر : 0.22 حجم : 76,043 دفعات : 153
تاریخ : 1401/07/04 پایانی : 61,593 درصد تغییر : 0.35 حجم : 148,853 دفعات : 178
تاریخ : 1401/07/02 پایانی : 61,380 درصد تغییر : 0.99 حجم : 116,164 دفعات : 232
تاریخ : 1401/06/30 پایانی : 60,776 درصد تغییر : 0.67 حجم : 81,499 دفعات : 144
تاریخ : 1401/06/29 پایانی : 61,187 درصد تغییر : 0.27 حجم : 63,129 دفعات : 102
تاریخ : 1401/06/28 پایانی : 61,025 درصد تغییر : 2.05 حجم : 101,679 دفعات : 249
تاریخ : 1401/06/27 پایانی : 62,303 درصد تغییر : 0.00 حجم : 192,937 دفعات : 191
تاریخ : 1401/06/23 پایانی : 62,305 درصد تغییر : 0.99 حجم : 325,203 دفعات : 345
تاریخ : 1401/06/22 پایانی : 62,928 درصد تغییر : 3.27 حجم : 250,110 دفعات : 378
تاریخ : 1401/06/21 پایانی : 60,937 درصد تغییر : 2.60 حجم : 195,196 دفعات : 311
تاریخ : 1401/06/20 پایانی : 59,395 درصد تغییر : 0.45 حجم : 148,487 دفعات : 217
تاریخ : 1401/06/19 پایانی : 59,132 درصد تغییر : 1.59 حجم : 181,633 دفعات : 219
تاریخ : 1401/06/16 پایانی : 58,206 درصد تغییر : 0.74 حجم : 45,659 دفعات : 117
تاریخ : 1401/06/15 پایانی : 58,640 درصد تغییر : 0.62 حجم : 67,359 دفعات : 139
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : طلا آخرین : 5,384 105,130 حجم : 16.027 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : عیار آخرین : 2,048 37,750 حجم : 4.191 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : گوهر آخرین : 3,323 73,998 حجم : 2.942 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : سرو آخرین : 470.00 70,770 حجم : 124,609 ارزش بازار : - تاریخ : 10:49
نماد : کاریس آخرین : 131.00 13,340 حجم : 230,157 ارزش بازار : - تاریخ : 10:47
نماد : اطلس آخرین : 1,227 245,817 حجم : 41,018 ارزش بازار : - تاریخ : 10:49
نماد : کاردان آخرین : 3,470 188,500 حجم : 23,743 ارزش بازار : - تاریخ : 10:40
نماد : آگاس آخرین : 1.00 78,065 حجم : 383,633 ارزش بازار : - تاریخ : 10:50
نماد : آساس آخرین : 3,184 187,200 حجم : 1,603 ارزش بازار : - تاریخ : 10:49
نماد : فیروزه آخرین : 870.00 167,000 حجم : 1,796 ارزش بازار : - تاریخ : 10:08
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها