زرافشان امید ایرانیان

زر | صندوق ها - بورس کالا
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در سهام )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در سهام

وضعیت:

ممنوع

آخرین قیمت: 47,113 7.66
قیمت پایانی: 51,020 0.00

آخرین معامله

1399/10/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 47,599 پایانی 51,020 0.00
بیشترین 47,599 کمترین 47,000
حجم 1.888 میلیون دفعات 890
حد قیمت 42,599 - 52,065 ارزش 96.32 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 10,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/14
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/10/14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد5,000 خرید46,600 فروش46,700 تعداد1,168 دستور1
دستور1 تعداد1,215 خرید46,564 فروش46,705 تعداد65 دستور1
دستور1 تعداد128 خرید46,555 فروش46,714 تعداد162 دستور1
دستور1 تعداد109 خرید46,553 فروش46,715 تعداد4,121 دستور1
دستور1 تعداد8,278 خرید46,552 فروش46,798 تعداد121 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 26.78 %
6 ماهه 0.78 %
9 ماهه 37.74 %
1 ساله 102.04 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 51,020 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.888 میلیون دفعات : 890
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 51,020 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.888 میلیون دفعات : 890
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 51,020 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.888 میلیون دفعات : 890
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 51,020 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.888 میلیون دفعات : 890
تاریخ : 1399/10/08 پایانی : 51,020 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.888 میلیون دفعات : 890
تاریخ : 1399/10/07 پایانی : 51,020 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.888 میلیون دفعات : 890
تاریخ : 1399/10/06 پایانی : 51,020 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.888 میلیون دفعات : 890
تاریخ : 1399/10/03 پایانی : 51,020 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.888 میلیون دفعات : 890
تاریخ : 1399/10/02 پایانی : 51,020 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.888 میلیون دفعات : 890
تاریخ : 1399/10/01 پایانی : 51,020 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.888 میلیون دفعات : 890
تاریخ : 1399/09/30 پایانی : 51,020 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.888 میلیون دفعات : 890
تاریخ : 1399/09/29 پایانی : 51,020 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.888 میلیون دفعات : 890
تاریخ : 1399/09/26 پایانی : 51,020 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.888 میلیون دفعات : 890
تاریخ : 1399/09/25 پایانی : 51,020 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.888 میلیون دفعات : 890
تاریخ : 1399/09/24 پایانی : 51,020 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.888 میلیون دفعات : 890
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : طلا آخرین : 1,934 81,600 حجم : 1.578 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : عیار آخرین : 356.00 29,130 حجم : 1.175 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : گوهر آخرین : 333.00 58,496 حجم : 715,556 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : سرو آخرین : 5,150 63,760 حجم : 2.12 میلیون ارزش بازار : 25.108 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : کاریس آخرین : 182,762 12,570 حجم : 710,595 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : اطلس آخرین : 21,636 214,300 حجم : 446,574 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : کاردان آخرین : 18,850 147,000 حجم : 263,924 ارزش بازار : 14.66 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : آگاس آخرین : 3,797 72,770 حجم : 6.395 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : آساس آخرین : 12,964 173,500 حجم : 466,362 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : فیروزه آخرین : 30,250 130,430 حجم : 176,580 ارزش بازار : 6.493 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها