صندوق واسطه گری مالی یکم

دارایکم | صندوق ها - بورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در سهام )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در سهام

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 165,970 3.43
قیمت پایانی: 167,280 4.24

آخرین معامله

14:59
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 162,810 پایانی 167,280 6,810.00
بیشترین 169,500 کمترین 162,800
حجم 12.499 میلیون دفعات 15,234
حد قیمت 144,430 - 176,510 ارزش 2.091 هزار میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 1,000,000

معاملات حقیقی و حقوقی

14:59
حقیقی حقوقی
3,304 تعداد خریدار 12
11.43 میلیون حجم خرید 1.069 میلیون
3,779 تعداد فروشنده 12
12.063 میلیون حجم فروش 436,084
633,081 تغییر مالکیت 633,081

عرضه و تقاضا

14:59
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور3 تعداد627 خرید165,940 فروش165,970 تعداد5,293 دستور5
دستور7 تعداد1,939 خرید165,930 فروش165,980 تعداد1,022 دستور3
دستور7 تعداد1,939 خرید165,930 فروش165,990 تعداد1,572 دستور4
دستور16 تعداد10,668 خرید165,910 فروش166,000 تعداد11,728 دستور5
دستور11 تعداد3,317 خرید165,900 فروش166,010 تعداد50 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 10.39 %
6 ماهه 29.25 %
9 ماهه 15.48 %
1 ساله 60.55 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/09/08 پایانی : 160,470 درصد تغییر : 4.41 حجم : 18.563 میلیون دفعات : 17,408
تاریخ : 1402/09/07 پایانی : 153,690 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.663 میلیون دفعات : 4,959
تاریخ : 1402/09/06 پایانی : 153,690 درصد تغییر : 0.79 حجم : 2.663 میلیون دفعات : 4,959
تاریخ : 1402/09/01 پایانی : 154,920 درصد تغییر : 0.14 حجم : 4.922 میلیون دفعات : 6,112
تاریخ : 1402/08/29 پایانی : 154,710 درصد تغییر : 1.22 حجم : 3.399 میلیون دفعات : 6,924
تاریخ : 1402/08/28 پایانی : 156,620 درصد تغییر : 0.18 حجم : 6.036 میلیون دفعات : 9,017
تاریخ : 1402/08/27 پایانی : 156,340 درصد تغییر : 4.21 حجم : 5.273 میلیون دفعات : 8,610
تاریخ : 1402/08/17 پایانی : 163,210 درصد تغییر : 7.50 حجم : 4.725 میلیون دفعات : 6,595
تاریخ : 1402/08/10 پایانی : 151,820 درصد تغییر : 4.64 حجم : 4.591 میلیون دفعات : 7,086
تاریخ : 1402/08/02 پایانی : 159,200 درصد تغییر : 0.23 حجم : 6.327 میلیون دفعات : 7,611
تاریخ : 1402/08/01 پایانی : 159,570 درصد تغییر : 0.78 حجم : 9.14 میلیون دفعات : 9,780
تاریخ : 1402/07/30 پایانی : 158,340 درصد تغییر : 0.46 حجم : 6.84 میلیون دفعات : 9,176
تاریخ : 1402/07/29 پایانی : 157,610 درصد تغییر : 2.01 حجم : 6.679 میلیون دفعات : 7,539
تاریخ : 1402/07/26 پایانی : 154,510 درصد تغییر : 1.81 حجم : 3.9 میلیون دفعات : 6,542
تاریخ : 1402/07/24 پایانی : 157,360 درصد تغییر : 2.43 حجم : 7.254 میلیون دفعات : 8,790
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : طلا آخرین : 3,233 194,950 حجم : 3.337 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 14:59
نماد : عیار آخرین : 1,234 72,387 حجم : 7.405 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 14:59
نماد : زر آخرین : 1,763 125,966 حجم : 300,259 ارزش بازار : - تاریخ : 14:59
نماد : گوهر آخرین : 1,965 132,659 حجم : 787,898 ارزش بازار : - تاریخ : 14:59
نماد : سرو آخرین : 1,910 130,630 حجم : 1.157 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 14:59
نماد : کاریس آخرین : 289.00 22,396 حجم : 2.131 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 14:59
نماد : اطلس آخرین : 394.00 41,766 حجم : 4.437 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 14:59
نماد : کاردان آخرین : 3,800 329,500 حجم : 69,940 ارزش بازار : - تاریخ : 14:54
نماد : آگاس آخرین : 1,799 127,839 حجم : 6.882 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 14:59
نماد : آساس آخرین : 4,183 371,999 حجم : 373,052 ارزش بازار : - تاریخ : 14:59
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها