صندوق واسطه گری مالی یکم

دارایکم | صندوق ها - بورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در سهام )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در سهام

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 150,600 21.96
قیمت پایانی: 192,970 0.00

آخرین معامله

1399/10/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 150,000 پایانی 192,970 0.00
بیشترین 155,260 کمترین 145,500
حجم 31.881 میلیون دفعات 64,534
حد قیمت 152,730 - 186,670 ارزش 6.152 هزار میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/14
حقیقی حقوقی
13,947 تعداد خریدار 11
8.405 میلیون حجم خرید 1.301 میلیون
12,329 تعداد فروشنده 5
9.628 میلیون حجم فروش 77,628
1.223 میلیون تغییر مالکیت 1.223 میلیون

عرضه و تقاضا

1399/10/14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد32 خرید161,470 فروش161,500 تعداد7,323 دستور6
دستور6 تعداد460 خرید161,450 فروش161,510 تعداد326 دستور1
دستور1 تعداد500 خرید161,420 فروش161,600 تعداد402 دستور3
دستور1 تعداد40 خرید161,410 فروش161,700 تعداد1,011 دستور6
دستور11 تعداد51,824 خرید161,400 فروش161,710 تعداد100 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 18.83 %
6 ماهه 39.27 %
9 ماهه 28.68 %
1 ساله 28.68 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 192,970 درصد تغییر : 0.00 حجم : 31.881 میلیون دفعات : 64,534
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 192,970 درصد تغییر : 0.00 حجم : 31.881 میلیون دفعات : 64,534
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 192,970 درصد تغییر : 0.00 حجم : 31.881 میلیون دفعات : 64,534
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 192,970 درصد تغییر : 0.00 حجم : 31.881 میلیون دفعات : 64,534
تاریخ : 1399/10/08 پایانی : 192,970 درصد تغییر : 0.00 حجم : 31.881 میلیون دفعات : 64,534
تاریخ : 1399/10/07 پایانی : 192,970 درصد تغییر : 0.00 حجم : 31.881 میلیون دفعات : 64,534
تاریخ : 1399/10/06 پایانی : 192,970 درصد تغییر : 0.00 حجم : 31.881 میلیون دفعات : 64,534
تاریخ : 1399/10/03 پایانی : 192,970 درصد تغییر : 0.00 حجم : 31.881 میلیون دفعات : 64,534
تاریخ : 1399/10/02 پایانی : 192,970 درصد تغییر : 0.00 حجم : 31.881 میلیون دفعات : 64,534
تاریخ : 1399/10/01 پایانی : 192,970 درصد تغییر : 0.00 حجم : 31.881 میلیون دفعات : 64,534
تاریخ : 1399/09/30 پایانی : 192,970 درصد تغییر : 0.00 حجم : 31.881 میلیون دفعات : 64,534
تاریخ : 1399/09/29 پایانی : 192,970 درصد تغییر : 0.00 حجم : 31.881 میلیون دفعات : 64,534
تاریخ : 1399/09/26 پایانی : 192,970 درصد تغییر : 0.00 حجم : 31.881 میلیون دفعات : 64,534
تاریخ : 1399/09/25 پایانی : 192,970 درصد تغییر : 0.00 حجم : 31.881 میلیون دفعات : 64,534
تاریخ : 1399/09/24 پایانی : 192,970 درصد تغییر : 0.00 حجم : 31.881 میلیون دفعات : 64,534
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : طلا آخرین : 1,934 81,600 حجم : 1.578 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : عیار آخرین : 356.00 29,130 حجم : 1.175 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : زر آخرین : 3,907 47,113 حجم : 1.888 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : گوهر آخرین : 333.00 58,496 حجم : 715,556 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : سرو آخرین : 3,210 65,700 حجم : 1.53 میلیون ارزش بازار : 25.928 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : کاریس آخرین : 182,762 12,570 حجم : 710,595 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : اطلس آخرین : 21,636 214,300 حجم : 446,574 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : کاردان آخرین : 8,650 174,500 حجم : 104,805 ارزش بازار : 17.265 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : آگاس آخرین : 3,797 72,770 حجم : 6.395 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : آساس آخرین : 12,964 173,500 حجم : 466,362 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها