ص. س. خاتم ایساتیس پویا

خاتم | صندوق ها - بورس
صندوق ( صندوق )
گروه:

صندوق

زیر گروه:

صندوق

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 14,499 0.06
قیمت پایانی: 14,500 0.06

آخرین معامله

10:48
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 14,501 پایانی 14,500 9.00
بیشترین 14,501 کمترین 14,499
حجم 1.904 میلیون دفعات 84
حد قیمت 13,042 - 15,940 ارزش 27.61 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

10:48
حقیقی حقوقی
27 تعداد خریدار 2
1.428 میلیون حجم خرید 475,678
26 تعداد فروشنده 1
1.467 میلیون حجم فروش 436,816
38,862 تغییر مالکیت 38,862

عرضه و تقاضا

10:48
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور52 تعداد5,124,804 خرید14,499 فروش14,500 تعداد1,152,615 دستور13
دستور55 تعداد5,125,298 خرید14,499 فروش14,502 تعداد1,000,000 دستور10
دستور11 تعداد1,091,500 خرید14,498 فروش14,503 تعداد1,000,000 دستور10
دستور10 تعداد1,000,000 خرید14,497 فروش14,504 تعداد1,000,000 دستور10
دستور10 تعداد1,000,000 خرید14,496 فروش14,505 تعداد1,000,000 دستور10

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 4.93 %
6 ماهه 10.22 %
9 ماهه 15.22 %
1 ساله 20.12 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/07/09 پایانی : 14,491 درصد تغییر : 0.14 حجم : 5.705 میلیون دفعات : 207
تاریخ : 1401/07/06 پایانی : 14,471 درصد تغییر : 0.13 حجم : 2.035 میلیون دفعات : 129
تاریخ : 1401/07/04 پایانی : 14,453 درصد تغییر : 0.12 حجم : 5.656 میلیون دفعات : 192
تاریخ : 1401/07/02 پایانی : 14,436 درصد تغییر : 0.11 حجم : 7.003 میلیون دفعات : 246
تاریخ : 1401/06/30 پایانی : 14,420 درصد تغییر : 0.11 حجم : 20.609 میلیون دفعات : 504
تاریخ : 1401/06/29 پایانی : 14,404 درصد تغییر : 0.06 حجم : 11.026 میلیون دفعات : 268
تاریخ : 1401/06/28 پایانی : 14,395 درصد تغییر : 0.06 حجم : 7.914 میلیون دفعات : 244
تاریخ : 1401/06/27 پایانی : 14,386 درصد تغییر : 0.17 حجم : 5.734 میلیون دفعات : 192
تاریخ : 1401/06/23 پایانی : 14,362 درصد تغییر : 0.07 حجم : 2.261 میلیون دفعات : 136
تاریخ : 1401/06/22 پایانی : 14,352 درصد تغییر : 0.06 حجم : 1.701 میلیون دفعات : 111
تاریخ : 1401/06/21 پایانی : 14,344 درصد تغییر : 0.06 حجم : 4.563 میلیون دفعات : 142
تاریخ : 1401/06/20 پایانی : 14,336 درصد تغییر : 0.06 حجم : 1.574 میلیون دفعات : 110
تاریخ : 1401/06/19 پایانی : 14,328 درصد تغییر : 0.13 حجم : 2.415 میلیون دفعات : 144
تاریخ : 1401/06/16 پایانی : 14,309 درصد تغییر : 0.08 حجم : 1.551 میلیون دفعات : 103
تاریخ : 1401/06/15 پایانی : 14,297 درصد تغییر : 0.06 حجم : 3.241 میلیون دفعات : 137
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : سپر آخرین : 7.00 15,593 حجم : 3.659 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 10:50
نماد : ونچر آخرین : 13,990 213,990 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : پارتین آخرین : - 170,000 حجم : 8,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/16
نماد : پرند آخرین : - 6,041 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/02
نماد : پویا آخرین : - 200,000 حجم : 293,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/09
نماد : ثروت آخرین : - 350,000 حجم : 161,630 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/30
نماد : عقیق آخرین : 290.00 42,800 حجم : 30,822 ارزش بازار : - تاریخ : 10:38
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها