ثروت آفرین پارسیان

ثروتم | صندوق ها - فرابورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری مختلط )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری مختلط

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 90,814 2.22
قیمت پایانی: 92,873 0.00

آخرین معامله

1399/10/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 92,200 پایانی 92,873 0.00
بیشترین 92,200 کمترین 90,400
حجم 22,100 دفعات 56
حد قیمت 1 - 189,190 ارزش 2.05 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 10 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/14
حقیقی حقوقی
10 تعداد خریدار 1
1,430 حجم خرید 7,710
23 تعداد فروشنده 1
9,080 حجم فروش 60
7,650 تغییر مالکیت 7,650

عرضه و تقاضا

1399/10/14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد92,400 خرید91,600 فروش91,997 تعداد100 دستور1
دستور1 تعداد100 خرید90,360 فروش91,998 تعداد2,950 دستور1
دستور1 تعداد60 خرید90,000 فروش93,149 تعداد3,690 دستور1
دستور1 تعداد3,870 خرید50,000 فروش93,150 تعداد60 دستور1
دستور1 تعداد5,000 خرید9,170 فروش94,460 تعداد100,010 دستور2

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.52 %
6 ماهه 8.38 %
9 ماهه 66.79 %
1 ساله 125.75 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 92,873 درصد تغییر : 0.00 حجم : 22,100 دفعات : 56
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 92,873 درصد تغییر : 0.00 حجم : 22,100 دفعات : 56
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 92,873 درصد تغییر : 0.00 حجم : 22,100 دفعات : 56
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 92,873 درصد تغییر : 0.00 حجم : 22,100 دفعات : 56
تاریخ : 1399/10/08 پایانی : 92,873 درصد تغییر : 0.00 حجم : 22,100 دفعات : 56
تاریخ : 1399/10/07 پایانی : 92,873 درصد تغییر : 0.00 حجم : 22,100 دفعات : 56
تاریخ : 1399/10/06 پایانی : 92,873 درصد تغییر : 0.00 حجم : 22,100 دفعات : 56
تاریخ : 1399/10/03 پایانی : 92,873 درصد تغییر : 0.00 حجم : 22,100 دفعات : 56
تاریخ : 1399/10/02 پایانی : 92,873 درصد تغییر : 0.00 حجم : 22,100 دفعات : 56
تاریخ : 1399/10/01 پایانی : 92,873 درصد تغییر : 0.00 حجم : 22,100 دفعات : 56
تاریخ : 1399/09/30 پایانی : 92,873 درصد تغییر : 0.00 حجم : 22,100 دفعات : 56
تاریخ : 1399/09/29 پایانی : 92,873 درصد تغییر : 0.00 حجم : 22,100 دفعات : 56
تاریخ : 1399/09/26 پایانی : 92,873 درصد تغییر : 0.00 حجم : 22,100 دفعات : 56
تاریخ : 1399/09/25 پایانی : 92,873 درصد تغییر : 0.00 حجم : 22,100 دفعات : 56
تاریخ : 1399/09/24 پایانی : 92,873 درصد تغییر : 0.00 حجم : 22,100 دفعات : 56
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : صنوین آخرین : 1,230 103,750 حجم : 4,663 ارزش بازار : 10.38 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : آسام آخرین : 10,588 113,000 حجم : 37,190 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها