بذر امید آفرین

بذر | صندوق ها - بورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در سهام )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در سهام

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 92,700 13.19
قیمت پایانی: 92,680 13.21

آخرین معامله

1399/10/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 106,190 پایانی 92,680 14,110.00
بیشترین 93,170 کمترین 91,010
حجم 5,582 دفعات 15
حد قیمت 98,370 - 120,230 ارزش 517.4 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/14
حقیقی حقوقی
22 تعداد خریدار 1
5,108 حجم خرید 28,074
29 تعداد فروشنده 1
32,952 حجم فروش 230
27,844 تغییر مالکیت 27,844

عرضه و تقاضا

1399/10/14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد1,926 خرید105,000 فروش106,000 تعداد1,026 دستور2
دستور1 تعداد1,500 خرید103,900 فروش106,180 تعداد100 دستور1
دستور1 تعداد1 خرید103,830 فروش106,190 تعداد112 دستور1
دستور1 تعداد100 خرید103,670 فروش106,500 تعداد75 دستور1
دستور2 تعداد2,049 خرید103,000 فروش107,000 تعداد50 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 9.01 %
6 ماهه 14.27 %
9 ماهه 139.39 %
1 ساله 240.87 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 106,840 درصد تغییر : 0.05 حجم : 63,368 دفعات : 112
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 106,790 درصد تغییر : 2.30 حجم : 33,182 دفعات : 60
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 109,300 درصد تغییر : 2.15 حجم : 33,212 دفعات : 63
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 111,700 درصد تغییر : 0.76 حجم : 11,713 دفعات : 50
تاریخ : 1399/10/08 پایانی : 112,560 درصد تغییر : 0.28 حجم : 15,495 دفعات : 64
تاریخ : 1399/10/07 پایانی : 112,250 درصد تغییر : 0.72 حجم : 23,444 دفعات : 66
تاریخ : 1399/10/06 پایانی : 113,060 درصد تغییر : 1.09 حجم : 14,680 دفعات : 80
تاریخ : 1399/10/03 پایانی : 114,310 درصد تغییر : 1.28 حجم : 19,806 دفعات : 101
تاریخ : 1399/10/02 پایانی : 112,870 درصد تغییر : 0.15 حجم : 25,671 دفعات : 77
تاریخ : 1399/10/01 پایانی : 112,700 درصد تغییر : 0.09 حجم : 21,084 دفعات : 61
تاریخ : 1399/09/30 پایانی : 112,600 درصد تغییر : 0.58 حجم : 39,704 دفعات : 100
تاریخ : 1399/09/29 پایانی : 111,950 درصد تغییر : 1.51 حجم : 94,599 دفعات : 88
تاریخ : 1399/09/26 پایانی : 110,280 درصد تغییر : 1.95 حجم : 48,819 دفعات : 121
تاریخ : 1399/09/25 پایانی : 108,170 درصد تغییر : 5.28 حجم : 123,363 دفعات : 204
تاریخ : 1399/09/24 پایانی : 114,200 درصد تغییر : 3.35 حجم : 38,406 دفعات : 94
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : طلا آخرین : 1,934 81,600 حجم : 1.578 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : عیار آخرین : 356.00 29,130 حجم : 1.175 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : زر آخرین : 3,907 47,113 حجم : 1.888 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : گوهر آخرین : 333.00 58,496 حجم : 715,556 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : سرو آخرین : 5,810 63,100 حجم : 1.67 میلیون ارزش بازار : 25.052 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : کاریس آخرین : 182,762 12,570 حجم : 710,595 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : اطلس آخرین : 21,636 214,300 حجم : 446,574 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : کاردان آخرین : 18,250 147,600 حجم : 195,171 ارزش بازار : 14.649 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : آگاس آخرین : 3,797 72,770 حجم : 6.395 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : آساس آخرین : 12,964 173,500 حجم : 466,362 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها