اهرم

اهرم | صندوق ها - بورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در سهام )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در سهام

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 19,090 6.56
قیمت پایانی: 20,430 0.00

آخرین معامله

1403/05/02
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 19,510 پایانی 20,430 0.00
بیشترین 19,820 کمترین 19,080
حجم 19.054 میلیون دفعات 2,887
حد قیمت 18,590 - 22,710 ارزش 389.26 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 1,000,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1403/05/02
حقیقی حقوقی
876 تعداد خریدار 13
17.692 میلیون حجم خرید 1.274 میلیون
533 تعداد فروشنده 5
16.668 میلیون حجم فروش 2.298 میلیون
1.024 میلیون تغییر مالکیت 1.024 میلیون

عرضه و تقاضا

1403/05/02
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد50,000 خرید20,370 فروش20,380 تعداد226,134 دستور3
دستور4 تعداد507 خرید20,360 فروش20,390 تعداد334,418 دستور23
دستور1 تعداد3,500 خرید20,350 فروش20,400 تعداد240,613 دستور37
دستور5 تعداد9,585 خرید20,340 فروش20,410 تعداد305,300 دستور7
دستور16 تعداد324,937 خرید20,330 فروش20,420 تعداد157,880 دستور5

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 14.66 %
6 ماهه 17.33 %
9 ماهه 13.6 %
1 ساله 61.08 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1403/05/02 پایانی : 20,430 درصد تغییر : 0.00 حجم : 19.054 میلیون دفعات : 2,887
تاریخ : 1403/05/01 پایانی : 20,430 درصد تغییر : 0.00 حجم : 19.054 میلیون دفعات : 2,887
تاریخ : 1403/04/31 پایانی : 20,430 درصد تغییر : 0.00 حجم : 19.054 میلیون دفعات : 2,887
تاریخ : 1403/04/30 پایانی : 20,430 درصد تغییر : 0.00 حجم : 19.054 میلیون دفعات : 2,887
تاریخ : 1403/04/27 پایانی : 20,430 درصد تغییر : 0.00 حجم : 19.054 میلیون دفعات : 2,887
تاریخ : 1403/04/24 پایانی : 20,430 درصد تغییر : 0.00 حجم : 19.054 میلیون دفعات : 2,887
تاریخ : 1403/04/23 پایانی : 20,430 درصد تغییر : 0.00 حجم : 19.054 میلیون دفعات : 2,887
تاریخ : 1403/04/20 پایانی : 20,430 درصد تغییر : 0.00 حجم : 19.054 میلیون دفعات : 2,887
تاریخ : 1403/04/19 پایانی : 20,430 درصد تغییر : 0.00 حجم : 19.054 میلیون دفعات : 2,887
تاریخ : 1403/04/18 پایانی : 20,430 درصد تغییر : 0.00 حجم : 19.054 میلیون دفعات : 2,887
تاریخ : 1403/04/17 پایانی : 20,430 درصد تغییر : 0.00 حجم : 19.054 میلیون دفعات : 2,887
تاریخ : 1403/04/16 پایانی : 20,430 درصد تغییر : 0.00 حجم : 19.054 میلیون دفعات : 2,887
تاریخ : 1403/04/13 پایانی : 20,430 درصد تغییر : 0.00 حجم : 19.054 میلیون دفعات : 2,887
تاریخ : 1403/04/12 پایانی : 20,430 درصد تغییر : 0.00 حجم : 19.054 میلیون دفعات : 2,887
تاریخ : 1403/04/11 پایانی : 20,430 درصد تغییر : 0.00 حجم : 19.054 میلیون دفعات : 2,887
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کاردان آخرین : 245,650 89,100 حجم : 2,187 ارزش بازار : - تاریخ : 1403/05/02
نماد : اطلس آخرین : 1,515 42,905 حجم : 91,047 ارزش بازار : - تاریخ : 1403/05/02
نماد : کاریس آخرین : 1,688 23,989 حجم : 540,411 ارزش بازار : - تاریخ : 1403/05/02
نماد : الماس آخرین : 7,402 181,460 حجم : 3,806 ارزش بازار : - تاریخ : 1403/05/02
نماد : آگاس آخرین : 9,729 136,120 حجم : 1.477 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1403/05/02
نماد : آساس آخرین : 1,108 38,590 حجم : 424,535 ارزش بازار : - تاریخ : 1403/05/02
نماد : فیروزه آخرین : 2,730 30,030 حجم : 100 ارزش بازار : - تاریخ : 1403/05/02
نماد : سپاس آخرین : 1.00 11,376 حجم : 448 ارزش بازار : - تاریخ : 1402/08/02
نماد : آتیمس آخرین : 21,599 317,000 حجم : 1,059 ارزش بازار : - تاریخ : 1403/05/02
نماد : طلا آخرین : 41,369 264,809 حجم : 6.328 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1403/05/02
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها