اهرم

اهرم | صندوق ها - بورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در سهام )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در سهام

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 19,890 2.84
قیمت پایانی: 20,150 4.19

آخرین معامله

14:59
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 19,980 پایانی 20,150 810.00
بیشترین 20,560 کمترین 19,830
حجم 194.708 میلیون دفعات 18,546
حد قیمت 17,410 - 21,270 ارزش 3.924 هزار میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 1,000,000

معاملات حقیقی و حقوقی

14:59
حقیقی حقوقی
4,499 تعداد خریدار 29
180.945 میلیون حجم خرید 13.763 میلیون
3,638 تعداد فروشنده 25
177.113 میلیون حجم فروش 17.595 میلیون
3.832 میلیون تغییر مالکیت 3.832 میلیون

عرضه و تقاضا

14:59
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور13 تعداد75,663 خرید19,880 فروش19,890 تعداد395,125 دستور4
دستور35 تعداد544,411 خرید19,870 فروش19,900 تعداد229,905 دستور8
دستور32 تعداد1,199,490 خرید19,860 فروش19,910 تعداد22,492 دستور6
دستور53 تعداد413,595 خرید19,850 فروش19,920 تعداد66,607 دستور6
دستور29 تعداد472,903 خرید19,840 فروش19,930 تعداد51,848 دستور6

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 8.68 %
6 ماهه 17.78 %
9 ماهه 0.11 %
1 ساله 75.5 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/09/08 پایانی : 19,340 درصد تغییر : 7.21 حجم : 251.297 میلیون دفعات : 19,404
تاریخ : 1402/09/07 پایانی : 18,040 درصد تغییر : 0.00 حجم : 55.281 میلیون دفعات : 4,852
تاریخ : 1402/09/06 پایانی : 18,040 درصد تغییر : 0.55 حجم : 55.281 میلیون دفعات : 4,852
تاریخ : 1402/09/01 پایانی : 18,140 درصد تغییر : 1.28 حجم : 85.722 میلیون دفعات : 6,155
تاریخ : 1402/08/29 پایانی : 17,910 درصد تغییر : 1.86 حجم : 83.414 میلیون دفعات : 8,538
تاریخ : 1402/08/28 پایانی : 18,250 درصد تغییر : 0.17 حجم : 117.862 میلیون دفعات : 9,849
تاریخ : 1402/08/27 پایانی : 18,220 درصد تغییر : 3.14 حجم : 99.117 میلیون دفعات : 8,530
تاریخ : 1402/08/17 پایانی : 18,810 درصد تغییر : 12.30 حجم : 121.116 میلیون دفعات : 10,557
تاریخ : 1402/08/10 پایانی : 16,750 درصد تغییر : 2.96 حجم : 96.707 میلیون دفعات : 9,093
تاریخ : 1402/08/02 پایانی : 17,260 درصد تغییر : 1.37 حجم : 65.897 میلیون دفعات : 7,303
تاریخ : 1402/08/01 پایانی : 17,500 درصد تغییر : 1.52 حجم : 43.419 میلیون دفعات : 4,057
تاریخ : 1402/07/30 پایانی : 17,770 درصد تغییر : 0.85 حجم : 88.072 میلیون دفعات : 6,976
تاریخ : 1402/07/29 پایانی : 17,620 درصد تغییر : 1.32 حجم : 97.386 میلیون دفعات : 7,010
تاریخ : 1402/07/26 پایانی : 17,390 درصد تغییر : 2.19 حجم : 103.747 میلیون دفعات : 7,620
تاریخ : 1402/07/24 پایانی : 17,780 درصد تغییر : 2.66 حجم : 186.85 میلیون دفعات : 12,956
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : طلا آخرین : 3,233 194,950 حجم : 3.337 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 14:59
نماد : عیار آخرین : 1,234 72,387 حجم : 7.405 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 14:59
نماد : زر آخرین : 1,763 125,966 حجم : 300,259 ارزش بازار : - تاریخ : 14:59
نماد : گوهر آخرین : 1,965 132,659 حجم : 787,898 ارزش بازار : - تاریخ : 14:59
نماد : سرو آخرین : 1,910 130,630 حجم : 1.157 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 14:59
نماد : کاریس آخرین : 289.00 22,396 حجم : 2.131 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 14:59
نماد : اطلس آخرین : 394.00 41,766 حجم : 4.437 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 14:59
نماد : کاردان آخرین : 3,800 329,500 حجم : 69,940 ارزش بازار : - تاریخ : 14:54
نماد : آگاس آخرین : 1,799 127,839 حجم : 6.882 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 14:59
نماد : آساس آخرین : 4,183 371,999 حجم : 373,052 ارزش بازار : - تاریخ : 14:59
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها