توسعه اندوخته آینده

اطلس | صندوق ها - فرابورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در سهام )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در سهام

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 214,300 11.23
قیمت پایانی: 192,664 0.00

آخرین معامله

1399/10/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 205,555 پایانی 192,664 0.00
بیشترین 215,000 کمترین 205,555
حجم 446,574 دفعات 967
حد قیمت 1 - 425,886 ارزش 86.04 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/14
حقیقی حقوقی
166 تعداد خریدار 1
74,515 حجم خرید 50,000
215 تعداد فروشنده -
124,515 حجم فروش -
50,000 تغییر مالکیت 50,000

عرضه و تقاضا

1399/10/14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد31 خرید205,210 فروش206,000 تعداد322 دستور2
دستور3 تعداد10,205 خرید205,000 فروش206,544 تعداد159 دستور1
دستور1 تعداد1,000 خرید203,000 فروش206,547 تعداد100 دستور1
دستور1 تعداد100 خرید202,200 فروش206,550 تعداد100 دستور1
دستور3 تعداد204 خرید202,002 فروش208,997 تعداد46 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 1.57 %
6 ماهه 4.11 %
9 ماهه 158.36 %
1 ساله 252.28 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 192,664 درصد تغییر : 0.00 حجم : 446,574 دفعات : 967
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 192,664 درصد تغییر : 0.00 حجم : 446,574 دفعات : 967
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 192,664 درصد تغییر : 0.00 حجم : 446,574 دفعات : 967
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 192,664 درصد تغییر : 0.00 حجم : 446,574 دفعات : 967
تاریخ : 1399/10/08 پایانی : 192,664 درصد تغییر : 0.00 حجم : 446,574 دفعات : 967
تاریخ : 1399/10/07 پایانی : 192,664 درصد تغییر : 0.00 حجم : 446,574 دفعات : 967
تاریخ : 1399/10/06 پایانی : 192,664 درصد تغییر : 0.00 حجم : 446,574 دفعات : 967
تاریخ : 1399/10/03 پایانی : 192,664 درصد تغییر : 0.00 حجم : 446,574 دفعات : 967
تاریخ : 1399/10/02 پایانی : 192,664 درصد تغییر : 0.00 حجم : 446,574 دفعات : 967
تاریخ : 1399/10/01 پایانی : 192,664 درصد تغییر : 0.00 حجم : 446,574 دفعات : 967
تاریخ : 1399/09/30 پایانی : 192,664 درصد تغییر : 0.00 حجم : 446,574 دفعات : 967
تاریخ : 1399/09/29 پایانی : 192,664 درصد تغییر : 0.00 حجم : 446,574 دفعات : 967
تاریخ : 1399/09/26 پایانی : 192,664 درصد تغییر : 0.00 حجم : 446,574 دفعات : 967
تاریخ : 1399/09/25 پایانی : 192,664 درصد تغییر : 0.00 حجم : 446,574 دفعات : 967
تاریخ : 1399/09/24 پایانی : 192,664 درصد تغییر : 0.00 حجم : 446,574 دفعات : 967
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : طلا آخرین : 1,934 81,600 حجم : 1.578 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : عیار آخرین : 356.00 29,130 حجم : 1.175 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : زر آخرین : 3,907 47,113 حجم : 1.888 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : گوهر آخرین : 333.00 58,496 حجم : 715,556 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : سرو آخرین : 5,550 63,360 حجم : 1.87 میلیون ارزش بازار : 25.072 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : کاریس آخرین : 182,762 12,570 حجم : 710,595 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : کاردان آخرین : 18,860 146,990 حجم : 214,498 ارزش بازار : 14.652 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : آگاس آخرین : 3,797 72,770 حجم : 6.395 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : آساس آخرین : 12,964 173,500 حجم : 466,362 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : فیروزه آخرین : 31,040 129,640 حجم : 95,297 ارزش بازار : 6.473 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها