توسعه اندوخته آینده

اطلس | صندوق ها - فرابورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در سهام )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در سهام

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 246,016 0.42
قیمت پایانی: 245,219 0.74

آخرین معامله

09:48
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 246,000 پایانی 245,219 1,825.00
بیشترین 246,016 کمترین 245,001
حجم 14,600 دفعات 67
حد قیمت 222,340 - 271,748 ارزش 3.58 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 1,000,000

معاملات حقیقی و حقوقی

09:48
حقیقی حقوقی
42 تعداد خریدار 1
8,515 حجم خرید 6,085
26 تعداد فروشنده -
14,600 حجم فروش -
6,085 تغییر مالکیت 6,085

عرضه و تقاضا

09:48
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد495,444 خرید246,016 فروش246,259 تعداد200 دستور1
دستور1 تعداد498,471 خرید246,015 فروش246,299 تعداد2,150 دستور1
دستور2 تعداد1,810 خرید246,012 فروش246,300 تعداد162 دستور1
دستور1 تعداد20 خرید246,011 فروش246,330 تعداد50 دستور1
دستور1 تعداد500,000 خرید245,916 فروش246,339 تعداد301 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 6.83 %
6 ماهه 0.74 %
9 ماهه 1.61 %
1 ساله 6.91 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/07/09 پایانی : 247,044 درصد تغییر : 1.98 حجم : 154,417 دفعات : 301
تاریخ : 1401/07/06 پایانی : 252,037 درصد تغییر : 1.52 حجم : 209,950 دفعات : 338
تاریخ : 1401/07/04 پایانی : 248,262 درصد تغییر : 0.25 حجم : 180,382 دفعات : 342
تاریخ : 1401/07/02 پایانی : 247,639 درصد تغییر : 1.18 حجم : 133,528 دفعات : 363
تاریخ : 1401/06/30 پایانی : 250,601 درصد تغییر : 0.69 حجم : 99,382 دفعات : 182
تاریخ : 1401/06/29 پایانی : 252,333 درصد تغییر : 0.53 حجم : 343,317 دفعات : 195
تاریخ : 1401/06/28 پایانی : 253,671 درصد تغییر : 0.16 حجم : 27,942 دفعات : 143
تاریخ : 1401/06/27 پایانی : 254,086 درصد تغییر : 0.91 حجم : 60,878 دفعات : 262
تاریخ : 1401/06/23 پایانی : 256,410 درصد تغییر : 0.20 حجم : 44,095 دفعات : 180
تاریخ : 1401/06/22 پایانی : 256,920 درصد تغییر : 0.34 حجم : 157,364 دفعات : 363
تاریخ : 1401/06/21 پایانی : 256,046 درصد تغییر : 0.21 حجم : 138,908 دفعات : 262
تاریخ : 1401/06/20 پایانی : 255,505 درصد تغییر : 0.17 حجم : 85,813 دفعات : 214
تاریخ : 1401/06/19 پایانی : 255,941 درصد تغییر : 0.80 حجم : 429,953 دفعات : 264
تاریخ : 1401/06/16 پایانی : 258,010 درصد تغییر : 0.29 حجم : 43,089 دفعات : 153
تاریخ : 1401/06/15 پایانی : 258,756 درصد تغییر : 0.73 حجم : 108,714 دفعات : 179
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : طلا آخرین : 5,384 105,130 حجم : 16.027 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : عیار آخرین : 2,048 37,750 حجم : 4.191 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : زر آخرین : 3,334 64,790 حجم : 362,116 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : گوهر آخرین : 3,323 73,998 حجم : 2.942 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : سرو آخرین : 420.00 70,820 حجم : 84,540 ارزش بازار : - تاریخ : 09:50
نماد : کاریس آخرین : 105.00 13,366 حجم : 80,760 ارزش بازار : - تاریخ : 09:47
نماد : کاردان آخرین : 3,820 188,150 حجم : 18,342 ارزش بازار : - تاریخ : 09:48
نماد : آگاس آخرین : 127.00 77,939 حجم : 134,759 ارزش بازار : - تاریخ : 09:49
نماد : آساس آخرین : 3,344 187,040 حجم : 608 ارزش بازار : - تاریخ : 09:45
نماد : فیروزه آخرین : 1,030 168,900 حجم : 107 ارزش بازار : - تاریخ : 09:03
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها