ص س ارزش آفرین بیدار-سهام

ارزش | صندوق ها - بورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در سهام )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در سهام

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 9,080 11.24
قیمت پایانی: 9,070 11.34

آخرین معامله

1399/10/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,230 پایانی 9,070 1,160.00
بیشترین 9,160 کمترین 8,970
حجم 4.35 میلیون دفعات 547
حد قیمت 9,560 - 11,680 ارزش 39.5 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/14
حقیقی حقوقی
343 تعداد خریدار 3
5.509 میلیون حجم خرید 1.657 میلیون
463 تعداد فروشنده 1
7.078 میلیون حجم فروش 87,790
1.569 میلیون تغییر مالکیت 1.569 میلیون

عرضه و تقاضا

1399/10/14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد7,898 خرید10,130 فروش10,150 تعداد33,688 دستور1
دستور7 تعداد21,880 خرید10,110 فروش10,180 تعداد1,000 دستور1
دستور3 تعداد5,994 خرید10,100 فروش10,190 تعداد1,006,172 دستور11
دستور1 تعداد985 خرید10,090 فروش10,200 تعداد204,950 دستور3
دستور1 تعداد1,000 خرید10,080 فروش10,210 تعداد97,502 دستور2

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 14.89 %
6 ماهه 2.3 %
9 ماهه 2.3 %
1 ساله 2.3 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 10,460 درصد تغییر : 2.25 حجم : 7.11 میلیون دفعات : 1,406
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 10,230 درصد تغییر : 3.67 حجم : 7.17 میلیون دفعات : 1,218
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 10,620 درصد تغییر : 1.39 حجم : 7.56 میلیون دفعات : 1,294
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 10,770 درصد تغییر : 2.09 حجم : 5.76 میلیون دفعات : 1,221
تاریخ : 1399/10/08 پایانی : 11,000 درصد تغییر : 1.57 حجم : 10.43 میلیون دفعات : 1,580
تاریخ : 1399/10/07 پایانی : 10,830 درصد تغییر : 0.55 حجم : 9.48 میلیون دفعات : 1,412
تاریخ : 1399/10/06 پایانی : 10,890 درصد تغییر : 2.51 حجم : 8.07 میلیون دفعات : 1,631
تاریخ : 1399/10/03 پایانی : 11,170 درصد تغییر : 0.18 حجم : 9.51 میلیون دفعات : 1,558
تاریخ : 1399/10/02 پایانی : 11,190 درصد تغییر : 0.90 حجم : 15.77 میلیون دفعات : 1,904
تاریخ : 1399/10/01 پایانی : 11,090 درصد تغییر : 0.91 حجم : 9.81 میلیون دفعات : 1,497
تاریخ : 1399/09/30 پایانی : 10,990 درصد تغییر : 0.63 حجم : 10.48 میلیون دفعات : 1,907
تاریخ : 1399/09/29 پایانی : 11,060 درصد تغییر : 4.93 حجم : 12.01 میلیون دفعات : 1,828
تاریخ : 1399/09/26 پایانی : 10,540 درصد تغییر : 3.23 حجم : 14.77 میلیون دفعات : 2,228
تاریخ : 1399/09/25 پایانی : 10,210 درصد تغییر : 8.59 حجم : 16.87 میلیون دفعات : 2,435
تاریخ : 1399/09/24 پایانی : 11,170 درصد تغییر : 3.29 حجم : 11.41 میلیون دفعات : 2,249
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : طلا آخرین : 1,934 81,600 حجم : 1.578 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : عیار آخرین : 356.00 29,130 حجم : 1.175 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : زر آخرین : 3,907 47,113 حجم : 1.888 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : گوهر آخرین : 333.00 58,496 حجم : 715,556 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : سرو آخرین : 5,470 63,440 حجم : 1.48 میلیون ارزش بازار : 25.028 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : کاریس آخرین : 182,762 12,570 حجم : 710,595 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : اطلس آخرین : 21,636 214,300 حجم : 446,574 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : کاردان آخرین : 18,450 147,400 حجم : 187,128 ارزش بازار : 14.647 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : آگاس آخرین : 3,797 72,770 حجم : 6.395 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : آساس آخرین : 12,964 173,500 حجم : 466,362 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها