هستی بخش آگاه

آگاس | صندوق ها - فرابورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در سهام )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در سهام

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 78,100 0.04
قیمت پایانی: 77,974 0.12

آخرین معامله

09:10
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 77,849 پایانی 77,974 92.00
بیشترین 78,100 کمترین 77,701
حجم 33,829 دفعات 33
حد قیمت 70,260 - 85,872 ارزش 2.64 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 1,000,000

معاملات حقیقی و حقوقی

09:10
حقیقی حقوقی
14 تعداد خریدار -
33,229 حجم خرید -
11 تعداد فروشنده -
33,229 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

09:10
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد1,900 خرید78,100 فروش78,260 تعداد1,000 دستور1
دستور1 تعداد1,500 خرید78,050 فروش78,261 تعداد500 دستور1
دستور2 تعداد6,132 خرید78,001 فروش78,278 تعداد213 دستور1
دستور1 تعداد70 خرید78,000 فروش78,330 تعداد100 دستور1
دستور1 تعداد2,000 خرید77,910 فروش78,340 تعداد500 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.21 %
6 ماهه 2.76 %
9 ماهه 0.97 %
1 ساله 8.87 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/07/09 پایانی : 78,066 درصد تغییر : 2.54 حجم : 1.102 میلیون دفعات : 908
تاریخ : 1401/07/06 پایانی : 80,099 درصد تغییر : 1.27 حجم : 1.315 میلیون دفعات : 953
تاریخ : 1401/07/04 پایانی : 79,098 درصد تغییر : 0.94 حجم : 867,741 دفعات : 764
تاریخ : 1401/07/02 پایانی : 78,365 درصد تغییر : 2.01 حجم : 629,902 دفعات : 953
تاریخ : 1401/06/30 پایانی : 79,974 درصد تغییر : 0.47 حجم : 750,658 دفعات : 603
تاریخ : 1401/06/29 پایانی : 80,348 درصد تغییر : 0.50 حجم : 577,917 دفعات : 643
تاریخ : 1401/06/28 پایانی : 80,749 درصد تغییر : 0.08 حجم : 686,355 دفعات : 633
تاریخ : 1401/06/27 پایانی : 80,812 درصد تغییر : 0.84 حجم : 577,001 دفعات : 775
تاریخ : 1401/06/23 پایانی : 81,495 درصد تغییر : 0.31 حجم : 958,873 دفعات : 730
تاریخ : 1401/06/22 پایانی : 81,745 درصد تغییر : 0.21 حجم : 1.02 میلیون دفعات : 1,006
تاریخ : 1401/06/21 پایانی : 81,577 درصد تغییر : 0.70 حجم : 733,889 دفعات : 747
تاریخ : 1401/06/20 پایانی : 81,008 درصد تغییر : 0.30 حجم : 744,726 دفعات : 740
تاریخ : 1401/06/19 پایانی : 81,252 درصد تغییر : 1.01 حجم : 722,412 دفعات : 719
تاریخ : 1401/06/16 پایانی : 82,084 درصد تغییر : 0.45 حجم : 495,871 دفعات : 671
تاریخ : 1401/06/15 پایانی : 82,454 درصد تغییر : 0.49 حجم : 901,426 دفعات : 860
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : طلا آخرین : 5,384 105,130 حجم : 16.027 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : عیار آخرین : 2,048 37,750 حجم : 4.191 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : زر آخرین : 3,334 64,790 حجم : 362,116 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : گوهر آخرین : 3,323 73,998 حجم : 2.942 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : سرو آخرین : 420.00 70,820 حجم : 29,772 ارزش بازار : - تاریخ : 09:10
نماد : کاریس آخرین : 103.00 13,368 حجم : 55,300 ارزش بازار : - تاریخ : 09:09
نماد : اطلس آخرین : 2,043 245,001 حجم : 6,433 ارزش بازار : - تاریخ : 09:09
نماد : کاردان آخرین : 3,020 194,990 حجم : 1,149 ارزش بازار : - تاریخ : 09:06
نماد : آساس آخرین : 4,611 189,300 حجم : 8,643 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : فیروزه آخرین : 1,030 168,900 حجم : 107 ارزش بازار : - تاریخ : 09:03
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها