هستی بخش آگاه

آگاس | صندوق ها - فرابورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در سهام )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در سهام

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 72,770 5.51
قیمت پایانی: 68,973 0.00

آخرین معامله

1399/10/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 69,001 پایانی 68,973 0.00
بیشترین 73,400 کمترین 69,001
حجم 6.395 میلیون دفعات 4,674
حد قیمت 1 - 149,238 ارزش 441.07 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/14
حقیقی حقوقی
741 تعداد خریدار 4
1.061 میلیون حجم خرید 233,700
642 تعداد فروشنده -
1.295 میلیون حجم فروش -
233,700 تغییر مالکیت 233,700

عرضه و تقاضا

1399/10/14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور11 تعداد14,023 خرید72,510 فروش72,550 تعداد300 دستور1
دستور3 تعداد10,672 خرید72,501 فروش72,850 تعداد500 دستور1
دستور15 تعداد5,580 خرید72,500 فروش72,900 تعداد250 دستور1
دستور1 تعداد1,000 خرید72,480 فروش72,901 تعداد24,350 دستور2
دستور1 تعداد4,137 خرید72,421 فروش72,980 تعداد6,994 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 2.46 %
6 ماهه 68.99 %
9 ماهه 25.91 %
1 ساله 8.77 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 68,973 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6.395 میلیون دفعات : 4,674
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 68,973 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6.395 میلیون دفعات : 4,674
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 68,973 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6.395 میلیون دفعات : 4,674
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 68,973 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6.395 میلیون دفعات : 4,674
تاریخ : 1399/10/08 پایانی : 68,973 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6.395 میلیون دفعات : 4,674
تاریخ : 1399/10/07 پایانی : 68,973 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6.395 میلیون دفعات : 4,674
تاریخ : 1399/10/06 پایانی : 68,973 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6.395 میلیون دفعات : 4,674
تاریخ : 1399/10/03 پایانی : 68,973 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6.395 میلیون دفعات : 4,674
تاریخ : 1399/10/02 پایانی : 68,973 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6.395 میلیون دفعات : 4,674
تاریخ : 1399/10/01 پایانی : 68,973 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6.395 میلیون دفعات : 4,674
تاریخ : 1399/09/30 پایانی : 68,973 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6.395 میلیون دفعات : 4,674
تاریخ : 1399/09/29 پایانی : 68,973 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6.395 میلیون دفعات : 4,674
تاریخ : 1399/09/26 پایانی : 68,973 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6.395 میلیون دفعات : 4,674
تاریخ : 1399/09/25 پایانی : 68,973 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6.395 میلیون دفعات : 4,674
تاریخ : 1399/09/24 پایانی : 68,973 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6.395 میلیون دفعات : 4,674
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : طلا آخرین : 1,934 81,600 حجم : 1.578 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : عیار آخرین : 356.00 29,130 حجم : 1.175 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : زر آخرین : 3,907 47,113 حجم : 1.888 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : گوهر آخرین : 333.00 58,496 حجم : 715,556 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : سرو آخرین : 5,450 63,460 حجم : 1.35 میلیون ارزش بازار : 24.992 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : کاریس آخرین : 182,762 12,570 حجم : 710,595 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : اطلس آخرین : 21,636 214,300 حجم : 446,574 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : کاردان آخرین : 17,970 147,880 حجم : 153,342 ارزش بازار : 14.623 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : آساس آخرین : 12,964 173,500 حجم : 466,362 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : فیروزه آخرین : 30,180 130,500 حجم : 72,445 ارزش بازار : 6.464 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها