صندوق س.سهام آوای معیار-س

آوا | صندوق ها - فرابورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در سهام )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در سهام

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 8,190 3.82
قیمت پایانی: 8,515 0.00

آخرین معامله

1399/10/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 8,090 پایانی 8,515 0.00
بیشترین 8,390 کمترین 7,900
حجم 12.313 میلیون دفعات 1,929
حد قیمت 1 - 17,032 ارزش 104.85 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/14
حقیقی حقوقی
233 تعداد خریدار 2
2.844 میلیون حجم خرید 446,987
178 تعداد فروشنده 1
3.095 میلیون حجم فروش 196,980
250,007 تغییر مالکیت 250,007

عرضه و تقاضا

1399/10/14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور3 تعداد23,593 خرید7,997 فروش8,000 تعداد16,567 دستور1
دستور1 تعداد750 خرید7,910 فروش8,016 تعداد7,709 دستور1
دستور1 تعداد5,000 خرید7,890 فروش8,029 تعداد3,470 دستور2
دستور1 تعداد1,105 خرید7,878 فروش8,049 تعداد1,058 دستور1
دستور1 تعداد800 خرید7,850 فروش8,063 تعداد300 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 21.31 %
6 ماهه 19.7 %
9 ماهه 19.7 %
1 ساله 19.7 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 8,515 درصد تغییر : 0.00 حجم : 12.313 میلیون دفعات : 1,929
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 8,515 درصد تغییر : 0.00 حجم : 12.313 میلیون دفعات : 1,929
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 8,515 درصد تغییر : 0.00 حجم : 12.313 میلیون دفعات : 1,929
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 8,515 درصد تغییر : 0.00 حجم : 12.313 میلیون دفعات : 1,929
تاریخ : 1399/10/08 پایانی : 8,515 درصد تغییر : 0.00 حجم : 12.313 میلیون دفعات : 1,929
تاریخ : 1399/10/07 پایانی : 8,515 درصد تغییر : 0.00 حجم : 12.313 میلیون دفعات : 1,929
تاریخ : 1399/10/06 پایانی : 8,515 درصد تغییر : 0.00 حجم : 12.313 میلیون دفعات : 1,929
تاریخ : 1399/10/03 پایانی : 8,515 درصد تغییر : 0.00 حجم : 12.313 میلیون دفعات : 1,929
تاریخ : 1399/10/02 پایانی : 8,515 درصد تغییر : 0.00 حجم : 12.313 میلیون دفعات : 1,929
تاریخ : 1399/10/01 پایانی : 8,515 درصد تغییر : 0.00 حجم : 12.313 میلیون دفعات : 1,929
تاریخ : 1399/09/30 پایانی : 8,515 درصد تغییر : 0.00 حجم : 12.313 میلیون دفعات : 1,929
تاریخ : 1399/09/29 پایانی : 8,515 درصد تغییر : 0.00 حجم : 12.313 میلیون دفعات : 1,929
تاریخ : 1399/09/26 پایانی : 8,515 درصد تغییر : 0.00 حجم : 12.313 میلیون دفعات : 1,929
تاریخ : 1399/09/25 پایانی : 8,515 درصد تغییر : 0.00 حجم : 12.313 میلیون دفعات : 1,929
تاریخ : 1399/09/24 پایانی : 8,515 درصد تغییر : 0.00 حجم : 12.313 میلیون دفعات : 1,929
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : طلا آخرین : 1,934 81,600 حجم : 1.578 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : عیار آخرین : 356.00 29,130 حجم : 1.175 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : زر آخرین : 3,907 47,113 حجم : 1.888 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : گوهر آخرین : 333.00 58,496 حجم : 715,556 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : سرو آخرین : 5,150 63,760 حجم : 2.12 میلیون ارزش بازار : 25.108 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : کاریس آخرین : 182,762 12,570 حجم : 710,595 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : اطلس آخرین : 21,636 214,300 حجم : 446,574 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : کاردان آخرین : 18,850 147,000 حجم : 263,924 ارزش بازار : 14.66 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : آگاس آخرین : 3,797 72,770 حجم : 6.395 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : آساس آخرین : 12,964 173,500 حجم : 466,362 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها