صندوق س.سهام آوای معیار-س

آوا | صندوق ها - فرابورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در سهام )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در سهام

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 7,275 0.44
قیمت پایانی: 7,202 1.44

آخرین معامله

10:20
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 7,250 پایانی 7,202 105.00
بیشترین 7,339 کمترین 7,150
حجم 208,573 دفعات 47
حد قیمت 6,577 - 8,037 ارزش 1.5 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 1,000,000

معاملات حقیقی و حقوقی

10:20
حقیقی حقوقی
18 تعداد خریدار 1
131,711 حجم خرید 76,862
13 تعداد فروشنده -
208,573 حجم فروش -
76,862 تغییر مالکیت 76,862

عرضه و تقاضا

10:20
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد13,000 خرید7,216 فروش7,279 تعداد5,240 دستور1
دستور1 تعداد50,000 خرید7,215 فروش7,280 تعداد14,277 دستور2
دستور2 تعداد9,102 خرید7,212 فروش7,299 تعداد8,000 دستور1
دستور3 تعداد14,141 خرید7,210 فروش7,300 تعداد14,386 دستور1
دستور2 تعداد20,000 خرید7,200 فروش7,315 تعداد3,000 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 10.24 %
6 ماهه 8.84 %
9 ماهه 3.8 %
1 ساله 6.62 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/07/09 پایانی : 7,307 درصد تغییر : 3.59 حجم : 411,353 دفعات : 75
تاریخ : 1401/07/06 پایانی : 7,579 درصد تغییر : 1.42 حجم : 282,589 دفعات : 75
تاریخ : 1401/07/04 پایانی : 7,473 درصد تغییر : 1.85 حجم : 456,805 دفعات : 80
تاریخ : 1401/07/02 پایانی : 7,337 درصد تغییر : 2.03 حجم : 179,121 دفعات : 52
تاریخ : 1401/06/30 پایانی : 7,489 درصد تغییر : 0.43 حجم : 36,411 دفعات : 19
تاریخ : 1401/06/29 پایانی : 7,521 درصد تغییر : 0.49 حجم : 88,098 دفعات : 36
تاریخ : 1401/06/28 پایانی : 7,558 درصد تغییر : 0.41 حجم : 120,440 دفعات : 45
تاریخ : 1401/06/27 پایانی : 7,527 درصد تغییر : 1.45 حجم : 187,168 دفعات : 51
تاریخ : 1401/06/23 پایانی : 7,638 درصد تغییر : 0.77 حجم : 237,318 دفعات : 70
تاریخ : 1401/06/22 پایانی : 7,697 درصد تغییر : 0.83 حجم : 295,357 دفعات : 88
تاریخ : 1401/06/21 پایانی : 7,634 درصد تغییر : 0.25 حجم : 171,540 دفعات : 57
تاریخ : 1401/06/20 پایانی : 7,653 درصد تغییر : 0.86 حجم : 80,272 دفعات : 27
تاریخ : 1401/06/19 پایانی : 7,719 درصد تغییر : 1.39 حجم : 138,134 دفعات : 65
تاریخ : 1401/06/16 پایانی : 7,828 درصد تغییر : 0.24 حجم : 274,888 دفعات : 72
تاریخ : 1401/06/15 پایانی : 7,809 درصد تغییر : 1.43 حجم : 414,167 دفعات : 90
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : طلا آخرین : 5,384 105,130 حجم : 16.027 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : عیار آخرین : 2,048 37,750 حجم : 4.191 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : زر آخرین : 3,334 64,790 حجم : 362,116 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : گوهر آخرین : 3,323 73,998 حجم : 2.942 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : سرو آخرین : 530.00 70,710 حجم : 111,937 ارزش بازار : - تاریخ : 10:30
نماد : کاریس آخرین : 81.00 13,390 حجم : 207,925 ارزش بازار : - تاریخ : 10:30
نماد : اطلس آخرین : 1,044 246,000 حجم : 38,327 ارزش بازار : - تاریخ : 10:30
نماد : کاردان آخرین : 1,990 189,980 حجم : 20,945 ارزش بازار : - تاریخ : 10:27
نماد : آگاس آخرین : 262.00 77,804 حجم : 236,769 ارزش بازار : - تاریخ : 10:29
نماد : آساس آخرین : 3,284 187,100 حجم : 1,154 ارزش بازار : - تاریخ : 10:26
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها