آسمان آرمانی سهام

آساس | صندوق ها - فرابورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در سهام )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در سهام

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 173,500 8.08
قیمت پایانی: 160,536 0.00

آخرین معامله

1399/10/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 168,000 پایانی 160,536 0.00
بیشترین 176,000 کمترین 168,000
حجم 466,362 دفعات 557
حد قیمت 157,270 - 192,218 ارزش 74.87 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/14
حقیقی حقوقی
93 تعداد خریدار 3
27,306 حجم خرید 55,161
116 تعداد فروشنده -
82,467 حجم فروش -
55,161 تغییر مالکیت 55,161

عرضه و تقاضا

1399/10/14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور3 تعداد284 خرید168,850 فروش169,000 تعداد4,211 دستور2
دستور1 تعداد500 خرید168,810 فروش169,690 تعداد89 دستور2
دستور3 تعداد160 خرید168,800 فروش169,800 تعداد260 دستور1
دستور3 تعداد79 خرید168,500 فروش170,000 تعداد455 دستور1
دستور1 تعداد30 خرید168,400 فروش171,000 تعداد20,000 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.66 %
6 ماهه 10.14 %
9 ماهه 191.92 %
1 ساله 305.37 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 160,536 درصد تغییر : 0.00 حجم : 466,362 دفعات : 557
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 160,536 درصد تغییر : 0.00 حجم : 466,362 دفعات : 557
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 160,536 درصد تغییر : 0.00 حجم : 466,362 دفعات : 557
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 160,536 درصد تغییر : 0.00 حجم : 466,362 دفعات : 557
تاریخ : 1399/10/08 پایانی : 160,536 درصد تغییر : 0.00 حجم : 466,362 دفعات : 557
تاریخ : 1399/10/07 پایانی : 160,536 درصد تغییر : 0.00 حجم : 466,362 دفعات : 557
تاریخ : 1399/10/06 پایانی : 160,536 درصد تغییر : 0.00 حجم : 466,362 دفعات : 557
تاریخ : 1399/10/03 پایانی : 160,536 درصد تغییر : 0.00 حجم : 466,362 دفعات : 557
تاریخ : 1399/10/02 پایانی : 160,536 درصد تغییر : 0.00 حجم : 466,362 دفعات : 557
تاریخ : 1399/10/01 پایانی : 160,536 درصد تغییر : 0.00 حجم : 466,362 دفعات : 557
تاریخ : 1399/09/30 پایانی : 160,536 درصد تغییر : 0.00 حجم : 466,362 دفعات : 557
تاریخ : 1399/09/29 پایانی : 160,536 درصد تغییر : 0.00 حجم : 466,362 دفعات : 557
تاریخ : 1399/09/26 پایانی : 160,536 درصد تغییر : 0.00 حجم : 466,362 دفعات : 557
تاریخ : 1399/09/25 پایانی : 160,536 درصد تغییر : 0.00 حجم : 466,362 دفعات : 557
تاریخ : 1399/09/24 پایانی : 160,536 درصد تغییر : 0.00 حجم : 466,362 دفعات : 557
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : طلا آخرین : 1,934 81,600 حجم : 1.578 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : عیار آخرین : 356.00 29,130 حجم : 1.175 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : زر آخرین : 3,907 47,113 حجم : 1.888 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : گوهر آخرین : 333.00 58,496 حجم : 715,556 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : سرو آخرین : 5,610 63,300 حجم : 1.28 میلیون ارزش بازار : 24.976 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : کاریس آخرین : 182,762 12,570 حجم : 710,595 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : اطلس آخرین : 21,636 214,300 حجم : 446,574 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : کاردان آخرین : 18,350 147,500 حجم : 106,370 ارزش بازار : 14.584 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : آگاس آخرین : 3,797 72,770 حجم : 6.395 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : فیروزه آخرین : 29,470 131,210 حجم : 65,016 ارزش بازار : 6.457 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها