آتیه درخشان مس

آتیمس | صندوق ها - فرابورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در سهام )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در سهام

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 216,000 7.29
قیمت پایانی: 201,319 0.00

آخرین معامله

1399/10/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 210,000 پایانی 201,319 0.00
بیشترین 224,397 کمترین 210,000
حجم 436,136 دفعات 710
حد قیمت 1 - 446,834 ارزش 87.8 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/14
حقیقی حقوقی
80 تعداد خریدار 2
39,501 حجم خرید 32,367
147 تعداد فروشنده 1
71,843 حجم فروش 25
32,342 تغییر مالکیت 32,342

عرضه و تقاضا

1399/10/14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد143 خرید208,311 فروش214,422 تعداد420 دستور1
دستور1 تعداد500 خرید208,310 فروش214,429 تعداد50 دستور1
دستور1 تعداد23 خرید208,100 فروش214,431 تعداد1,721 دستور1
دستور1 تعداد289 خرید207,964 فروش214,450 تعداد90 دستور1
دستور1 تعداد333 خرید207,784 فروش214,486 تعداد19 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 7.85 %
6 ماهه 1.03 %
9 ماهه 166.82 %
1 ساله 286.75 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 201,319 درصد تغییر : 0.00 حجم : 436,136 دفعات : 710
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 201,319 درصد تغییر : 0.00 حجم : 436,136 دفعات : 710
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 201,319 درصد تغییر : 0.00 حجم : 436,136 دفعات : 710
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 201,319 درصد تغییر : 0.00 حجم : 436,136 دفعات : 710
تاریخ : 1399/10/08 پایانی : 201,319 درصد تغییر : 0.00 حجم : 436,136 دفعات : 710
تاریخ : 1399/10/07 پایانی : 201,319 درصد تغییر : 0.00 حجم : 436,136 دفعات : 710
تاریخ : 1399/10/06 پایانی : 201,319 درصد تغییر : 0.00 حجم : 436,136 دفعات : 710
تاریخ : 1399/10/03 پایانی : 201,319 درصد تغییر : 0.00 حجم : 436,136 دفعات : 710
تاریخ : 1399/10/02 پایانی : 201,319 درصد تغییر : 0.00 حجم : 436,136 دفعات : 710
تاریخ : 1399/10/01 پایانی : 201,319 درصد تغییر : 0.00 حجم : 436,136 دفعات : 710
تاریخ : 1399/09/30 پایانی : 201,319 درصد تغییر : 0.00 حجم : 436,136 دفعات : 710
تاریخ : 1399/09/29 پایانی : 201,319 درصد تغییر : 0.00 حجم : 436,136 دفعات : 710
تاریخ : 1399/09/26 پایانی : 201,319 درصد تغییر : 0.00 حجم : 436,136 دفعات : 710
تاریخ : 1399/09/25 پایانی : 201,319 درصد تغییر : 0.00 حجم : 436,136 دفعات : 710
تاریخ : 1399/09/24 پایانی : 201,319 درصد تغییر : 0.00 حجم : 436,136 دفعات : 710
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : طلا آخرین : 1,934 81,600 حجم : 1.578 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : عیار آخرین : 356.00 29,130 حجم : 1.175 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : زر آخرین : 3,907 47,113 حجم : 1.888 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : گوهر آخرین : 333.00 58,496 حجم : 715,556 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : سرو آخرین : 5,670 63,240 حجم : 1.92 میلیون ارزش بازار : 25.076 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : کاریس آخرین : 182,762 12,570 حجم : 710,595 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : اطلس آخرین : 21,636 214,300 حجم : 446,574 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : کاردان آخرین : 19,200 146,650 حجم : 220,398 ارزش بازار : 14.652 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : آگاس آخرین : 3,797 72,770 حجم : 6.395 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : آساس آخرین : 12,964 173,500 حجم : 466,362 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها