گواهی اعتبار مولد رفاه0202

گام020213 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( اوراق مشارکت بانک مرکزی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

اوراق مشارکت بانک مرکزی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 870,800 2.21
قیمت پایانی: 852,000 0.00

آخرین معامله

1401/06/30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 870,800 پایانی 852,000 0.00
بیشترین 870,800 کمترین 870,800
حجم 100 دفعات 1
حد قیمت 815,100 - 900,900 ارزش 85.2 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 100 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/06/30
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 1
- حجم خرید 100
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 100
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1401/06/30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور4 تعداد100,000 خرید849,100 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 1.5 %
6 ماهه 1.5 %
9 ماهه 1.5 %
1 ساله 1.5 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/06/30 پایانی : 852,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 100 دفعات : 1
تاریخ : 1401/06/20 پایانی : 852,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 100 دفعات : 1
تاریخ : 1401/06/12 پایانی : 852,000 درصد تغییر : 0.84 حجم : 100 دفعات : 1
تاریخ : 1401/06/09 پایانی : 859,240 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/06/08 پایانی : 859,240 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/06/07 پایانی : 859,240 درصد تغییر : 0.09 حجم : 100 دفعات : 1
تاریخ : 1401/06/06 پایانی : 858,500 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/06/05 پایانی : 858,500 درصد تغییر : 0.06 حجم : 100 دفعات : 1
تاریخ : 1401/06/02 پایانی : 858,000 درصد تغییر : 0.06 حجم : 100 دفعات : 1
تاریخ : 1401/06/01 پایانی : 857,470 درصد تغییر : 0.06 حجم : 100 دفعات : 1
تاریخ : 1401/05/31 پایانی : 856,960 درصد تغییر : 0.06 حجم : 100 دفعات : 1
تاریخ : 1401/05/30 پایانی : 856,490 درصد تغییر : 0.05 حجم : 100 دفعات : 1
تاریخ : 1401/05/29 پایانی : 856,030 درصد تغییر : 0.36 حجم : 100 دفعات : 1
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 853,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 54,900 دفعات : 7
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 853,000 درصد تغییر : 0.05 حجم : 45,000 دفعات : 6
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اگ001254 آخرین : 89,000 980,000 حجم : 200,006 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/11/25
نماد : اگ010155 آخرین : 87,000 997,000 حجم : 430,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/01/28
نماد : اگ010518 آخرین : 127,586 998,500 حجم : 380,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/30
نماد : اگ010719 آخرین : 104,574 987,000 حجم : 10,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : اگ010819 آخرین : 5,000 970,500 حجم : 10 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : گام010813 آخرین : 25,100 956,660 حجم : 10,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/02
نماد : اگ020318 آخرین : 572.00 855,000 حجم : 50,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/02
نماد : گام020113 آخرین : 1,550 883,900 حجم : 14,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/06/30
نماد : گام011261 آخرین : 6,710 897,510 حجم : 400 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/06/30
نماد : گام020361 آخرین : 33,940 867,940 حجم : 10 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/02
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها