تامین مالی جمعی صرفا اهدای سود

کرونا2 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( اوراق منفعت دولتی با ضمانت دولت )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

اوراق منفعت دولتی با ضمانت دولت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,000 0.00
قیمت پایانی: 10,000 0.00

آخرین معامله

10:41
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,000 پایانی 10,000 0.00
بیشترین 10,000 کمترین 10,000
حجم 1,828 دفعات 14
حد قیمت 10,000 - 10,000 ارزش 18.28 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 1000 میلیون

معاملات حقیقی و حقوقی

10:41
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 1
- حجم خرید 1,001
2 تعداد فروشنده -
1,001 حجم فروش -
1,001 تغییر مالکیت 1,001

عرضه و تقاضا

10:41
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0 %
6 ماهه 0 %
9 ماهه 0 %
1 ساله 0 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/03/25 پایانی : 10,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,828 دفعات : 14
تاریخ : 1400/03/23 پایانی : 10,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,828 دفعات : 14
تاریخ : 1400/03/22 پایانی : 10,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,828 دفعات : 14
تاریخ : 1400/03/20 پایانی : 10,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,828 دفعات : 14
تاریخ : 1400/03/19 پایانی : 10,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,828 دفعات : 14
تاریخ : 1400/03/18 پایانی : 10,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,828 دفعات : 14
تاریخ : 1400/03/17 پایانی : 10,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,828 دفعات : 14
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 10,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,828 دفعات : 14
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 10,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,828 دفعات : 14
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 10,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,828 دفعات : 14
تاریخ : 1399/11/18 پایانی : 10,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,828 دفعات : 14
تاریخ : 1399/11/15 پایانی : 10,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,828 دفعات : 14
تاریخ : 1399/11/14 پایانی : 10,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,828 دفعات : 14
تاریخ : 1399/11/13 پایانی : 10,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,828 دفعات : 14
تاریخ : 1399/11/12 پایانی : 10,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,828 دفعات : 14
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : افاد53 آخرین : 165,000 1,000,000 حجم : 500 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/7
نماد : اراد47 آخرین : 1,677 984,990 حجم : 9,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/03/26
نماد : اراد33 آخرین : 21,000 900,000 حجم : 1,000 ارزش بازار : - تاریخ : 11:52
نماد : افاد52 آخرین : 96,560 1.027 میلیون حجم : 3,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/4
نماد : افاد آخرین : 50,000 1.05 میلیون حجم : 26,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/7
نماد : اراد35 آخرین : 40,000 960,000 حجم : 461,500 ارزش بازار : - تاریخ : 12:27
نماد : اراد36 آخرین : 64,000 999,000 حجم : 10,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/03/24
نماد : اراد34 آخرین : - 1,000,000 حجم : 50,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : افاد2 آخرین : - 985,000 حجم : 100 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/19
نماد : افاد55 آخرین : 2,159 973,159 حجم : 5,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/27
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها