مشارکت ش مشهد1412-3ماهه18

مشهد1412 | اوراق - بورس
اوراق تامین مالی ( اوراق مشارکت شهرداری ها )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

اوراق مشارکت شهرداری ها

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,000,000 0.00
قیمت پایانی: 1,000,000 0.00

آخرین معامله

1401/07/23
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,000,000 پایانی 1,000,000 0.00
بیشترین 1,000,000 کمترین 1,000,000
حجم 3.2 میلیون دفعات 641
حد قیمت 921,500 - 1.019 میلیون ارزش 3.201 هزار میلیارد
حجم مبنا - حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/07/23
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 1
- حجم خرید 1,000
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 1,000
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1401/07/23
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/07/23 پایانی : 1,000,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.2 میلیون دفعات : 641
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : تبریز112 آخرین : 40,000 1,000,000 حجم : 19 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/12/08
نماد : تهران412 آخرین : 19,200 973,700 حجم : 10,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/10/04
نماد : مشیر112 آخرین : 5,000 1.005 میلیون حجم : 30,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/12/06
نماد : مکرج112 آخرین : 3,000 1,000,000 حجم : 500 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/11/10
نماد : مصفها203 آخرین : 60,000 1,000,000 حجم : 700 ارزش بازار : - تاریخ : 1402/03/22
نماد : مشهد212 آخرین : - 1,000,000 حجم : 1,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1402/10/20
نماد : تهران012 آخرین : 20,000 1,000,000 حجم : 9 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/12/06
نماد : مشهد0112 آخرین : 29,800 1,000,000 حجم : 500 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/08/11
نماد : تهران112 آخرین : 5,000 995,000 حجم : 201,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/12/23
نماد : مشهد0012 آخرین : 5,000 1,000,000 حجم : 14 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/12/25
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها