مشارکت ش مشهد0212-3ماهه18

مشهد0212 | اوراق - بورس
اوراق تامین مالی ( اوراق مشارکت شهرداری ها )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

اوراق مشارکت شهرداری ها

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,000,000 0.00
قیمت پایانی: 1,000,000 0.00

آخرین معامله

1400/03/26
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,000,000 پایانی 1,000,000 0.00
بیشترین 1,000,000 کمترین 1,000,000
حجم 386,700 دفعات 74
حد قیمت 950,000 - 1.05 میلیون ارزش 386.7 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 10,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/03/26
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 1
- حجم خرید 60,000
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 60,000
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/03/26
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور5 تعداد50,000 خرید995,000 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0 %
6 ماهه 0 %
9 ماهه 0 %
1 ساله 0 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/03/26 پایانی : 1,000,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 386,700 دفعات : 74
تاریخ : 1400/03/25 پایانی : 1,000,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 386,700 دفعات : 74
تاریخ : 1400/03/24 پایانی : 1,000,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 386,700 دفعات : 74
تاریخ : 1400/03/23 پایانی : 1,000,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 386,700 دفعات : 74
تاریخ : 1400/03/20 پایانی : 1,000,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 386,700 دفعات : 74
تاریخ : 1400/03/19 پایانی : 1,000,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 386,700 دفعات : 74
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : تهران412 آخرین : - 954,500 حجم : 30,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/4
نماد : تبریز112 آخرین : 13,650 921,650 حجم : 6 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/03/25
نماد : مشیر112 آخرین : 10,000 990,000 حجم : 20,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/03/25
نماد : مکرج112 آخرین : 1,300 1,000,000 حجم : 1,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/23
نماد : مشهد0112 آخرین : 20,000 880,000 حجم : 100 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/29
نماد : مشهد212 آخرین : 50,950 900,050 حجم : 1,500 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/12
نماد : تهران112 آخرین : - 1,000,000 حجم : 201,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/11
نماد : مشهد0012 آخرین : - 990,000 حجم : 30 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/03/24
نماد : تهران012 آخرین : 9,700 980,000 حجم : 50 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/01/21
نماد : مصفها012 آخرین : 11,000 996,000 حجم : 438,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/01/15
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها