صکوک منفعت سینا دارو-3ماهه 19%

صینا205 | اوراق - بورس
اوراق تامین مالی ( اوراق منفعت خصوصی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

اوراق منفعت خصوصی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 971,000 0.92
قیمت پایانی: 980,010 0.00

آخرین معامله

11:22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 971,000 پایانی 980,010 0.00
بیشترین 971,000 کمترین 971,000
حجم 986 دفعات 3
حد قیمت 922,925 - 1.02 میلیون ارزش 966.3 میلیون
حجم مبنا - حد حجم 1 - 10,000

معاملات حقیقی و حقوقی

11:22
حقیقی حقوقی
1 تعداد خریدار -
6 حجم خرید -
1 تعداد فروشنده -
6 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

11:22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد20,000 خرید970,000 فروش999,990 تعداد510 دستور1
دستور1 تعداد2,500 خرید950,950 فروش1,000,000 تعداد19,709 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش1,039,000 تعداد30 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش1,048,850 تعداد50 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش1,048,999 تعداد4 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 1.01 %
6 ماهه 1.37 %
9 ماهه 9.04 %
1 ساله 1.96 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/03/25 پایانی : 980,010 درصد تغییر : 0.00 حجم : 986 دفعات : 3
تاریخ : 1400/03/23 پایانی : 980,010 درصد تغییر : 0.00 حجم : 986 دفعات : 3
تاریخ : 1400/03/20 پایانی : 980,010 درصد تغییر : 0.00 حجم : 986 دفعات : 3
تاریخ : 1400/03/19 پایانی : 980,010 درصد تغییر : 0.00 حجم : 986 دفعات : 3
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 980,010 درصد تغییر : 0.00 حجم : 986 دفعات : 3
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 980,010 درصد تغییر : 0.00 حجم : 986 دفعات : 3
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 980,010 درصد تغییر : 0.00 حجم : 986 دفعات : 3
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 980,010 درصد تغییر : 0.00 حجم : 986 دفعات : 3
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 980,010 درصد تغییر : 0.00 حجم : 986 دفعات : 3
تاریخ : 1400/01/25 پایانی : 980,010 درصد تغییر : 0.00 حجم : 986 دفعات : 3
تاریخ : 1400/01/24 پایانی : 980,010 درصد تغییر : 0.00 حجم : 986 دفعات : 3
تاریخ : 1400/01/23 پایانی : 980,010 درصد تغییر : 0.00 حجم : 986 دفعات : 3
تاریخ : 1400/01/11 پایانی : 980,010 درصد تغییر : 0.00 حجم : 986 دفعات : 3
تاریخ : 1400/01/08 پایانی : 980,010 درصد تغییر : 0.00 حجم : 986 دفعات : 3
تاریخ : 1399/12/27 پایانی : 980,010 درصد تغییر : 0.00 حجم : 986 دفعات : 3
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اروند06 آخرین : 10,000 1.02 میلیون حجم : 25,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/27
نماد : اروند10 آخرین : 26,507 980,001 حجم : 524 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/03/20
نماد : اروند11 آخرین : 44,500 1.018 میلیون حجم : 188 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/01/22
نماد : ماهان01 آخرین : 66,581 943,000 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/15
نماد : اروند04 آخرین : 19,999 1,000,000 حجم : 11 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/03/23
نماد : اروند05 آخرین : 19,997 1,000,000 حجم : 500 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/9
نماد : افاد4 آخرین : 107,803 1.127 میلیون حجم : 500 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/03/2
نماد : اروند01 آخرین : 81,100 991,100 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/12
نماد : اروند09 آخرین : 28,782 947,200 حجم : 10,010 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/01/25
نماد : صنفت0312 آخرین : - 1,000,000 حجم : 10 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/23
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها