صکوک منفعت نفت312-6ماهه 18/5

صنفت312 | اوراق - بورس
اوراق تامین مالی ( اوراق منفعت خصوصی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

اوراق منفعت خصوصی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 924,873 7.51
قیمت پایانی: 1,000,000 0.00

آخرین معامله

1400/02/15
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 924,873 پایانی 1,000,000 0.00
بیشترین 924,873 کمترین 924,873
حجم 30 میلیون دفعات 3,003
حد قیمت 924,873 - 1.022 میلیون ارزش 30 هزار میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 10,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/15
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 1
- حجم خرید 10
2 تعداد فروشنده -
10 حجم فروش -
10.00 تغییر مالکیت 10.00

عرضه و تقاضا

1400/02/15
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور8 تعداد74,941 خرید924,873 فروش1,022,227 تعداد74,991 دستور8
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 2.65 %
6 ماهه 2.65 %
9 ماهه 2.65 %
1 ساله 2.65 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 1,000,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 30 میلیون دفعات : 3,003
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 1,000,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 30 میلیون دفعات : 3,003
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 1,000,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 30 میلیون دفعات : 3,003
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 1,000,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 30 میلیون دفعات : 3,003
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 1,000,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 30 میلیون دفعات : 3,003
تاریخ : 1400/01/30 پایانی : 1,000,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 30 میلیون دفعات : 3,003
تاریخ : 1400/01/17 پایانی : 1,000,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 30 میلیون دفعات : 3,003
تاریخ : 1399/12/25 پایانی : 1,000,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 30 میلیون دفعات : 3,003
تاریخ : 1399/12/18 پایانی : 1,000,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 30 میلیون دفعات : 3,003
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اروند06 آخرین : 10,000 1.02 میلیون حجم : 25,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/27
نماد : صینا205 آخرین : 9,010 971,000 حجم : 986 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/03/29
نماد : اروند10 آخرین : 26,507 980,001 حجم : 524 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/03/20
نماد : اروند11 آخرین : 44,500 1.018 میلیون حجم : 188 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/01/22
نماد : ماهان01 آخرین : 66,581 943,000 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/15
نماد : اروند04 آخرین : 19,999 1,000,000 حجم : 11 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/03/23
نماد : اروند05 آخرین : 19,997 1,000,000 حجم : 500 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/9
نماد : افاد4 آخرین : 107,803 1.127 میلیون حجم : 500 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/03/2
نماد : اروند01 آخرین : 81,100 991,100 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/12
نماد : اروند09 آخرین : 28,782 947,200 حجم : 10,010 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/01/25
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها