صکوک اجاره فارس307- 3ماهه18%

صفارس307 | اوراق - بورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اجاره )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اجاره

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 994,700 9.61
قیمت پایانی: 907,500 0.00

آخرین معامله

1400/03/2
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 994,700 پایانی 907,500 0.00
بیشترین 994,700 کمترین 994,700
حجم 100 دفعات 1
حد قیمت 931,665 - 1.03 میلیون ارزش 90.8 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 10,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/03/2
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 1
- حجم خرید 300
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 300
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/03/2
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور4 تعداد35,000 خرید970,000 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 6.89 %
6 ماهه 1.15 %
9 ماهه 3 %
1 ساله 3 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/03/02 پایانی : 907,500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 100 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/29 پایانی : 907,500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 100 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 907,500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 100 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 907,500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 100 دفعات : 1
تاریخ : 1400/01/22 پایانی : 907,500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 100 دفعات : 1
تاریخ : 1400/01/16 پایانی : 907,500 درصد تغییر : 0.87 حجم : 100 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 915,500 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1399/09/24 پایانی : 915,500 درصد تغییر : 3.68 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1399/09/16 پایانی : 950,500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 500 دفعات : 1
تاریخ : 1399/09/10 پایانی : 950,500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 500 دفعات : 1
تاریخ : 1399/09/09 پایانی : 950,500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 500 دفعات : 1
تاریخ : 1399/09/04 پایانی : 950,500 درصد تغییر : 0.89 حجم : 500 دفعات : 1
تاریخ : 1399/08/12 پایانی : 959,000 درصد تغییر : 3.86 حجم : 29,901 دفعات : 3
تاریخ : 1399/08/11 پایانی : 997,500 درصد تغییر : 2.84 حجم : 99 دفعات : 1
تاریخ : 1399/08/05 پایانی : 970,000 درصد تغییر : 3.00 حجم : 5,000 دفعات : 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : مبین015 آخرین : 39,500 1,000,000 حجم : 100 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/03/17
نماد : کیش1402 آخرین : 20,000 1,000,000 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/03/18
نماد : صفارس037 آخرین : 500.00 1.045 میلیون حجم : 100 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/01/18
نماد : صبا1401 آخرین : 161,974 1,000,000 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1400/03/20
نماد : شستا993 آخرین : 18,000 1,000,000 حجم : 21 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/25
نماد : شستا005 آخرین : 21,984 1.111 میلیون حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1400/03/2
نماد : شستا002 آخرین : 7,143 1,000,000 حجم : 91 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/15
نماد : شستا001 آخرین : 1,107 1.1 میلیون حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1400/03/25
نماد : حریل02 آخرین : 57,086 957,000 حجم : 100 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/03/20
نماد : شستا991 آخرین : 7,901 990,000 حجم : 2,207 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/25
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها