ص مرابحه خودرو041- 3ماهه 18

صخود041 | اوراق - بورس
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,000,000 0.99
قیمت پایانی: 1.01 میلیون 0.00

آخرین معامله

1400/07/21
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,000,000 پایانی 1.01 میلیون 0.00
بیشترین 1,000,000 کمترین 1,000,000
حجم 5 دفعات 1
حد قیمت 940,500 - 1.04 میلیون ارزش 5.05 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 10,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/07/21
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 1
- حجم خرید 300
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 300
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/07/21
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد9,992 خرید990,000 فروش1,010,000 تعداد6,992 دستور1
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0 %
6 ماهه 0 %
9 ماهه 0 %
1 ساله 0 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/07/21 پایانی : 1.01 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 5 دفعات : 1
تاریخ : 1400/07/20 پایانی : 1.01 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 5 دفعات : 1
تاریخ : 1400/07/18 پایانی : 1.01 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 5 دفعات : 1
تاریخ : 1400/06/30 پایانی : 1.01 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 5 دفعات : 1
تاریخ : 1400/06/28 پایانی : 1.01 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 5 دفعات : 1
تاریخ : 1400/06/16 پایانی : 1.01 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 5 دفعات : 1
تاریخ : 1400/06/15 پایانی : 1.01 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 5 دفعات : 1
تاریخ : 1400/05/04 پایانی : 1.01 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 5 دفعات : 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : صایپا012 آخرین : 1.00 1 میلیون حجم : 20 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : صخود401 آخرین : 10,000 1,000,000 حجم : 20 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/06/13
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها