اجاره صبا نفت14010225

صبا1401 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اجاره )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اجاره

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,000,000 19.33
قیمت پایانی: 838,026 0.00

آخرین معامله

1400/03/20
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,000,000 پایانی 838,026 0.00
بیشترین 1,000,000 کمترین 1,000,000
حجم - دفعات -
حد قیمت 918,000 - 1.122 میلیون ارزش -
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/03/20
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 1
- حجم خرید 27
1 تعداد فروشنده -
27 حجم فروش -
27.00 تغییر مالکیت 27.00

عرضه و تقاضا

1400/03/20
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد1,473 خرید1,000,000 فروش1,020,000 تعداد1,328 دستور1
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 3.18 %
6 ماهه 33.89 %
9 ماهه 36 %
1 ساله 41.05 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/03/20 پایانی : 838,026 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/03/19 پایانی : 838,026 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/03/18 پایانی : 838,026 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 838,026 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/01/31 پایانی : 838,026 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/01/30 پایانی : 838,026 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/01/29 پایانی : 838,026 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/01/14 پایانی : 838,026 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/01/07 پایانی : 838,026 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1399/12/27 پایانی : 838,026 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1399/12/25 پایانی : 838,026 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1399/12/20 پایانی : 838,026 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 838,026 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 838,026 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 838,026 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : مبین015 آخرین : 39,500 1,000,000 حجم : 100 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/03/17
نماد : کیش1402 آخرین : 20,000 1,000,000 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/03/18
نماد : صفارس307 آخرین : 87,200 994,700 حجم : 100 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/03/2
نماد : صفارس037 آخرین : 500.00 1.045 میلیون حجم : 100 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/01/18
نماد : شستا993 آخرین : 18,000 1,000,000 حجم : 21 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/25
نماد : شستا005 آخرین : 21,984 1.111 میلیون حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1400/03/2
نماد : شستا002 آخرین : 7,143 1,000,000 حجم : 91 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/15
نماد : شستا001 آخرین : 1,107 1.1 میلیون حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1400/03/25
نماد : حریل02 آخرین : 57,086 957,000 حجم : 100 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/03/20
نماد : شستا991 آخرین : 7,901 990,000 حجم : 2,207 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/25
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها