صکوک مرابحه سایپا412-3ماهه 16%

صایپا412 | اوراق - بورس
اوراق تامین مالی ( صکوک مرابحه )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک مرابحه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1.02 میلیون 8.45
قیمت پایانی: 940,500 0.00

آخرین معامله

1399/11/15
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1.02 میلیون پایانی 940,500 0.00
بیشترین 1.02 میلیون کمترین 1.02 میلیون
حجم 100 دفعات 1
حد قیمت 938,149 - 1.037 میلیون ارزش 94 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 10,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/11/15
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 1
- حجم خرید 100
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 100
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/11/15
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد75 خرید824,624 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد1,500 خرید820,001 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد480 خرید820,000 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 9.87 %
6 ماهه 14.69 %
9 ماهه 4.5 %
1 ساله 5.48 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/11/15 پایانی : 940,500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 100 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/14 پایانی : 940,500 درصد تغییر : 8.35 حجم : 100 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/15 پایانی : 868,025 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 868,025 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 868,025 درصد تغییر : 5.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1399/09/05 پایانی : 913,710 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15 دفعات : 1
تاریخ : 1399/08/28 پایانی : 913,710 درصد تغییر : 5.00 حجم : 15 دفعات : 1
تاریخ : 1399/08/26 پایانی : 961,800 درصد تغییر : 5.00 حجم : 15 دفعات : 1
تاریخ : 1399/08/14 پایانی : 916,000 درصد تغییر : 2.81 حجم : 1,000 دفعات : 1
تاریخ : 1399/08/12 پایانی : 891,000 درصد تغییر : 4.09 حجم : 1,000 دفعات : 1
تاریخ : 1399/07/16 پایانی : 856,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 52 دفعات : 1
تاریخ : 1399/07/15 پایانی : 856,000 درصد تغییر : 4.39 حجم : 400 دفعات : 2
تاریخ : 1399/02/27 پایانی : 820,001 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25 دفعات : 1
تاریخ : 1399/02/20 پایانی : 820,001 درصد تغییر : 0.00 حجم : 27 دفعات : 2
تاریخ : 1399/02/15 پایانی : 820,001 درصد تغییر : 3.03 حجم : 1,000 دفعات : 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : گندم2 آخرین : 55,401 1.037 میلیون حجم : 4,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/13
نماد : صایپا998 آخرین : 18,684 1.02 میلیون حجم : 13 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/25
نماد : صایپا908 آخرین : 10,715 1,000,000 حجم : 25 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/25
نماد : صایپا112 آخرین : - 983,371 حجم : 15,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/9
نماد : سلامت6 آخرین : 9,022 999,999 حجم : 1,100 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/13
نماد : سلامت4 آخرین : - 1,000,000 حجم : 149 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/8
نماد : اشاد9 آخرین : - 999,982 حجم : 30,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/5
نماد : اشاد آخرین : 1,249 999,999 حجم : 8,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/13
نماد : اراد44 آخرین : - 1.05 میلیون حجم : 1,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/7
نماد : اراد22 آخرین : 92,000 960,000 حجم : 3,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/9
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها