اجاره تامین اجتماعی-نوین991226

شستا994 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اجاره )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اجاره

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 995,000 2.29
قیمت پایانی: 972,701 0.00

آخرین معامله

1399/12/13
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 995,000 پایانی 972,701 0.00
بیشترین 995,000 کمترین 995,000
حجم 7 دفعات 1
حد قیمت 897,750 - 1.097 میلیون ارزش 6.81 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/13
حقیقی حقوقی
1 تعداد خریدار -
5 حجم خرید -
1 تعداد فروشنده -
5 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/12/13
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد100 خرید985,010 فروش1,000,000 تعداد678 دستور1
دستور1 تعداد930 خرید985,007 فروش1,003,300 تعداد10 دستور1
دستور1 تعداد3,750 خرید985,000 فروش1,020,000 تعداد50 دستور1
دستور1 تعداد34 خرید900,006 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 2.55 %
6 ماهه 0.36 %
9 ماهه 1.15 %
1 ساله 0.25 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 972,701 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7 دفعات : 1
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 972,701 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7 دفعات : 1
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 972,701 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 972,701 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 972,701 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 972,701 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 972,701 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 972,701 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/18 پایانی : 972,701 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/15 پایانی : 972,701 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/14 پایانی : 972,701 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/13 پایانی : 972,701 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/12 پایانی : 972,701 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/11 پایانی : 972,701 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/08 پایانی : 972,701 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7 دفعات : 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : مبین015 آخرین : 16,100 944,400 حجم : 100 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/9
نماد : کیش1402 آخرین : 20,000 1,000,000 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/18
نماد : صفارس307 آخرین : 8,000 907,500 حجم : 100 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/22
نماد : صفارس037 آخرین : 5,500 1.045 میلیون حجم : 1,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/10
نماد : صبا1401 آخرین : 150,524 988,550 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/12
نماد : شستا993 آخرین : 12,000 994,000 حجم : 21 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/18
نماد : شستا005 آخرین : 89,016 1,000,000 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/6
نماد : شستا002 آخرین : 7,143 1,000,000 حجم : 91 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/12
نماد : شستا001 آخرین : - 1.101 میلیون حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/25
نماد : حریل02 آخرین : 31,385 982,701 حجم : 100 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/9
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها