اجاره تامین اجتماعی-کاردان991226

شستا993 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اجاره )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اجاره

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 991,000 0.92
قیمت پایانی: 982,000 0.00

آخرین معامله

09:31
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 991,000 پایانی 982,000 0.00
بیشترین 991,000 کمترین 991,000
حجم 21 دفعات 4
حد قیمت 893,250 - 1.092 میلیون ارزش 20.62 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

09:31
حقیقی حقوقی
1 تعداد خریدار -
137 حجم خرید -
2 تعداد فروشنده -
137 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

09:31
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد200 خرید996,900 فروش1,004,990 تعداد170 دستور1
دستور2 تعداد69 خرید995,000 فروش1,004,995 تعداد507 دستور1
دستور1 تعداد100 خرید986,010 فروش1,004,998 تعداد6,250 دستور1
دستور1 تعداد6,250 خرید985,291 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.75 %
6 ماهه 3.72 %
9 ماهه 0.76 %
1 ساله 1.73 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 982,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21 دفعات : 4
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 982,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21 دفعات : 4
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 982,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21 دفعات : 4
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 982,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21 دفعات : 4
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 982,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21 دفعات : 4
تاریخ : 1399/11/13 پایانی : 982,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21 دفعات : 4
تاریخ : 1399/11/12 پایانی : 982,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21 دفعات : 4
تاریخ : 1399/11/11 پایانی : 982,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21 دفعات : 4
تاریخ : 1399/11/05 پایانی : 982,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21 دفعات : 4
تاریخ : 1399/11/04 پایانی : 982,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21 دفعات : 4
تاریخ : 1399/11/01 پایانی : 982,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21 دفعات : 4
تاریخ : 1399/10/29 پایانی : 982,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21 دفعات : 4
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 982,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21 دفعات : 4
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 982,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21 دفعات : 4
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 982,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21 دفعات : 4
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : مبین015 آخرین : 16,100 944,400 حجم : 100 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/9
نماد : کیش1402 آخرین : 120,000 1.1 میلیون حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/3
نماد : صفارس307 آخرین : 8,000 907,500 حجم : 100 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/22
نماد : صفارس037 آخرین : 5,500 1.045 میلیون حجم : 1,000 ارزش بازار : - تاریخ : 09:07
نماد : صبا1401 آخرین : 150,524 988,550 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 10:26
نماد : شستا005 آخرین : 89,016 1,000,000 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/6
نماد : شستا002 آخرین : 7,143 1,000,000 حجم : 91 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/9
نماد : شستا001 آخرین : - 1.101 میلیون حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/25
نماد : حریل02 آخرین : 31,385 982,701 حجم : 100 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/9
نماد : شستا991 آخرین : 102,096 1.1 میلیون حجم : 2,207 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/9
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها