اجاره تامین اجتماعی-سپهر991226

شستا992 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اجاره )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اجاره

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,000,000 0.99
قیمت پایانی: 1.01 میلیون 0.00

آخرین معامله

11:43
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,000,000 پایانی 1.01 میلیون 0.00
بیشترین 1,000,000 کمترین 1,000,000
حجم 252 دفعات 16
حد قیمت 900,000 - 1.1 میلیون ارزش 254.52 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

11:43
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 1
- حجم خرید 140,000
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 140,000
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

11:43
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد100 خرید998,500 فروش1,100,000 تعداد10 دستور1
دستور1 تعداد100 خرید990,010 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد4,990 خرید990,000 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد10 خرید900,000 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.86 %
6 ماهه 0.1 %
9 ماهه 0.49 %
1 ساله 0 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 1.01 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 252 دفعات : 16
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 1.01 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 252 دفعات : 16
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 1.01 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 252 دفعات : 16
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 1.01 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 252 دفعات : 16
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 1.01 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 252 دفعات : 16
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 1.01 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 252 دفعات : 16
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 1.01 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 252 دفعات : 16
تاریخ : 1399/11/15 پایانی : 1.01 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 252 دفعات : 16
تاریخ : 1399/11/14 پایانی : 1.01 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 252 دفعات : 16
تاریخ : 1399/11/13 پایانی : 1.01 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 252 دفعات : 16
تاریخ : 1399/11/12 پایانی : 1.01 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 252 دفعات : 16
تاریخ : 1399/11/07 پایانی : 1.01 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 252 دفعات : 16
تاریخ : 1399/11/06 پایانی : 1.01 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 252 دفعات : 16
تاریخ : 1399/11/01 پایانی : 1.01 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 252 دفعات : 16
تاریخ : 1399/10/30 پایانی : 1.01 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 252 دفعات : 16
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : مبین015 آخرین : 16,100 944,400 حجم : 100 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/9
نماد : کیش1402 آخرین : 120,000 1.1 میلیون حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/3
نماد : صفارس307 آخرین : 8,000 907,500 حجم : 100 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/22
نماد : صفارس037 آخرین : 5,500 1.045 میلیون حجم : 1,000 ارزش بازار : - تاریخ : 09:07
نماد : صبا1401 آخرین : 150,524 988,550 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 10:26
نماد : شستا993 آخرین : 9,000 991,000 حجم : 21 ارزش بازار : - تاریخ : 09:31
نماد : شستا005 آخرین : 89,016 1,000,000 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/6
نماد : شستا002 آخرین : 7,143 1,000,000 حجم : 91 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/9
نماد : شستا001 آخرین : - 1.101 میلیون حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/25
نماد : حریل02 آخرین : 31,385 982,701 حجم : 100 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/9
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها