اجاره تامین اجتماعی-امین991226

شستا991 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اجاره )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اجاره

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 990,000 0.79
قیمت پایانی: 997,901 0.00

آخرین معامله

1399/12/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 980,000 پایانی 997,901 0.00
بیشترین 1.1 میلیون کمترین 980,000
حجم 2,207 دفعات 104
حد قیمت 904,689 - 1.106 میلیون ارزش 2.2 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/25
حقیقی حقوقی
4 تعداد خریدار -
48 حجم خرید -
5 تعداد فروشنده -
48 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/12/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد6 خرید990,000 فروش1,100,011 تعداد4 دستور1
دستور1 تعداد10 خرید986,600 فروش1,105,731 تعداد23 دستور2
دستور1 تعداد9,467 خرید970,000 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.29 %
6 ماهه 0.37 %
9 ماهه 0.45 %
1 ساله 0.52 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/25 پایانی : 997,901 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,207 دفعات : 104
تاریخ : 1399/12/24 پایانی : 997,901 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,207 دفعات : 104
تاریخ : 1399/12/23 پایانی : 997,901 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,207 دفعات : 104
تاریخ : 1399/12/19 پایانی : 997,901 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,207 دفعات : 104
تاریخ : 1399/12/18 پایانی : 997,901 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,207 دفعات : 104
تاریخ : 1399/12/17 پایانی : 997,901 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,207 دفعات : 104
تاریخ : 1399/12/16 پایانی : 997,901 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,207 دفعات : 104
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 997,901 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,207 دفعات : 104
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 997,901 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,207 دفعات : 104
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 997,901 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,207 دفعات : 104
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 997,901 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,207 دفعات : 104
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 997,901 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,207 دفعات : 104
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 997,901 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,207 دفعات : 104
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 997,901 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,207 دفعات : 104
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 997,901 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,207 دفعات : 104
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : مبین015 آخرین : 39,500 1,000,000 حجم : 100 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/03/17
نماد : کیش1402 آخرین : 20,000 1,000,000 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/03/18
نماد : صفارس307 آخرین : 87,200 994,700 حجم : 100 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/03/2
نماد : صفارس037 آخرین : 500.00 1.045 میلیون حجم : 100 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/01/18
نماد : صبا1401 آخرین : 161,974 1,000,000 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1400/03/20
نماد : شستا993 آخرین : 18,000 1,000,000 حجم : 21 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/25
نماد : شستا005 آخرین : 21,984 1.111 میلیون حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1400/03/2
نماد : شستا002 آخرین : 7,143 1,000,000 حجم : 91 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/15
نماد : شستا001 آخرین : 1,107 1.1 میلیون حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1400/03/25
نماد : حریل02 آخرین : 57,086 957,000 حجم : 100 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/03/20
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها