اجاره تامین اجتماعی-امین001220

شستا005 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اجاره )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اجاره

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1.111 میلیون 2.02
قیمت پایانی: 1.089 میلیون 0.00

آخرین معامله

1400/03/2
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1.111 میلیون پایانی 1.089 میلیون 0.00
بیشترین - کمترین -
حجم - دفعات -
حد قیمت 909,000 - 1.111 میلیون ارزش -
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/03/2
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 1
- حجم خرید 200
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 200
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/03/2
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد100 خرید980,010 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد7,500 خرید980,000 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.98 %
6 ماهه 1 %
9 ماهه 11.79 %
1 ساله 5.21 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/03/02 پایانی : 1.089 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 1.089 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 1.089 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1399/11/08 پایانی : 1.089 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1399/11/06 پایانی : 1.089 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1399/11/05 پایانی : 1.089 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 1.089 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 1.089 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1399/09/02 پایانی : 1.089 میلیون درصد تغییر : 8.90 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1399/08/12 پایانی : 1,000,000 درصد تغییر : 1.01 حجم : 10,000 دفعات : 1
تاریخ : 1399/08/06 پایانی : 990,015 درصد تغییر : 2.27 حجم : 25,005 دفعات : 2
تاریخ : 1399/06/16 پایانی : 968,007 درصد تغییر : 0.81 حجم : 2,500 دفعات : 2
تاریخ : 1399/06/10 پایانی : 960,226 درصد تغییر : 6.28 حجم : 3,990 دفعات : 4
تاریخ : 1399/04/29 پایانی : 903,506 درصد تغییر : 5.89 حجم : 10,000 دفعات : 4
تاریخ : 1399/01/10 پایانی : 960,000 درصد تغییر : 4.00 حجم : 3,500 دفعات : 4
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : مبین015 آخرین : 39,500 1,000,000 حجم : 100 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/03/17
نماد : کیش1402 آخرین : 20,000 1,000,000 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/03/18
نماد : صفارس307 آخرین : 87,200 994,700 حجم : 100 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/03/2
نماد : صفارس037 آخرین : 500.00 1.045 میلیون حجم : 100 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/01/18
نماد : صبا1401 آخرین : 161,974 1,000,000 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1400/03/20
نماد : شستا993 آخرین : 18,000 1,000,000 حجم : 21 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/25
نماد : شستا002 آخرین : 7,143 1,000,000 حجم : 91 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/15
نماد : شستا001 آخرین : 1,107 1.1 میلیون حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1400/03/25
نماد : حریل02 آخرین : 57,086 957,000 حجم : 100 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/03/20
نماد : شستا991 آخرین : 7,901 990,000 حجم : 2,207 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/25
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها