لیزینگ ایران و شرق140010

شرق1400 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک مرابحه )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک مرابحه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 999,998 3.85
قیمت پایانی: 1.04 میلیون 0.00

آخرین معامله

1400/03/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 999,800 پایانی 1.04 میلیون 0.00
بیشترین 999,998 کمترین 999,800
حجم 57 دفعات 1
حد قیمت 907,200 - 1.109 میلیون ارزش 59.28 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/03/25
حقیقی حقوقی
4 تعداد خریدار -
57 حجم خرید -
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 57
57.00 تغییر مالکیت 57.00

عرضه و تقاضا

1400/03/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد500 خرید999,800 فروش1,008,000 تعداد6,026 دستور2
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0 %
6 ماهه 0.2 %
9 ماهه 0.2 %
1 ساله 1.24 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/03/25 پایانی : 1.04 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 57 دفعات : 1
تاریخ : 1400/03/23 پایانی : 1.04 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 57 دفعات : 1
تاریخ : 1400/03/22 پایانی : 1.04 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 57 دفعات : 1
تاریخ : 1400/03/20 پایانی : 1.04 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 57 دفعات : 1
تاریخ : 1400/03/19 پایانی : 1.04 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 57 دفعات : 1
تاریخ : 1400/03/18 پایانی : 1.04 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 57 دفعات : 1
تاریخ : 1400/03/17 پایانی : 1.04 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 57 دفعات : 1
تاریخ : 1400/03/03 پایانی : 1.04 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 57 دفعات : 1
تاریخ : 1400/03/02 پایانی : 1.04 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 57 دفعات : 1
تاریخ : 1400/03/01 پایانی : 1.04 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 57 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/27 پایانی : 1.04 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 57 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/25 پایانی : 1.04 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 57 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/23 پایانی : 1.04 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 57 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 1.04 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 57 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 1.04 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 57 دفعات : 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : گندم2 آخرین : 109,975 1.091 میلیون حجم : 4,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/03/2
نماد : صایپا998 آخرین : 18,684 1.02 میلیون حجم : 13 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/25
نماد : صایپا908 آخرین : 10,715 1,000,000 حجم : 25 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/25
نماد : صایپا412 آخرین : 79,500 1.02 میلیون حجم : 100 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/15
نماد : صایپا112 آخرین : 13,371 970,000 حجم : 10,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/18
نماد : سلامت6 آخرین : 8,023 999,000 حجم : 1,100 ارزش بازار : - تاریخ : 11:45
نماد : سلامت4 آخرین : - 1,000,000 حجم : 149 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/8
نماد : اشاد9 آخرین : - 999,982 حجم : 30,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/5
نماد : اشاد آخرین : 28,750 970,000 حجم : 8,000 ارزش بازار : - تاریخ : 10:23
نماد : اراد44 آخرین : - 1.05 میلیون حجم : 1,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/7
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها