اجاره ریل پرداز سیر021212

حریل02 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اجاره )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اجاره

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 957,000 5.63
قیمت پایانی: 1.014 میلیون 0.00

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار نوع دارایی تاریخ

نماد : مبین015

آخرین : 39,500 1,000,000 حجم : 100 ارزش : 96.05 میلیون ارزش بازار : - نوع دارایی : اوراق تاریخ : 1400/03/17

نماد : کیش1402

آخرین : 20,000 1,000,000 حجم : 5 ارزش : 4.9 میلیون ارزش بازار : - نوع دارایی : اوراق تاریخ : 1400/03/18

نماد : صفارس307

آخرین : 87,200 994,700 حجم : 100 ارزش : 90.8 میلیون ارزش بازار : - نوع دارایی : اوراق تاریخ : 1400/03/2

نماد : صفارس037

آخرین : 500.00 1.045 میلیون حجم : 100 ارزش : 104.4 میلیون ارزش بازار : - نوع دارایی : اوراق تاریخ : 1400/01/18

نماد : صبا1401

آخرین : 161,974 1,000,000 حجم : - ارزش : - ارزش بازار : - نوع دارایی : اوراق تاریخ : 1400/03/20

نماد : شستا993

آخرین : 18,000 1,000,000 حجم : 21 ارزش : 20.62 میلیون ارزش بازار : - نوع دارایی : اوراق تاریخ : 1399/12/25

نماد : شستا005

آخرین : 21,984 1.111 میلیون حجم : - ارزش : - ارزش بازار : - نوع دارایی : اوراق تاریخ : 1400/03/2

نماد : شستا002

آخرین : 7,143 1,000,000 حجم : 91 ارزش : 91.65 میلیون ارزش بازار : - نوع دارایی : اوراق تاریخ : 1400/02/15

نماد : شستا001

آخرین : 1,107 1.1 میلیون حجم : - ارزش : - ارزش بازار : - نوع دارایی : اوراق تاریخ : 1400/03/25

نماد : شستا991

آخرین : 7,901 990,000 حجم : 2,207 ارزش : 2.2 میلیارد ارزش بازار : - نوع دارایی : اوراق تاریخ : 1399/12/25

نماد : شستا003

آخرین : 4,949 985,248 حجم : 510 ارزش : 505 میلیون ارزش بازار : - نوع دارایی : اوراق تاریخ : 1400/03/26

نماد : دومینو4

آخرین : 23,400 938,400 حجم : 2,500 ارزش : 2.29 میلیارد ارزش بازار : - نوع دارایی : اوراق تاریخ : 1399/09/29

نماد : صخابر102

آخرین : 25,086 960,000 حجم : 11 ارزش : 10.8 میلیون ارزش بازار : - نوع دارایی : اوراق تاریخ : 1400/03/26

نماد : شستا992

آخرین : 10,018 1,000,000 حجم : 252 ارزش : 254.52 میلیون ارزش بازار : - نوع دارایی : اوراق تاریخ : 1399/12/25

نماد : تابان02

آخرین : 63,000 1,000,000 حجم : 3,000 ارزش : 2.81 میلیارد ارزش بازار : - نوع دارایی : اوراق تاریخ : 1400/03/1

نماد : مبین014

آخرین : 91,639 1,000,000 حجم : 1,010 ارزش : 917.45 میلیون ارزش بازار : - نوع دارایی : اوراق تاریخ : 1400/01/21

نماد : مبین011

آخرین : 14,000 961,000 حجم : 5,680 ارزش : 5.54 میلیارد ارزش بازار : - نوع دارایی : اوراق تاریخ : 1400/02/5

نماد : ریل1401

آخرین : 20,237 1.032 میلیون حجم : 5 ارزش : 5.06 میلیون ارزش بازار : - نوع دارایی : اوراق تاریخ : 1399/12/24

نماد : مبین012

آخرین : 83,000 1,000,000 حجم : 500 ارزش : 458.5 میلیون ارزش بازار : - نوع دارایی : اوراق تاریخ : 1400/01/28

نماد : صمعاد412

آخرین : 46,600 1.027 میلیون حجم : 10,000 ارزش : 10.3 میلیارد ارزش بازار : - نوع دارایی : اوراق تاریخ : 1399/11/14

نماد : صشستا112

آخرین : 10,050 870,001 حجم : 1,000 ارزش : 870 میلیون ارزش بازار : - نوع دارایی : اوراق تاریخ : 1399/09/10

نماد : تابان03

آخرین : 70,000 1,000,000 حجم : - ارزش : - ارزش بازار : - نوع دارایی : اوراق تاریخ : 1400/03/3

نماد : شستا994

آخرین : 40,799 1.014 میلیون حجم : 7 ارزش : 6.81 میلیون ارزش بازار : - نوع دارایی : اوراق تاریخ : 1399/12/25

نماد : صگل309

آخرین : 67,230 1.12 میلیون حجم : 29,000 ارزش : 30.5 میلیارد ارزش بازار : - نوع دارایی : اوراق تاریخ : 1400/02/29

نماد : شستان03

آخرین : 20,000 1.02 میلیون حجم : 10 میلیون ارزش : 10 هزار میلیارد ارزش بازار : - نوع دارایی : اوراق تاریخ : 1400/02/18

نماد : شستا004

آخرین : 51,000 996,000 حجم : - ارزش : - ارزش بازار : - نوع دارایی : اوراق تاریخ : 1400/03/3

نماد : صگل039

آخرین : 50,102 1.049 میلیون حجم : 45 ارزش : 45 میلیون ارزش بازار : - نوع دارایی : اوراق تاریخ : 1400/03/24

نماد : تابان01

آخرین : - 860,600 حجم : 200 ارزش : 172.12 میلیون ارزش بازار : - نوع دارایی : اوراق تاریخ : 1399/10/29

نماد : مهان02

آخرین : 6,180 1.006 میلیون حجم : 2 میلیون ارزش : 2 هزار میلیارد ارزش بازار : - نوع دارایی : اوراق تاریخ : 1399/12/18

نماد : مهان01

آخرین : 1.00 1 میلیون حجم : 5 میلیون ارزش : 5 هزار میلیارد ارزش بازار : - نوع دارایی : اوراق تاریخ : 1400/02/21

نماد : صشستا311

آخرین : 19.00 1,000,000 حجم : 10,015 ارزش : 10 میلیارد ارزش بازار : - نوع دارایی : اوراق تاریخ : 1400/03/22

نماد : مبین016

آخرین : 55,000 1,000,000 حجم : 1,250 ارزش : 1.18 میلیارد ارزش بازار : - نوع دارایی : اوراق تاریخ : 1400/02/15

نماد : تابان04

آخرین : 10,000 1.01 میلیون حجم : 6 میلیون ارزش : 6 هزار میلیارد ارزش بازار : - نوع دارایی : اوراق تاریخ : 1400/01/23

نماد : صعبید312

آخرین : 5,000 1.005 میلیون حجم : 639,554 ارزش : 639.6 میلیارد ارزش بازار : - نوع دارایی : اوراق تاریخ : 1400/03/24

نماد : صفارس147

آخرین : 73.00 1.045 میلیون حجم : 110 ارزش : 114.97 میلیون ارزش بازار : - نوع دارایی : اوراق تاریخ : 1400/01/25

نماد : صبا1404

آخرین : 30,000 1.03 میلیون حجم : 100,000 ارزش : 100 میلیارد ارزش بازار : - نوع دارایی : اوراق تاریخ : 1400/02/29