اجاره ریل پرداز سیر021212

حریل02 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اجاره )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اجاره

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 965,000 4.84
قیمت پایانی: 1.014 میلیون 0.00

آخرین معامله

1400/02/15
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 965,000 پایانی 1.014 میلیون 0.00
بیشترین 965,000 کمترین 965,000
حجم 100 دفعات 2
حد قیمت 873,000 - 1.067 میلیون ارزش 101.41 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/15
حقیقی حقوقی
1 تعداد خریدار -
600 حجم خرید -
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 600
600.00 تغییر مالکیت 600.00

عرضه و تقاضا

1400/02/15
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 1.29 %
6 ماهه 2.42 %
9 ماهه 8.05 %
1 ساله 2.05 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 1.014 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 100 دفعات : 2
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 1.014 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 100 دفعات : 2
تاریخ : 1400/01/21 پایانی : 1.014 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 100 دفعات : 2
تاریخ : 1400/01/16 پایانی : 1.014 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 100 دفعات : 2
تاریخ : 1400/01/15 پایانی : 1.014 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 100 دفعات : 2
تاریخ : 1399/12/24 پایانی : 1.014 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 100 دفعات : 2
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 1.014 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 100 دفعات : 2
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 1.014 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 100 دفعات : 2
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 1.014 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 100 دفعات : 2
تاریخ : 1399/11/13 پایانی : 1.014 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 100 دفعات : 2
تاریخ : 1399/09/15 پایانی : 1.014 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 100 دفعات : 2
تاریخ : 1399/09/12 پایانی : 1.014 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 100 دفعات : 2
تاریخ : 1399/09/10 پایانی : 1.014 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 100 دفعات : 2
تاریخ : 1399/08/26 پایانی : 1.014 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 2
تاریخ : 1399/08/14 پایانی : 1.014 میلیون درصد تغییر : 2.01 حجم : 1,000 دفعات : 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : مبین015 آخرین : 500.00 960,000 حجم : 100 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/23
نماد : کیش1402 آخرین : 20,000 1,000,000 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/23
نماد : صفارس307 آخرین : 62,500 970,000 حجم : 100 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/21
نماد : صفارس037 آخرین : 500.00 1.045 میلیون حجم : 100 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/01/18
نماد : صبا1401 آخرین : 161,974 1,000,000 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/1
نماد : شستا993 آخرین : 18,000 1,000,000 حجم : 21 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/25
نماد : شستا005 آخرین : 79,016 1.01 میلیون حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/15
نماد : شستا002 آخرین : 7,143 1,000,000 حجم : 91 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/15
نماد : شستا001 آخرین : - 1.101 میلیون حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1400/01/21
نماد : شستا991 آخرین : 7,901 990,000 حجم : 2,207 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/25
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها