منفعت دولت8-ش. خاص سایر0205

افاد84 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( اوراق اجاره دولتی با ضامن دولت )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

اوراق اجاره دولتی با ضامن دولت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1.02 میلیون 15.91
قیمت پایانی: 880,000 0.00

آخرین معامله

1400/09/6
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1.02 میلیون پایانی 880,000 0.00
بیشترین 1.02 میلیون کمترین 1.02 میلیون
حجم 10,000 دفعات 1
حد قیمت 947,150 - 1.047 میلیون ارزش 8.8 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 100 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/09/6
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 1
- حجم خرید 3,000
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 3,000
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/09/6
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد500 خرید840,000 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 4.95 %
6 ماهه 1.73 %
9 ماهه 7.9 %
1 ساله 13.3 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/09/06 پایانی : 880,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/09/03 پایانی : 880,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/06/31 پایانی : 880,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/06/10 پایانی : 880,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/06/01 پایانی : 880,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/05/17 پایانی : 880,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/05/13 پایانی : 880,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/05/11 پایانی : 880,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/04/19 پایانی : 880,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/25 پایانی : 880,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 880,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,000 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 880,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,000 دفعات : 1
تاریخ : 1399/09/01 پایانی : 880,000 درصد تغییر : 4.76 حجم : 10,000 دفعات : 1
تاریخ : 1399/02/09 پایانی : 840,000 درصد تغییر : 4.55 حجم : 100 دفعات : 1
تاریخ : 1399/02/08 پایانی : 880,000 درصد تغییر : 4.35 حجم : 100 دفعات : 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : افاد73 آخرین : 50,001 1.02 میلیون حجم : 100 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/05/31
نماد : افاد61 آخرین : 45,000 1.03 میلیون حجم : 14,100 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/6
نماد : افاد74 آخرین : 33,000 1.02 میلیون حجم : 5,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/3
نماد : افاد72 آخرین : 186,239 860,339 حجم : 2,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/03/2
نماد : افاد82 آخرین : 228,000 1,000,000 حجم : 10,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/7
نماد : افاد62 آخرین : - 1,000,000 حجم : 10,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/01/31
نماد : افاد81 آخرین : 21,000 979,000 حجم : 1,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/9
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها