منفعت دولت8-ش. خاص لوتوس0205

افاد82 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( اوراق اجاره دولتی با ضامن دولت )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

اوراق اجاره دولتی با ضامن دولت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,000,000 29.53
قیمت پایانی: 772,000 0.00

آخرین معامله

1400/07/24
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,000,000 پایانی 772,000 0.00
بیشترین 1,000,000 کمترین 1,000,000
حجم 10,000 دفعات 1
حد قیمت 949,702 - 1.05 میلیون ارزش 7.72 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 100 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/07/24
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 1
- حجم خرید 500
1 تعداد فروشنده -
500 حجم فروش -
500.00 تغییر مالکیت 500.00

عرضه و تقاضا

1400/07/24
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد600 خرید767,808 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 4.13 %
6 ماهه 29.49 %
9 ماهه 31.19 %
1 ساله 31.19 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/07/24 پایانی : 772,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/07/21 پایانی : 772,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/07/18 پایانی : 772,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/06/09 پایانی : 772,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/06/08 پایانی : 772,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/06/06 پایانی : 772,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/05/20 پایانی : 772,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/05/17 پایانی : 772,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/05/12 پایانی : 772,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/05/10 پایانی : 772,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/04/28 پایانی : 772,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/04/15 پایانی : 772,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/04/05 پایانی : 772,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/03/25 پایانی : 772,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/03/22 پایانی : 772,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,000 دفعات : 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : افاد73 آخرین : 50,001 1.02 میلیون حجم : 100 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/05/31
نماد : افاد84 آخرین : 70,000 950,000 حجم : 10,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/06/31
نماد : افاد61 آخرین : 4,800 989,800 حجم : 14,100 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/26
نماد : افاد74 آخرین : 3,000 990,000 حجم : 5,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/06/31
نماد : افاد72 آخرین : 186,239 860,339 حجم : 2,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/03/2
نماد : افاد62 آخرین : - 1,000,000 حجم : 10,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/01/31
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها