منفعت دولت6-ش.خاص140109

افاد61 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( اوراق اجاره دولتی با ضامن دولت )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

اوراق اجاره دولتی با ضامن دولت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 980,000 0.51
قیمت پایانی: 985,000 0.00

آخرین معامله

1400/02/18
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 985,000 پایانی 985,000 0.00
بیشترین 985,000 کمترین 980,000
حجم 14,100 دفعات 2
حد قیمت 931,000 - 1.029 میلیون ارزش 13.89 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 100 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/18
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 2
- حجم خرید 50,000
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 50,000
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/02/18
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش985,000 تعداد5,500 دستور1
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.51 %
6 ماهه 0.1 %
9 ماهه 10.86 %
1 ساله 17.14 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 985,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,100 دفعات : 2
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 985,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,100 دفعات : 2
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 985,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,100 دفعات : 2
تاریخ : 1400/01/11 پایانی : 985,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,100 دفعات : 2
تاریخ : 1399/12/18 پایانی : 985,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,100 دفعات : 2
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 985,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,100 دفعات : 2
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 985,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,100 دفعات : 2
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 985,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,100 دفعات : 2
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 985,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,100 دفعات : 2
تاریخ : 1399/09/29 پایانی : 985,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,100 دفعات : 2
تاریخ : 1399/09/24 پایانی : 985,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,100 دفعات : 2
تاریخ : 1399/09/19 پایانی : 985,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,100 دفعات : 2
تاریخ : 1399/09/05 پایانی : 985,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,100 دفعات : 2
تاریخ : 1399/07/27 پایانی : 985,000 درصد تغییر : 2.07 حجم : 1,000 دفعات : 1
تاریخ : 1399/07/16 پایانی : 965,003 درصد تغییر : 0.09 حجم : 5,000 دفعات : 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : افاد73 آخرین : 110,001 1.08 میلیون حجم : 100 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/01/31
نماد : افاد84 آخرین : 90,000 970,000 حجم : 10,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/8
نماد : افاد74 آخرین : 58,000 1.045 میلیون حجم : 5,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/01/31
نماد : افاد72 آخرین : 145,271 819,371 حجم : 2,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/19
نماد : افاد82 آخرین : 88,000 860,000 حجم : 10,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/19
نماد : افاد62 آخرین : - 1,000,000 حجم : 10,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/01/31
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها