مشارکت دولتی10-شرایط خاص001226

اشاد10 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( اوراق مشارکت دولتی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

اوراق مشارکت دولتی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 999,480 6.67
قیمت پایانی: 937,000 0.00

آخرین معامله

1400/11/4
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 986,000 پایانی 937,000 0.00
بیشترین 999,480 کمترین 986,000
حجم 700 دفعات 1
حد قیمت 947,530 - 1.047 میلیون ارزش 655.9 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 100 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/11/4
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 1
- حجم خرید 3,000
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 3,000
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/11/4
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد200 خرید986,030 فروش999,470 تعداد900 دستور1
دستور1 تعداد200 خرید986,020 فروش999,480 تعداد300 دستور1
دستور3 تعداد45,500 خرید986,000 فروش999,990 تعداد5,000 دستور1
دستور2 تعداد50,000 خرید955,000 فروش1,000,000 تعداد200 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش1,020,000 تعداد100 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 1.26 %
6 ماهه 2.61 %
9 ماهه 4.58 %
1 ساله 4.7 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/11/04 پایانی : 937,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 700 دفعات : 1
تاریخ : 1400/11/02 پایانی : 937,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 700 دفعات : 1
تاریخ : 1400/10/28 پایانی : 937,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 700 دفعات : 1
تاریخ : 1400/10/25 پایانی : 937,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 700 دفعات : 1
تاریخ : 1400/10/20 پایانی : 937,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 700 دفعات : 1
تاریخ : 1400/10/19 پایانی : 937,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 700 دفعات : 1
تاریخ : 1400/10/16 پایانی : 937,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 700 دفعات : 1
تاریخ : 1400/10/15 پایانی : 937,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 700 دفعات : 1
تاریخ : 1400/10/12 پایانی : 937,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 700 دفعات : 1
تاریخ : 1400/10/06 پایانی : 937,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 700 دفعات : 1
تاریخ : 1400/10/05 پایانی : 937,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 700 دفعات : 1
تاریخ : 1400/10/01 پایانی : 937,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 700 دفعات : 1
تاریخ : 1400/09/30 پایانی : 937,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 700 دفعات : 1
تاریخ : 1400/09/29 پایانی : 937,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 700 دفعات : 1
تاریخ : 1400/09/24 پایانی : 937,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 700 دفعات : 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اشاد2 آخرین : 83,350 1,000,000 حجم : 1,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/14
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها