مشارکت دولتی10-شرایط خاص001226

اشاد10 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( اوراق مشارکت دولتی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

اوراق مشارکت دولتی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 969,000 3.42
قیمت پایانی: 937,000 0.00

آخرین معامله

1399/12/9
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 962,000 پایانی 937,000 0.00
بیشترین 969,000 کمترین 962,000
حجم 700 دفعات 1
حد قیمت 904,736 - 999,971 ارزش 655.9 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 100 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/9
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 2
- حجم خرید 83,300
- تعداد فروشنده 3
- حجم فروش 83,300
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/12/9
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد10,000 خرید948,201 فروش968,000 تعداد1,100 دستور1
دستور1 تعداد15,000 خرید948,200 فروش970,000 تعداد23,000 دستور1
دستور1 تعداد25,000 خرید948,135 فروش989,999 تعداد10,300 دستور1
دستور1 تعداد100 خرید944,000 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد10,000 خرید941,500 فروش0 تعداد0 دستور0

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 1.21 %
6 ماهه 0.77 %
9 ماهه 0.81 %
1 ساله 3.51 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 937,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 700 دفعات : 1
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 937,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 700 دفعات : 1
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 937,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 700 دفعات : 1
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 937,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 700 دفعات : 1
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 937,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 700 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 937,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 700 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 937,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 700 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 937,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 700 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 937,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 700 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 937,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 700 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 937,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 700 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/18 پایانی : 937,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 700 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/15 پایانی : 937,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 700 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/14 پایانی : 937,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 700 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/13 پایانی : 937,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 700 دفعات : 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اشاد2 آخرین : 83,350 1,000,000 حجم : 1,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/14
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها