منفعت صبا اروند لوتوس 14001222

اروند10 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( اوراق منفعت خصوصی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

اوراق منفعت خصوصی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 980,001 2.63
قیمت پایانی: 1.007 میلیون 0.00

آخرین معامله

1400/03/20
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 980,001 پایانی 1.007 میلیون 0.00
بیشترین 980,001 کمترین 980,001
حجم 524 دفعات 3
حد قیمت 887,850 - 1.085 میلیون ارزش 527.41 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/03/20
حقیقی حقوقی
1 تعداد خریدار -
500 حجم خرید -
1 تعداد فروشنده -
500 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/03/20
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد500 خرید986,500 فروش1,015,000 تعداد944 دستور2
دستور1 تعداد7,000 خرید980,001 فروش1,019,500 تعداد80 دستور1
دستور1 تعداد6,230 خرید980,000 فروش1,085,140 تعداد60 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش1,085,150 تعداد5,090 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش1,100,000 تعداد70 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 1.35 %
6 ماهه 0.56 %
9 ماهه 1.35 %
1 ساله 1.34 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/03/20 پایانی : 1.007 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 524 دفعات : 3
تاریخ : 1400/03/19 پایانی : 1.007 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 524 دفعات : 3
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 1.007 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 524 دفعات : 3
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 1.007 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 524 دفعات : 3
تاریخ : 1399/11/07 پایانی : 1.007 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 524 دفعات : 3
تاریخ : 1399/10/29 پایانی : 1.007 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 524 دفعات : 3
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 1.007 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 524 دفعات : 3
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 1.007 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 524 دفعات : 3
تاریخ : 1399/10/08 پایانی : 1.007 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 524 دفعات : 3
تاریخ : 1399/09/29 پایانی : 1.007 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 524 دفعات : 3
تاریخ : 1399/09/24 پایانی : 1.007 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 524 دفعات : 3
تاریخ : 1399/09/23 پایانی : 1.007 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 524 دفعات : 3
تاریخ : 1399/09/12 پایانی : 1.007 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 524 دفعات : 3
تاریخ : 1399/09/08 پایانی : 1.007 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 524 دفعات : 3
تاریخ : 1399/09/05 پایانی : 1.007 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 524 دفعات : 3
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اروند06 آخرین : 10,000 1.02 میلیون حجم : 25,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/27
نماد : صینا205 آخرین : 9,010 971,000 حجم : 986 ارزش بازار : - تاریخ : 11:22
نماد : اروند11 آخرین : 44,500 1.018 میلیون حجم : 188 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/01/22
نماد : ماهان01 آخرین : 66,581 943,000 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/15
نماد : اروند04 آخرین : 19,999 1,000,000 حجم : 11 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/03/23
نماد : اروند05 آخرین : 19,997 1,000,000 حجم : 500 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/9
نماد : افاد4 آخرین : 107,803 1.127 میلیون حجم : 500 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/03/2
نماد : اروند01 آخرین : 81,100 991,100 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/12
نماد : اروند09 آخرین : 28,782 947,200 حجم : 10,010 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/01/25
نماد : صنفت0312 آخرین : - 1,000,000 حجم : 10 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/23
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها